Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập luật đất đai

Được đăng lên bởi mjnh tjnh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề số 30
1. Các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Khi được cấp
GCNQSDĐ, người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền gì? Tại sao hiện nay có hiện tượng
người dân không muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
1.1. Các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Theo điều 50, 51 luật đất đai năm 2003.
Đ iều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư đang sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường,
thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do
cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với
đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước
ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử
dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại
khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển
quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu
lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay

1

được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực
tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất xác
nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì đượ...
Đề số 30
1. Các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gì? Khi được cấp
GCNQSDĐ, người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền gì? Tại sao hiện nay có hin tượng
người dân không muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
1.1. Các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Theo điều 50, 51 luật đất đai năm 2003.
Điu 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, nhân, cộng
đồng dân cư đang sử dụng đất
1. H gia đình,nhân đang sdụng đất n định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường,
thị trấn xác nhận không tranh chấp một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tvề quyền được sdụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do
quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với
đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy t chuyển nhượng quyền s dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước
ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử
dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
2. H gia đình, nhân đang s dụng đất có một trong các loại giấy t quy định tại
khoản 1 Điều này trên giấy tờ đó ghi tên người khác, m theo giấy tờ về việc chuyển
quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu
lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay
1
ôn tập luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập luật đất đai - Người đăng: mjnh tjnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ôn tập luật đất đai 9 10 178