Ktl-icon-tai-lieu

Options Primer (Marketwise Trading School)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Options Primer

©2002 MarketWise Trading School, L.L.C.

1

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ..................................................................................................1
DISCLAIMER ...................................................................................................................5
WHAT IS AN OPTION? ..................................................................................................6
OPTION HISTORY.........................................................................................................6
OPTION EXCHANGES ...................................................................................................8
THE BASICS ...................................................................................................................10
STANDARDIZED OPTIONS.......................................................................................10
100 SHARES .................................................................................................................10
PRICING .......................................................................................................................10
EXPIRATION/EXERCISE...........................................................................................11
SYMBOLOGY ..............................................................................................................12
SETTLEMENT..............................................................................................................13
MONINESS...................................................................................................................13
RIGHTS VS OBLIGATION...........................................................................................13
OPENING AND CLOSING TRANSACTIONS.............................................................14
OPEN INTEREST.........................................................................................................14
OPENING ROTATION.................................................................................................15
CHARTING: PROFIT, LOSS AND PRICING............................................................15
POSITIONS......................................................................................................................16
LONG STOCK ..............................................................................................................16
SHORT STOCK ............................
©2002 MarketWise Trading School, L.L.C.
1
Options Primer
Options Primer (Marketwise Trading School) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Options Primer (Marketwise Trading School) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Options Primer (Marketwise Trading School) 9 10 366