Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và
quản trị nguồn nhân lực

Quản trị Nhân sự khác gì so với Quản trị nguồn nhân lực?
Mình xin mạo mụi nói lên nhận xét kểu conbo.
Thứ nhất về mặt từ ngữ: Dĩ nhiên là khác nhau xa rồi. Nhân sự với
nguồn nhân lực đâu có giống nhau. Nhưng cái conbo nói ở đây chính là sự hiểu
từ ngữ đó vào ứng dụng thực tế thì có sự khác biệt. Một người đều hành về nhân
sự sẽ khác một người đều hành về nguồn nhân lực. Human resources: Tiếng Anh

dịch sang thì là nguồn nhân lực. Nhưng theo mô hình quản trị trung Hoa thì được
dịch là Nhân sự. Trước đây, chưa có sự tiếp cận khoa học quản trị phương Tây thì
hầu hết các công ty Việt Nam đều chỉ có 1 chức danh đó là Nhân sự. Nhưng khi
tiếp cận Cách quản trị phương Tây thì từ được hiểu đúng nghĩa hơn và sát với
công việc hơn nên nhiều công ty đã đổi tên thành Nguồn nhân lực.
Thứ hai về mặt nội dung: Thực chất Hai mà là một, hai chức danh đều
làm một nội dung công việc. Có thể công ty này dùng từ nhân sự và công ty kia
dùng từ nguồn nhân lực. Như tác giả Nổi tiếng về Sách Quản trị Nguồn nhân lực :
Nguyễn Hữu Thân trước đây cũng sử dụng tựa đề sách là "Quản Trị Nhân Sự"
nhưng xuất bản gần đây thì đổi tên thành "Quản Trị Nguồn Nhân Lực" cùng tác
giả và cùng nội dung.
Tuy nhiên do cách hiểu từ ngữ để vận dụng vào thực tế thì sẽ xuất hiện sự
khác biệt. Nếu hiểu theo nghĩa Nhân Sự thì sẽ có quan điểm ôn hòa, con người là
trung tâm của sự việc; Quản trị theo mô hình tình cảm và hòa thuận, động viên và
khuyến khích làm việc tập thể; Giải quyết mâu thuẫn giữa con người với con
người.
Còn hiểu theo từ Quản trị Nguồn nhân lực thì rõ ràng sự quản lý về đội ngũ
nhân viên, đội ngũ lao động. Đề cao tinh thần trách nhiệm giữa nhân viên với công
ty. Mang tính chất điều hành nhân viên và thấy được Con người là Tài Sản của
Công ty. Con người là Một Nguồn lực của Doanh nghiệp cần phải chăm sóc và
bảo vệ.

Sự khác biệt giữa quản trị nhân sự (QTNS) và quản trị nguồn nhân lực
(QT NNL).
1. Quan niệm QTNS tại các nước có nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung:
a. Quan điểm, triết lý về nhân viên trong DN: nhân viên là chủ nhân của
DN
b. Mục tiêu quan tâm hàng đầu:ý nghĩa, lợi ích chính trị trong các hoạt
động sản xuất, dịch vụ.
c. Quan hệ giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp: không rõ ràng
d. Cơ sở của năng suất, chất lượng: Tổ chức + công nghệ, kỹ thuật
e. Quyền thiết lập các chính sách, thủ tục cán bộ: Nhà nước
f. Định hướng hoạt động: Dài hạn
h. Mối quan hệ giữa chiến lược, chính sách quản trị con người với chiến
lược, chính sá...
Phân bit gia Qun tr nhân s
qun tr ngun nhân lc
Qun tr Nhân s khác gì so vi Qun tr ngun nhân lc?
Mình xin mo mi nói lên nhn xét ku conbo.
Th nht v mt t ng: Dĩ nhiên là khác nhau xa ri. Nhân s vi
ngun nhân lc đâu có ging nhau. Nhưng cái conbo nói đây chính là s hiu
t ng đó vào ng dng thc tế thì có s khác bit. Mt người đều hành v nhân
s s khác mt người đều hành v ngun nhân lc. Human resources: Tiếng Anh
Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân biệt giữa Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực 9 10 513