Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề luyện thi đại học năm 2013

Thầy giáo: Đào Huy Nam – THPT Mỹ Đức A – Hà Nội.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: Toán học
ĐỀ SỐ 01
Thời gian: 180 phút
-----------------------------I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 đ)
4
2
Câu I (2 đ) cho hàm số: y = x − 2 ( m + 1) x + m (Cm)
1. khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m = 1.
2. Tìm m để (Cm) có ba điển cực trị A, B, C sao cho tam giác BAC có diện tích bằng 2 với điểm
A thuộc trục tung.
Câu II: (2 đ)
sin 2 x
1
+
= 2cosx
sin x + cos x
2. tan x
3

2
2. giải phương trình: ( 3 x + 1) 2 x − 1 + 3 = x  5 x + ÷
2


1. Giải phương trình:

π

Câu III (1 đ) Tính tích phân: I =

4

∫

−π

4

s inx
1 + x2 + x

dx

Câu IV (1 đ) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, ABCD là hình bình hành có AB = b, BC
= 2b, góc ABC = 600, SA = a. Gọi M, N là trung điểm BC, SD. Chứng minh MN song song với (SAB) và
tính thể tích khối tứ diện AMNC theo a, b.
Câu V (1 đ) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: x 2 + y 2 + z 2 ≤ xyz . Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức: A =

x
y
z
+ 2
+ 2
x + yz y + zx z + xy
2

II/ PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (A hoặc B))
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI: (2 đ)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (2; 1) và đường thẳng ∆ : x – y + 1 = 0. Viết
phương trình đường tròn đi qua M cắt ∆ ở 2 điểm A, B phân biệt sao cho ∆MAB vuông tại M và
có diện tích bằng 2.
2. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;4;2), B(-1; 2; 4) và đường thẳng d:

x −1 y + 2 z
=
=
−1
1
2

Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua trung điểm của AB, cắt d và song song với (P): x + y –
2z = 0.
Câu VII (1 đ) Cho số phức z là nghiệm phương trình: z2 + z + 1 = 0. Tính giá trị biểu thức:
2

2

1 
1 

A =  z + ÷ +  z2 + 2 ÷
z 
z 


B. Theo chương nâng cao
Câu VI: (2 đ)
2
1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C ) ( x − 4 ) + y 2 = 25 và M(1;-1). Viết phương trình
đường thẳng qua M cắt (C) tại A, B sao cho MA = 3MB.
2. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua A(0;-1;2), B(1;0;3) và tiếp xúc với
2
2
2
mặt cầu (S): ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z + 1) = 2
Câu VII (1 đ) Cho số phức z là nghiệm phương trình: z2 + z + 1 = 0. Tính giá trị biểu thức:
2
2
 3 1  4 1
A = z + 3 ÷ +z + 4 ÷
z  
z 

-----------------------

Đề luyện thi đại học năm 2013

Thầy giáo: Đào Huy Nam – THPT Mỹ Đức A – Hà Nội.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: Toán học
ĐỀ SỐ 02
Thời gian: 180 phút
-----------------------------I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ...
Đề luyện thi đại học năm 2013 Thầy giáo: Đào Huy Nam – THPT Mỹ Đức A – Hà Nội.
ĐỀ SỐ 01
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: Toán học
Thời gian: 180 phút
------------------------------
I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 đ)
Câu I (2 đ) cho hàm số:
( )
4 2
2 1y x m x m= + +
(C
m
)
1. khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m = 1.
2. Tìm m để (C
m
) có ba điển cực trị A, B, C sao cho tam giác BACdiện tích bằng
2
với điểm
A thuộc trục tung.
Câu II: (2 đ)
1. Giải phương trình:
sin 2 1
2 os
sin cos
2.tan
x
c x
x x
x
+ =
+
2. giải phương trình:
( )
2
3
3 1 2 1 3 5
2
x x x x
+ + = +
÷
Câu III (1 đ) Tính tích phân:
4
2
4
s
1
inx
I dx
x x
π
π
=
+ +
Câu IV (1 đ) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, ABCD là hình bình hành có AB = b, BC
= 2b, góc ABC = 60
0
, SA = a. Gọi M, N trung điểm BC, SD. Chứng minh MN song song với (SAB)
tính thể tích khối tứ diện AMNC theo a, b.
Câu V (1 đ) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn:
2 2 2
x y z xyz+ +
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức:
2 2 2
x y z
A
x yz y zx z xy
= + +
+ + +
II/ PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (A hoặc B))
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI: (2 đ)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (2; 1) và đường thẳng : x – y + 1 = 0. Viết
phương trình đường tròn đi qua M cắt ở 2 điểm A, B phân biệt sao cho MAB vuông tại M và
có diện tích bằng 2.
2. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;4;2), B(-1; 2; 4) và đường thẳng d:
1 2
1 1 2
x y z +
= =
Viết phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của AB, cắt d và song song với (P): x + y –
2z = 0.
Câu VII (1 đ) Cho số phức z là nghiệm phương trình: z
2
+ z + 1 = 0. Tính giá trị biểu thức:
2 2
2
2
1 1
A z z
z z
= + + +
÷ ÷
B. Theo chương nâng cao
Câu VI: (2 đ)
1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C )
( )
2
2
4 25x y + =
M(1;-1). Viết phương trình
đường thẳng qua M cắt (C) tại A, B sao cho MA = 3MB.
2. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua A(0;-1;2), B(1;0;3) và tiếp xúc với
mặt cầu (S):
Câu VII (1 đ) Cho số phức z là nghiệm phương trình: z
2
+ z + 1 = 0. Tính giá trị biểu thức:
2 2
3 4
3 4
1 1
A z z
z z
= + + +
÷ ÷
-----------------------
ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ôn thi đại học 9 10 366