Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP CHỦ NGHĨA MÁC LÊ -NIN

Được đăng lên bởi Huynh Thi Nhat Hang
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 8467 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ -NIN
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có 2 ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển;
b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức
thực tiễn thời đại;
c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;
d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy
luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;
đ) là hệ tư tưởng khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. khỏi chế độ áp bức bóc lột và tiến
tới giải phóng con người
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao
quát nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội
khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt
vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của
hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển
của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tếxã hội đó.
Câu hỏi 2. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời có 2 ý lớn
1) Sự khác nhau tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu
thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu những quy luật xã hội tác động trong tất cả
hoặc trong nh...
1
Chương m đầu NHP MÔN NHNG NGUYÊN LÝ CƠ BN CA CH NGHĨA MÁC LÊ -NIN
Câu hi 1. Ch nghĩa Mác-Lênin và ba b phn lý lun cu thành ca nó?
Đáp. Câu tr li có 2 ý ln
1) Ch nghĩa Mác-Lênin
a) “h thng quan đim và hc thuyết” khoa hc, gm triết hc, kinh tế chính tr và ch nghĩa xã hi khoa hc ca C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bo v, vn dng và phát trin;
b) được hình thành trên cơ s kế tha và phát trin bin chng nhng giá tr lch s tư tưởng nhân loi để gii thích, nhn thc
thc tin thi đại;
c) là thế gii quan duy vt bin chng và phương pháp lun bin chng duy vt ca nhn thc khoa hc và thc tin cách mng;
d) là khoa hc v s nghip t gii phóng giai cp vô sn, gii phóng nhân dân lao động và gii phóng con người, v nhng quy
lut chung nht ca cách mng xã hi ch nghĩa, xây dng ch nghĩa xã hi và ch nghĩa cng sn;
đ) là h tư
tưởng khoa hc v s nghip gii phóng giai cp công nhân và nhân dân lao động. khi chế độ áp bc bóc lt và tiến
ti gii phóng con người
2) Ba b phn lý lun cơ bn cu thành ch nghĩa Mác-Lênin. Ch nghĩa Mác-Lênin bao gm h thng tri thc phong phú bao
quát nhiu lĩnh vc, vi nhng giá tr lch s, thi đại và khoa hc to ln; nhưng triết hc, kinh tế chính tr h
c và ch nghĩa xã hi
khoa hc là nhng b phn lý lun quan trng nht.
a) Triết hc Mác-Lênin là h thng tri thc chung nht v thế gii, v v trí, vai trò ca con người trong thế gii y.
b) Kinh tế chính tr Mác-Lênin là h thng tri thc v nhng quy lut chi phi quá trình sn xut và trao đổi tư liu sinh hot
vt cht trong đời sng xã h
i mà trng tâm ca nó là nhng quy lut kinh tế ca quá trình vn động, phát trin, dit vong tt yếu ca
hình thái kinh tế-xã hi tư bn ch nghĩa cũng như s ra đời tt yếu ca hình thái kinh tế-xã hi cng sn ch nghĩa.
c) Ch nghĩa xã hi khoa hc là h thng tri thc chung nht v cách mng xã hi ch nghĩa và quá trình hình thành, phát trin
ca hình thái kinh tế
-xã hi cng sn ch nghĩa; v s mnh lch s ca giai cp công nhân trong s nghip xây dng hình thái kinh tế-
xã hi đó.
Câu hi 2. S khác nhau tương đối và s thng nht gia ba b phn cu thành ca ch nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu tr li có 2 ý ln
1) S khác nhau tương đối gia triết hc, kinh tế chính tr và ch nghĩa xã hi khoa hc vi tư cách là ba b phn lý lun cu
thành ch nghĩa Mác-Lênin th hin ch ch nghĩa xã hi khoa hc không nghiên cu nhng quy lut xã hi tác động trong tt c
hoc trong nhiu hình thái kinh tế-xã hi như ch nghĩa duy vt lch s, mà ch nghiên cu các quy lut
đặc thù ca s hình thành,
phát trin ca hình thái kinh tế-xã hi cng sn ch nghĩa. Ch nghĩa xã hi khoa hc cũng không nghiên cu các quan h kinh tế như
kinh tế chính tr, mà ch nghiên cu các quan h chính tr-xã hi ca ch nghĩa xã hi và ch nghĩa cng sn.
2) S thng nht tương đối gia triết hc, kinh tế chính tr và ch nghĩa xã hi khoa h
c vi tư cách là ba b phn lý lun cu
thành ch nghĩa Mác-Lênin th hin quan nim duy vt v lch s mà tư tưởng chính ca nó là do s phát trin khách quan ca lc
lượng sn xut nên t mt hình thái kinh tế-xã hi này ny sinh ra mt hình thái kinh tế-xã hi khác tiến b hơn và chính quan nim
như thế đã thay thế s ln xn, tùy tin trong các quan nim v xã h
i trong các hc thuyết triết hc trước đó; th hin vic C. Mác
và Ph.Ăngghen vn dng thế gii quan duy vt bin chng và phép bin chng duy vt vào vic nghiên cu kinh tế, t đó sáng to ra
hc thuyết giá tr thng dư để nhn thc chính xác s xut hin, phát trin và dit vong tt yếu ca ch nghĩa tư bn. Đến lượ
t mình,
hc thuyết giá tr thng dư cùng vi quan nim duy vt v lch s đã đưa s phát trin ca ch nghĩa xã hi t không tưởng đến khoa
hc. Ba b phn lý lun cu thành Cn mác lênin có đối tượng nghiên cu khác nhau nhưng đều trong mt h thng lý lun khoa hc
thng nht- đó là khoa hc v s nghip gii phóng giai cp vs, gii phóng nhân dân lao động kh
i chế độ áp bc bóc lt và tiến ti
gii phóng con người.(Trang 12)
Câu hi 3. Nhng điu kin, tin đề ca s ra đời ch nghĩa Mác?( Vì sao có th nói s ra đời ca triết hc Mác là mt tt yếu lch
s
Đáp. Câu tr li có 3 ý ln
1) Điu kin kinh tế-xã hi
a) + S cng c và phát trin ca phương thc sn xut tư bn ch nghĩa trong điu kin cách mng công nghip: Vào cui thế
k XVIII đến gia thế k XIX, cuc cách mng công nghip xut hin và lan rng ra các nước tây Âu tiên tiến không nhng làm cho
phương thc sn xut tư bn ch nghĩa tr
thành h thng kinh tế thng tr, tính hơn hn ca chế độ tư bn so vi chế độ phong kiến
th hin rõ nét, mà còn làm thay đổi sâu sc cc din xã hi mà trước hết là s hình thành và phát trin ca giai cp vô sn.
b) + S xut hin giai cp vô sn trên vũ đài lch s vi tính cách mt lc lượng chính tr- xã hi độc lp:
Giai c
p vô sn và giai cp tư sn ra đời và ln lên cùng vi s hình thành và phát trin ca phương thc sn xut tư bn ch
nghĩa trong lòng chế độ phong kiến. Giai cp vô sn cũng đã đi theo giai cp tư sn trong cuc đấu tranh lt đổ chế độ phong
kiến. Đồng thi vi s phát trin đó, mâu thun vn có, ni ti nm trong phương thc s
n xut tư bn ch nghĩa ngày càng th hin
sâu sc và gay gt hơn. Mâu thun gia vô sn vi tư sn, vn mang tính đối kháng, đã biu hin thành đấu tranh giai cp. Giai cp tư
sn không còn đóng vai trò là giai cp cách mng trong xã hi. Đến nhng năm 40 ca thế k XIX, giai cp vô sn đã xut hin vi tư
cách là mt lc lượng chính tr-xã hi
độc lp và đã ý thc được nhng li ích cơ bn ca mình để tiến hành đấu tranh t giác chng
giai cp tư sn.
c) +Thc tin cách mng ca giai cp vô sn đặt ra yêu cu khách quan là nó phi được soi sáng bng lý lun khoa hc.
Mác và Ăng ghen sáng lp cn Mác là li gii đáp cho y/c xh đứng trên lp trường ca giai cp vô sn.
2) Tin đề lý lun
a) Triết h
c c đin Đức, đặc bit vi hai nhà triết hc tiêu biu Hêghen và Phoiơbc, là ngun gc lý lun trc tiếp ca
triết hc Mác.
ÔN TẬP CHỦ NGHĨA MÁC LÊ -NIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP CHỦ NGHĨA MÁC LÊ -NIN - Người đăng: Huynh Thi Nhat Hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ÔN TẬP CHỦ NGHĨA MÁC LÊ -NIN 9 10 492