Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi boymaxter000-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP- ĐỘNG HỌC

PGS. TS. Trương Tích Thiện

1. Hêê bánh răng hành tinh và vi sai

 Định nghĩa
Là môôt hêô nhiều vâôt rắn có dạng các đĩa tròn lăn không trượt với nhau sao cho tối thiểu có 1 đĩa tròn có
tâm quay chuyển đôông. Vâôt rắn mang tâm quay của các bánh răng chuyển đôông được gọi là cần và cần
sẽ có chuyển đôông quay xung quanh tâm O1 cố định. Bánh răng có cùng tâm quay cố định với cần được
gọi là bánh răng trung tâm 1. Cần và bánh răng trung tâm 1 có dạng chuyển đô n
ô g cơ bản: quay quanh
tâm quay cố định O1. Hai chuyển đôông quay của 2 vâôt rắn này hoàn toàn đôôc lâôp với nhau. Các bánh
răng còn lại sẽ có dạng chuyển đôông song phẳng.

ω1

ε1

①
③

O1

ωc

O2

εc
cần

∗

O3
②

Nếu bánh răng trung tâm 1 được giữ cố định thì hêô được gọi là hêô bánh răng hành tinh. Bâôc tự do của hêô
bánh răng hành tinh = +1. Dofht = +1.

∗

Nếu cần được giữ cố định thì hêô bánh răng sẽ trở thành hêô bánh răng thường.

∗

Nếu bánh răng trung tâm 1 có chuyển đôông quay quanh tâm quay O1 cố định đôôc lâôp với chuyển đôông quay
của cần thì hêô se được gọi là hêô bánh răng vi sai. DofVS = +2.

2. Đôêng học hêê bánh răng hành tinh và vi sai

∗

Để có thể sử dụng được công thức tính động học của hêô bánh răng thường ta cần phải chọn 1 hêô qui chiếu
mới sao cho đối với hêô qui chiếu mới này tất cả các tâm của các bánh răng trong hêô đều cố định. Ta chọn
cần làm hêô qui chiếu mới, lúc này vâôn tốc góc tương đối của bánh răng thứ k đối với cần sẽ được tính như
sau:

ωkr = ωk − ωc
∗

Tỷ số truyền tương đối của bánh răng thứ j đối với bánh răng thứ k.

ω ω j − ωc
m rk
i = r =
= ( −1) .
ω k ω k − ωc
rj
r
jk

r
j

rk
⇔ ω j − ωc = ( −1) . . ( ωk − ωc )
rj
m

+

Đây là công thức Willis cho
bài toán vâôn tốc.

+
−

Công thức Willis cho bài toán gia tốc:

Đạo hàm 2 vế của công thức Willis cho bài toán vâôn tốc theo thời gian ta sẽ được công thức Willis cho bài
toán gia tốc.

rk
ε j − ε c = ( − 1) . .( ε k − ε c )
rj
m



Ghi chú:

Chọn:

ωc > 0

ε c > 0

y

1

Bài 1. Cho cơ hệ như hình bên.

a/ Phân tích chuyển động của các vật rắn trong

2

ωC

ω1
o1

o2

εC

hệ?

b/ Xác định vận tốc góc, gia tốc góc của vật 2?

c/ Tính vận tốc, gia tốc của điểm A.

Cho:

r1 = 2r2 = 2r ; α

ω1 = 1,5ωC

ε1 = 1,5ε C

ε1

α
A

x

y

1
2

a/ Phân tích chuyển động của các vật trong

ωC

ω1
...


ôn tập cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập cơ lý thuyết - Người đăng: boymaxter000-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ôn tập cơ lý thuyết 9 10 663