Ktl-icon-tai-lieu

Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến thiên, không hoàn hảo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến
thiên, không hoàn hảo
Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Toán Cơ Tin học
Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn
; Mã số: 60 44 21
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Nghiên cứu tính ổn định phi tuyến của tấm FGM: Đặc trưng cơ học
của vật liệu FGM; Tiêu chuẩn ổn định tĩnh; Các hệ thức cơ bản và hệ phương
trình ổn định; Phương pháp giải. Khảo sát bằng số: So sánh với kết quả của
Shen; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ phần thể tích k và k1; Khảo sát ảnh hưởng của
điểu kiện biên; Khảo sát ảnh hưởng của độ không hoàn hảo; Khảo sát ảnh
hưởng của nhiệt độ.
Keywords. Cơ học vật thể rắn; Ổn định phi tuyến; Vật liệu; Tính biến thiên;
Tấm FGM
Content.
Vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) là loại vật liệu mới đang được các nhà
khoa học quan tâm đặc biệt hiện nay và được sử dụng nhiều trong kỹ thuật, nhất là
trong các môi trường nhiệt độ cao như lò phản ứng hạt nhân và công nghiệp vũ trụ
[20]. Do vậy, nghiên cứu về ổn định như ứng xử vồng và sau vồng của kết cấu FGM là
một trong những mối quan tâm chính vì sự an toàn trong sử dụng và tối ưu trong thiết
kế. Javaheri và Eslami [17  19], Shariat và Eslami [34] đã nghiên cứu ổn định của
các tấm chữ nhật FGM chịu tải cơ và tải nhiệt dựa trên lý thuyết tấm cổ điển [17, 19]
và lý thuyết biến dạng trượt bậc cao [18, 34]. Họ đã sử dụng phương pháp năng lượng
và tìm được lời giải giải tích về tải tới hạn. Ảnh hưởng của sự không hoàn hảo hình học
ban đầu đến tải tới hạn đã được Shariat và nhóm nghiên cứu (NNC) [30, 33] nghiên
cứu. Nhóm tác giả Najafizadeh và Eslami đã nghiên cứu sự ổn định nhiệt đàn hồi của
1

tấm tròn có cơ tính biến thiên [27, 32]. Ma và Wang đã sử dụng lý thuyết biến dạng
trượt bậc ba và lý thuyết tấm cổ điển để giải gần đúng bài toán uốn đối xứng trục và
vồng của tấm có cơ tính biến thiên [25]. Tác giả Lanhe [21] dùng lý thuyết biến dạng
trượt bậc nhất để dẫn ra được liên hệ giải tích của gia số nhiệt tới hạn của tấm hơi dầy,
chữ nhật có cơ tính biến thiên, tựa bản lề. Phân tích tới hạn nhiệt ba chiều với cơ tính
biến thiên bằng phương pháp phần tử hữu hạn đã được Na và Kim đề cập đến [26].
Yang và Shen [16] đã đưa ra phân tích phi tuyến của tấm FGM chịu tải vuông góc và
tải nằm trong mặt trung bình. Một số kết quả về ứng xử sau tới hạn của tấm có cơ tính
biến thiên với các phương pháp khác nhau cũng đã được nghiên cứu bởi Shen [35, 36]
bằng phương pháp nhiễu; Zhao và Liew [39] bằng phương pháp phần tử tự do kp-Ritz;
Liew và NNC ...
1
Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến
thiên, không hoàn hảo
Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Toán Cơ Tin học
Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn ; Mã số: 60 44 21
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tính ổn định phi tuyến của tấm FGM: Đặc trưng học
của vật liệu FGM; Tiêu chuẩn ổn định tĩnh; Các hệ thức bản hệ phương
trình ổn định; Phương pháp giải. Khảo sát bằng số: So sánh với kết quả của
Shen; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ phần thể tích k và k1; Khảo sát ảnh hưởng của
điểu kiện biên; Khảo sát ảnh hưởng của độ không hoàn hảo; Khảo sát ảnh
hưởng của nhiệt độ.
Keywords. học vật thể rắn; Ổn định phi tuyến; Vật liệu; Tính biến thiên;
Tấm FGM
Content.
Vật liệu cơ tính biến thiên (FGM) là loại vật liệu mới đang được các nhà
khoa học quan tâm đặc biệt hiện nay được sử dụng nhiều trong kỹ thuật, nhất
trong các môi trường nhiệt độ cao như phản ứng hạt nhân công nghiệp trụ
[20]. Do vậy, nghiên cứu về ổn định như ứng xử vồng và sau vồng của kết cấu FGM
một trong những mối quan tâm chính sự an toàn trong sử dụng tối ưu trong thiết
kế. Javaheri Eslami [17
19], Shariat Eslami [34] đã nghiên cứu ổn định của
các tấm chữ nhật FGM chịu tải tải nhiệt dựa trên thuyết tấm cổ điển [17, 19]
thuyết biến dạng trượt bậc cao [18, 34]. Họ đã sử dụng phương pháp năng lượng
và tìm được lời giải giải tích về tải tới hạn. Ảnh hưởng của sự không hoàn hảo hình học
ban đầu đến tải tới hạn đã được Shariat nhóm nghiên cứu (NNC) [30, 33] nghiên
cứu. Nhóm tác giả Najafizadeh Eslami đã nghiên cứu sự ổn định nhiệt đàn hồi của
Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến thiên, không hoàn hảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến thiên, không hoàn hảo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ổn định phi tuyến của tấm có cơ tính biến thiên, không hoàn hảo 9 10 250