Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chương 1

Được đăng lên bởi leminhvu1403
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập chương 1
Câu hỏi
1. Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa:
a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh

huyền;
b) Các cạnh góc vuông p, r và đường cao h;
c) Đường cao h và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh

huyền p’, r’.
2. Cho hình 37.
a) Hãy viết công thức tính tỉ số lượng giác của

góc α.
b) Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác

của góc α và các tỉ số lượng giác của góc β.
3. Xem hình 37.
a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông
b
và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác
của các góc α, β;
b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông
theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác
của các góc α, β.
4. Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Có
lưu ý gì về số cạnh?

Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông tại A (h.38).
Khi đó ta có
1) b2 = ab’; c2 = ac’;
2) h2 = b’c’;
3) ha = bc;
1
1
1
2
2
4)
=
+
h
b
c2 .
2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn (h.39)

sinα =

c ạ n h đố i
c ạ n h h uy ề n ; cosα =

tgα =

c ạ n h đố i
cạnhk ề ;

c ạnhk ề
c ạ n h h uy ề n ;

cotgα =

c ạnhk ế
c ạ n h đố i .

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
 Cho 2 góc α và β phụ nhau. Khi đó



sinα = cosβ; tgα = cotgβ;
cosα = sinβ; cotgα = tgβ;.
Cho góc nhọn α. Ta có
0 < sinα < 1; 0<cosα <1; sin2α + cos2α = 1;
sinα
cosα
tgα = cosα ; cotgα = sinα ; tgα . cotgα = 1.

4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông tại A(h.40). Khi đó
b = a.sinB;
c = a.sinC;
b = a.cosC;
c = a.cosB;
b = c.tgB;
c = b.tgC;
b = c.cotgC;
c = b.cotgB.

Bài tập
33.
Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:
a) Trong hình 41, sinα bằng
(A)

(C)

5
3 ;
3
5

;

(B)

5
4

(D)

3
4 .

;

b) Trong hình 42, sinQ bằng

(A)
(C)

PR
RS ;
PS
SR

;

(B)

PR
QR

(D)

SR
QR .

;

c) Trong hình 43, cos30 °

(A)

2a
√3 ;

(C)

√3

(B)

;;

2

bằng

(D) 2

a
√3 ;

√3 a2.

a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau đây là
đúng?
b
b
(A) sinα = c ;
(B) cotgα = c ;

34.

(C) tgα =

a
c

;

(D) cotgα =

a
c .

b) Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau đây không

đúng?
(A) sin2 α + cos2 α = 1;
(B) sinα = cosβ;
(C) cosβ = sin (90 ° - α);
sinα
(D) tgα = cosα .
Tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác
vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.
36.
Cho tam giác có một góc bằng 45 ° . Đường cao chia một
35.

cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm. Tính cạnh lớn
trong 2 cạnh còn lại(lưu ý có hai trường hợp hình 46 và 47).

37.
Cho ta...
Ôn tập chương 1
Câu hỏi
1. Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa:
a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh
huyền;
b) Các cạnh góc vuông p, r và đường cao h;
c) Đường cao h và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh
huyền p’, r’.
2. Cho hình 37.
a) Hãy viết công thức tính tỉ số lượng giác của
góc α.
b) Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác
của góc α và các tỉ số lượng giác của góc β.
3. Xem hình 37.
a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b
và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác
của các góc α, β;
b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông
theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác
của các góc α, β.
4. Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Có
lưu ý gì về số cạnh?
Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Cho tam giác ABC vuông tại A (h.38).
Khi đó ta có
1) b
2
= ab’; c
2
= ac’;
2) h
2
= b’c’;
3) ha = bc;
4)
1
h
2
=
1
b
2
+
1
c
2
.
2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn (h.39)
sinα =
c n h đố i
c nh huy n
; cosα =
c nh k
c n h h uy n
;
tgα =
c n h đố i
cnhk
; cotgα =
c n h k ế
c nh đố i
.
3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
Cho 2 góc α và β phụ nhau. Khi đó
Ôn tập chương 1 - Trang 2
Ôn tập chương 1 - Người đăng: leminhvu1403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn tập chương 1 9 10 604