Ktl-icon-tai-lieu

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT
Pháp Sư Tịnh Không

LỜI NÓI ĐẦU
Trong một lần đến thăm Tịnh Tông Học Hội ở Singapore, chúng tôi may
mắn đọc được quyển “ Niệm Phật Thành Phật” (Hoa ngữ) do một vị cư sĩ
Diệu Âm dày công biên soạn và trích lục lại những khai thị quan trọng của
pháp sư Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh “Phật Thuyết Đại Thừa Vô
Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”.
Xin chân thành tri ân công đức vô lượng của cư sĩ Diệu Âm đã trích lục
những lời giáo huấn vàng ngọc của pháp sư Tịnh Không về cách hành trì,
tu tập pháp môn Tịnh Độ!
Mặc dù với trình độ hiểu biết còn non kém về Hoa ngữ, thế pháp lẫn Phật
pháp, song chúng tôi xin phép mạo muội được dịch lại bằng Việt ngữ, hầu
chia sẻ pháp đạo này cùng các vị đạo hữu Tịnh Độ, để chuyên tâm niệm
hồng danh A Di Đà Phật, nguyện kiếp này thành tựu vãng sanh về Tây
Phương Cực lạc Thế Giới, cứu cánh viên mãn, đồng thành Phật đạo.
Phần diễn dịch chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong được
các vị Thiện Tri Thức chỉ dạy và bổ khuyết, để quyển sách này ngày càng
được hoàn chỉnh hơn.
Xin chắp tay cung kính tri ân quý thiện nhân, quý Phật tử đã hoan hỉ đóng
góp công đức tài lực để thực hiện quyển sách được hoàn thành viên mãn.
Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho tận hư không biến pháp giới tất
cả chúng sanh hữu tình và vô tình, được thoát khỏi lục đạo luân hồi, siêu
sanh về Tây Phương Tịnh độ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phật

lịch

2556

(DL.2012)
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen
Vàng) kính bạch.

TỰA
Tịnh Không pháp sư tuyên giảng “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Ký”, cư sĩ Lưu
Thừa Phù khen đấy có thể cùng với “ A Di Đà Sớ Sao” của Liên Trì Đại
Sư, “ A Di Đà Kinh Yếu Giải” của Ngẫu Ích Đại sư, cùng được xưng là ba
quyển bất hữu về văn giảng giải của Di Đà Tịnh độ. Có thể thấy địa vị cao
tột và giá trị quý báu của ba bộ kinh giảng này. Hậu học mỗi lần cung kính
đọc, đều có những khai thị mới, thu hoạch mới, pháp hỉ tràn đầy vô hạn.
cổ nhân nói: “ Ba ngày không đọc quyển giảng ký này, liền cảm thấy tâm
thần tán loạn, đạo tâm thoái chuyển”. phân tích thêm một bước, hai bộ
kinh lớn trên của hai vị Đại sư, đều viết theo lối cổ văn, nói Lý rất thâm
sâu, nếu một người mà trình độ Hoa ngữ (quốc học) và Phật lý không tinh
thông , không am hiểu thì rất khó lý giải thấu triệt nghĩa thú đó.
Quyển “ giảng ký” này là Sư Phụ dùng lời nói giảng giải, chỗ thâm sâu
giảng dễ hiểu, chỉ cần người nào có thể đọc, xem qua, bất luận căn cơ
nào cũng đều có những lãnh hội riê...
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT
Pháp Sư Tịnh Không
LỜI NÓI ĐẦU
Trong một lần đến thăm Tịnh Tông Học Hội Singapore, chúng tôi may
mắn đọc được quyển Niệm Phật Thành Phật” (Hoa ngữ) do một vị cư sĩ
Diệu Âm dày ng biên soạn và trích lục lại những khai thị quan trọng của
pháp Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh “Phật Thuyết Đại Thừa Vô
Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”.
Xin chân thành tri ân ng đức lượng của Diệu Âm đã trích lục
những lời giáo huấn vàng ngọc của phápTịnh Không về cách hành trì,
tu tập pháp môn Tịnh Độ!
Mặc với trình đhiểu biết n non m về Hoa ngữ, thế pháp lẫn Phật
pháp, song cng i xin phép mạo muội được dịch lại bằng Việt ngữ, hầu
chia sẻ pháp đạo này cùngc vị đạo hữu Tịnh Độ, đ chuyên tâm niệm
hồng danh A Di Đà Phật, nguyện kiếp này thành tựu vãng sanh về Tây
Phương Cực lạc Thế Giới, cứu cánh viên mãn, đồng thành Phật đạo.
Phần diễn dịch chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai t. Kính mong được
các vị Thiện Tri Thức chdạy và bkhuyết, để quyển sách này ngày càng
được hoàn chỉnh hơn.
Xin chắp tay cung kính tri ân quý thin nhân, quý Phật tử đã hoan hỉ đóng
góp ng đức tài lực để thực hiện quyển sách được hoàn thành viên mãn.
Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho tận hư không biến pháp giới tất
cả chúng sanh hữu tình tình, được thoát khỏi lục đạo luân hồi, siêu
sanh về Tây Phương Tịnh độ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phật lịch 2556
(DL.2012)
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen
Vàng) kính bạch.
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT HT Tịnh Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT HT Tịnh Không 9 10 483