Ktl-icon-tai-lieu

Nổ mìn - An toàn và hiệu quả

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 340 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Hình 10.4 Quá trình nổ của mồi nổ hình cầu

nhỏ hơn hoặc loại thành phần có áp lực nổ thấp hơn mà vẫn bảo đảm việc
kích nổ trong những điều kiện khắc nghiệt.

10.2.5 Kích nổ cạnh sườn

Việc kích nổ bằng dây nổ xuống lỗ có ảnh hưởng đến cột thuốc nổ
mà nó xuyên qua. Đối với ANFO, việc này có thể gây ra hiện tượng kích
nổ cạnh sườn hoặc có tác động nén ép và làm giảm nhậy lớp thuốc xung
quanh dây nổ.

252

Dây nổ năng lượng lớn có xu hướng kích nổ cạnh sườn ANFO ở tất
cả các đường kính lỗ mìn. Tốc độ nổ VOD khởi đầu ở phạm vi gần dây nổ
có trị số thấp sau đó tăng dần khi sóng nổ truyền lan qua khối thuốc. Kết
quả là VOD trung bình của toàn bộ khối thuốc nhỏ hơn tốc độ nổ VOD ở
trạng thái ổn định của khối thuốc ANFO được kích nổ từ dưới đáy (hình
10.5).

Hình 10.5 Hiện tượng kích nổ cạnh sườn của dây nổ đối với ANFO

Với đường kính lỗ mìn bất kỳ, luôn có một trị số khối lượng tới hạn
mà nếu nhỏ hơn thì dây nổ sẽ không gây ra hiện tượng kích nổ cạnh sườn
đối với ANFO. Thay vào đó, khi nổ, sóng nổ của dây nổ sẽ mở rộng ra

253

xung quanh và tạo ra một “ống xả” đối với khí nổ trong khối thuốc ANFO.
Trong những lỗ mìn đường kính lớn, áp lực cạnh sườn này có thể gây ra sự
nén ép cục bộ và làm giảm độ nhậy của ANFO. Phần ANFO không bị ảnh
hưởng trong mặt cắt lỗ minl vẫn đủ để sóng nổ truyền lan suốt cột thuốc
nhưng một phần năng lượng đã bị tiêu hao mất. Ở lỗ mìn có đường kính
nhỏ và trung bình, dây nổ hoặc gây nên hiện tượng kích nổ cạnh sườn đối
với ANFO và làm thuốc bị giảm nhậy một cách đáng kể hoặc “ép chết”
thuốc và làm cho quá trình nổ không hình thành được.
Nhìn chung, thuốc nổ nhũ tương và huyền phù (watergel) kém nhậy
nổ hơn so với ANFO và nói chung chúng không có khuynh hướng bị kích
nổ cạnh sườn bởi đa phần các loại dây nổ. Độ nhậy của thuốc nổ tăng lên
cùng với nhiệt độ nên một số loại thuốc nổ rời nạp vào lỗ mìn ở nhiệt độ
cao sẽ giữ nguyên độ nhậy với hiện tượng kích nổ cạnh sườn cho đến khi
nguội hẳn.
Thuốc nổ nhũ tương và huyền phù dễ bị “nén ép” và giảm nhậy hơn
ANFO vì tác động của sóng nổ lên bọt khí trong thuốc. Cho đến khi bọt khí
trở lại dạng ban đầu sau khi bị nén, quá trình nổ bậc cao bị ngăn cản không
thể truyền lan quá một khoảng cách nhất định tính từ mồi nổ.
Nói chung, hiệu ứng của dây nổ đơn đối với thuốc nổ chịu ảnh
hưởng của các nhân tố được liệt kê dưới đây:
(a)

Lượng thuốc lõi PETN trên một mét dây nổ,

(b)

Kiểu loại và số lượng lớp vỏ bao quanh dây nổ,

(c)

Độ nhậy kích nổ của thuốc nổ,

(d)

Phương pháp nhậy hoá thuốc nổ,

...
Hình 10.4 Quá trình n ca mi n hình cu
nh hơn hoc loi thành phn có áp lc n thp hơn mà vn bo đảm vic
kích n trong nhng điu kin khc nghit.
10.2.5 Kích n cnh sườn
Vic kích n bng dây n xung lnh hưởng đến ct thuc n
mà nó xuyên qua. Đối vi ANFO, vic này có th gây ra hin tượng kích
n cnh sườn hoc có tác động nén ép và làm gim nhy lp thuc xung
quanh dây n.
252
Nổ mìn - An toàn và hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nổ mìn - An toàn và hiệu quả - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
340 Vietnamese
Nổ mìn - An toàn và hiệu quả 9 10 269