Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 7

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 7
Dạng file: Excel

Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần VII Đầu tư và Xây dựng
Biểu 124 Giá trị sản xuất Xây dựng (giá thực tế)
Biểu 125 Giá trị sản xuất Xây dựng (giá so sánh)
Biểu 126 Thực hiện vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá thực tế)
Biểu 127 Cơ cấu thực hiện vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư
Biểu 128 Thực hiện vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý chia theo ngành kinh tế (Giá thực tế)
Biểu 129 Cơ cấu thực hiện vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý chia theo ngành kinh tế (theo giá thực tế)
Biểu 130 Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2009
Biểu 131 Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2009 phân theo ngành kinh tế
Biểu 132 Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2009 phân theo đối tác đầu tư
Biểu 133 Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2009 phân theo mức độ thực hiện
Biểu 134 Thực hiện vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đến 31/12/2009 phân theo ngành kinh tế và phân theo năm
Biểu 135 Thực hiện vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đến 31/12/2009 phân theo đối tác đầu tư và phân theo năm
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 7 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 7 9 10 633