Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi Môn kỹ năng giao tiếp công sở

Được đăng lên bởi Tay Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 7441 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Câu 1: Phân tích ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của giao tiếp trong hành chính. Liên hệ thực
tiễn Việt Nam.
Bài làm:
Giao tiếp là một quá trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin, cảm xúc với
nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con
người, hoạt động giao tiếp đóng vai trò chủ đạo, giúp con người thoát khỏi vỏ bọc của một loài động
vật bậc cao. Ngày nay, trong mọi quá trình, giao tiếp nằm ở vị trí trung tâm quyết định sự thành bại
của cả một tiến trình. Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, nếu như trước đây, trong mô
hình hành chính công truyền thống, mối quan hệ giao tiếp trong nội bộ nền hành chính và giữa nền
hành chính với xã hội dân sự bên ngoài không được quan tâm thì ngày nay, trong mô hình mới quản
lý công, nâng cao hiệu quả của hoạt động giao tiếp giữa các chủ thể quản lý và đối tượng quản lý
được khuyến khích phát triển và được coi là hoạt động trung tâm để cải thiện mối quan hệ giữa Nhà
nước với công dân và các mối quan hệ trong chính nội bộ cơ quan hành chính nhà nước (cấp trên –
cấp dưới, đồng nghiệp với nhau).
Chính vì lý do trên có thể khẳng định, giao tiếp đóng một vai trò quan trọng và có ý nghĩa lớn
trong hoạt động hành chính. Để phân tích ý nghĩa của giao tiếp trong hành chính được cụ thể, rõ
ràng, trước hết cần tìm hiểu ý nghĩa của giao tiếp trong đời sống nói chung.
* Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong hành chính:
1) Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong đời sống nói chung:
- Giao tiếp là nhu cầu xã hội cơ bản của con người, nhờ quá trình giao tiếp giúp phân biệt giữa
con người và các loài động vật khác; đồng thời nhờ giao tiếp, con người đã gia nhập vào các mối
quan hệ xã hội. Chính do vậy mà Mác đã nói “con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”.
- Giao tiếp giúp hoàn thiện nhân cách của con người.
- Giao tiếp giúp tạo nên cộng đồng, xã hội loài người, thông qua đó hình thành nên văn hóa
cộng đồng.
- Qua giao tiếp, con người không chỉ nhìn nhận, đánh giá được người khác mà còn tự đối chiếu,
so sánh mình với người khác, với chuẩn mực xã hội, từ đó đánh giá đúng bản thân mình. Và có như
vậy, con người mới có thể thành công trong mọi mối quan hệ xã hội mà mình tham gia.
- Giao tiếp định hướng cho các hoạt động của con người như học tập, vui chơi, giải trí… đồng
thời điều khiển và giúp các hoạt động đó được tiến hành một cách hiệu quả.
2) Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong hành chính
Trong mọi tổ chức, để thúc đẩy việc đạt được mục tiêu chung mà ...
Câu 1: Phân tích ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của giao tiếp trong hành chính. Liên hệ thực
tiễn Việt Nam.
Bài làm:
Giao tiếp một quá trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin, cảm xúc với
nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Trong quá trình hình thành phát triển nhân cách của con
người, hoạt động giao tiếp đóng vai trò chủ đạo, giúp con người thoát khỏi vỏ bọc của một loài động
vật bậc cao. Ngày nay, trong mọi quá trình, giao tiếp nằm vị trí trung tâm quyết định sự thành bại
của cả một tiến trình. Trong hoạt động quản hành chính nhà nước, nếu như trước đây, trong
hình hành chính ng truyền thống, mối quan hệ giao tiếp trong nội bộ nền hành chính giữa nền
hành chính vớihội dân sự bên ngoài không được quan tâm thì ngày nay, tronghình mới quản
công, nâng cao hiệu quả của hoạt động giao tiếp giữa các chủ thể quản lý đối tượng quản
được khuyến khích phát triển được coi hoạt động trung tâm để cải thiện mối quan hệ giữa Nhà
nước với công dân các mối quan hệ trong chính nội bộ quan hành chính nhà nước (cấp trên
cấp dưới, đồng nghiệp với nhau).
Chính do trên thể khẳng định, giao tiếp đóng một vai trò quan trọng ý nghĩa lớn
trong hoạt động hành chính. Để phân tích ý nghĩa của giao tiếp trong hành chính được c thể, rõ
ràng, trước hết cần tìm hiểu ý nghĩa của giao tiếp trong đời sống nói chung.
* Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong hành chính:
1) Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong đời sống nói chung:
- Giao tiếp là nhu cầu xã hội cơ bản của con người, nhờ quá trình giao tiếp giúp phân biệt giữa
con người các loài động vật khác; đồng thời nhờ giao tiếp, con người đã gia nhập vào các mối
quan hệ xã hội. Chính do vậy mà Mác đã nói “con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”.
- Giao tiếp giúp hoàn thiện nhân cách của con người.
- Giao tiếp giúp tạo nên cộng đồng, hội loài người, thông qua đó hình thành nên văn hóa
cộng đồng.
- Qua giao tiếp, con người không chỉ nhìn nhận, đánh giá được người khác mà còn tự đối chiếu,
so sánh mình với người khác, với chuẩn mực hội, từ đó đánh giá đúng bản thân mình. Và có như
vậy, con người mới có thể thành công trong mọi mối quan hệ xã hội mà mình tham gia.
- Giao tiếp định ớng cho các hoạt động của con người như học tập, vui chơi, giải trí… đồng
thời điều khiển và giúp các hoạt động đó được tiến hành một cách hiệu quả.
2) Ý nghĩa, vai trò của giao tiếp trong hành chính
Trong mọi tổ chức, để thúc đẩy việc đạt được mục tiêu chung mà tổ chức hướng tới cần phải có
sự hợpc của tất cả mọi thành viên trong tổ chức đó. sự hợp tác đó chỉ được thông qua hoạt
động giao tiếp giữa các nhân trong tổ chức giữa tổ chức với môi trường bên ngoài. Trong tổ
chức hành chính, giao tiếp có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cụ thể như sau:
- Định hướng: giao tiếp giúp chia sẻ truyền đạt i đích tổ chức cần đạt tới cũng n
cách thức đạt được điều đó. Không giao tiếp, thậm chí khi giao tiếp không hiệu quả, các
nhân, các nhóm khác nhau thể xác định, hiểu hướng tới các mục tiêu theo những cách khác
nhau.
- Hợp nhất: giao tiếp chế, chất keo dính lôi cuốn những người, những yếu tố những
điểm chung bản lại với nhau để hình thành tổ chức. Trong tổ chức, nhờ giao tiếp sẽ cho phép
1
Ôn thi Môn kỹ năng giao tiếp công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi Môn kỹ năng giao tiếp công sở - Người đăng: Tay Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ôn thi Môn kỹ năng giao tiếp công sở 9 10 509