Ktl-icon-tai-lieu

Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phản biện xã hội trên báo chí thành phố
Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ
Huỳnh Thị Xuân Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Xuân Sơn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu những vấn đề chung về phản biện, phản biện xã hội, phản biện xã
hội của báo chí trong đó có báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát hoạt động phản
biện xã hội của 4 tờ báo: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động.
Nghiên cứu xu hướng tổ chức, phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh và
các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng phản biện xã hội của báo chí thành phố
Hồ Chí Minh.
Keywords. Báo chí học; Phương tiện truyền thông; Phản biện xã hội; Thế kỷ 21

Content.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phản biện xã hội và phản biện xã hội của báo chí là một vấn đề không mới.
Nhưng trên thực tế, về mặt nhận thức, đã xuất hiện một số cách hiểu khác nhau về bản
chất của hoạt động phản biện xã hội, dẫn đến việc hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về hoạt
động phản biện xã hội của báo chí.
Trong khi chưa có sự thống nhất cơ bản về mặt lý luận đối với phản biện xã hội
nói chung và phản biện xã hội của báo chí nói riêng, thì mới đây, Văn kiện Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01 năm 2011) đã chính thức đề cập đến vai trò tổ
chức và phản biện xã hội của các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều này đòi hỏi
cần có sự nghiên cứu làm rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc tổ chức và phản
biện xã hội. Đồng thời, qua nghiên cứu sẽ góp thêm cơ sở để đánh giá năng lực hoạt
động báo chí, tính chuyên nghiệp của nhà báo trong việc góp phần thực thi quyền làm
chủ của nhân dân.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm báo chí vô cùng phong phú và sôi
động. Việc nghiên cứu phản biện xã hội của báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ
đầu thế kỷ XXI là cần thiết cả về lý luận và thực tiễn để báo chí tự điều chỉnh, nâng cao
chất lượng hoạt động phản biện xã hội của báo chí.

1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4-2006) đã có khá nhiều bài viết,
công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về phản biện xã hội và phản biện xã hội của báo
chí. Như cuốn “Phản biện xã hội” của tác giả Trần Đăng Tuấn do Nhà xuất bản Đà Nẵng
phát hành năm 2007, cuốn “Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền” do TS
Hồ Bá Thâm và CN Nguyễn Tôn Thị Tường Vân đồng chủ biên, bài “Phản biện xã
hội”của tác giả Nguyễn Trần Bạt,... hầu hết là lý giải phản biện xã hội...
1
Phn biện xã hội trên báo chí thành phố
H Chí Minh thập k đầu thế k
Hunh Th Xuân Hạnh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Xuân Sơn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu những vấn đề chung về phản biện, phản biện xã hội, phản biện xã
hội của báo chí trong đó báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát hoạt động phản
biện hội của 4 tờ báo: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động.
Nghiên cứu xu hướng tổ chức, phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh
các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng phản biện hội của báo chí thành phố
Hồ Chí Minh.
Keywords. Báo chí học; Phương tiện truyền thông; Phản biện xã hội; Thế kỷ 21
Content.
PHN M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phn biện hội phản biện hội của báo chí một vấn đề không mới.
Nhưng trên thực tế, v mt nhn thức, đã xuất hin mt s cách hiểu khác nhau về bn
cht ca hoạt động phn biện xã hội, dẫn đến vic hiểu chưa đúng, chưa đy đủ v hot
động phn biện xã hi ca báo chí.
Trong khi chưa có s thng nhất bn v mặt lý luận đối vi phn biện hội
nói chung phản biện hội của báo chí nói riêng, thì mới đây, Văn kiện Đại hi
Đảng toàn quốc ln th XI (tháng 01 năm 2011) đã chính thức đ cập đến vai trò tổ
chức phn biện hội của các phương tin truyền thông đại chúng. Điều này đòi hỏi
cn sự nghiên cứu làm vai trò quan trọng của báo chí trong vic t chức phản
biện hội. Đồng thi, qua nghiên cứu s góp thêm sở để đánh giá năng lực hot
động báo chí, tính chuyên nghiệp ca nbáo trong việc góp phần thc thi quyền làm
ch của nhân dân.
Thành ph H Chí Minh một trung m báo chí cùng phong phú sôi
động. Việc nghiên cứu phn biện hội của báo chí thành phố H Chí Minh thp k
đầu thế k XXI cần thiết c v luận thực tiễn để báo chí tự điu chỉnh, nâng cao
chất lượng hoạt động phn biện xã hội của báo chí.
Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ 9 10 982