Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ThS. NguyÔn Minh TuÊn §Þnh híng «n tËp m«n LLC Nhμ níc vμ Ph¸p luËt
«n tËp
m«n lý luËn chung Nhμ níc vμ ph¸p luËt
VÊn ®Ò I
B¶n chÊt, ®Æc trng, vai trß cña Nhμ níc
1
1. B¶n chÊt Nhμ níc:
CNDVBC: Nhμ níc lμ bé m¸y ®Æc biÖt, ®Ó ®¶m b¶o sù thèng trÞ vÒ kinh
tÕ, ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc vÒ chÝnh trÞ vμ thùc hiÖn sù t¸c ®éng vÒ t tëng ®èi
víi quÇn chóng.
-Nhμ níc lμ s¶n phÈm vμ biÓu hiÖn cña nh÷ng m©u thuÉn giai cÊp kh«ng
thÓ ®iÒu hoμ ®îc.
- Nhμ níc lμ mét bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy ®èi víi giai cÊp
kh¸c, lμ bé m¸ylμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ giai cÊp.
§¹i häc LuËt: "Nhμ níc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc chÝnh trÞ,
mét bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô cìng chÕ vμ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý
®Æc biÖt, nh»m duy tr× trËt tù x· héi, thùc hiÖn môc ®Ých b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp
thèng trÞ trong x· héi"
Khoa LuËt §HQGHN: " Nhμ níc lμ mét tæ chøc ®Æc biÖt cña quyÒn lùc
chÝnh trÞ, cã bé m¸y chuyªn lμm nhiÖm vô cìng chÕ vμ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n
lý x· héi nh»m thÓ hiÖn vμ b¶o vÖ tríc hÕt lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ trong x·
héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng, cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng díi sù
l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n trong x· héi x· héi chñ nghÜa"
Nhμ níc xÐt vÒ b¶n chÊt tríc hÕt lμ bé m¸y trÊn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nμy
®èi víi giai cÊp kh¸c, lμ bé m¸y ®Ó duy tr× sù thèng trÞ x· héi.
ThÓ hiÖn trªn ba mÆt:
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, quyÒn lùc vÒ kinh tÕ míi ®ñ søc m¹nh ®Ó duy tr×
quan hÖ bãc lét.
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, giai cÊp thèng trÞ míi tæ chøc, thùc hiÖn quyÒn
lùc chÝnh trÞ cña m×nh
+ ChØ th«ng qua Nhμ níc, giai cÊp thèng trÞ míi x©y dùng ®îc hÖ t
tëng cña m×nh trë thμnh hÖ t tëng thèng trÞ trong x· héi
- TÝnh giai cÊp cña Nhμ níc:
+ Néi dung tÝnh giai cÊp lμ g×?
- Cã tÝnh kh¸ch quan, xuÊt hiÖn trªn c¬ së qui
luËt
- B¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ , do chÝnh
giai cÊp thèng trÞ tæ chøc nªn
+ Møc ®é biÓu hiÖn vμ møc ®é thùc thi?
1
© Ngêi biªn so¹n: ThS. NguyÔn Minh TuÊn, Khoa LuËt, §¹i häc Quèc Gia Hμ
néi.
1
Ôn tập Nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Nhà nước và pháp luật - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Ôn tập Nhà nước và pháp luật 9 10 514