Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt laptop hàng chính hãng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số website đăng ký kiểm tra sản phẩm
Asus: 
Gigabyte: 
HP: 
Intel: 
Kingston: 
Lenovo: 
MSI: 
Sony: 
Transcend: 

Mẹo phân biệt laptop hàng chính hãng
Muốn biết chắc sản phẩm định mua có phải chính hãng hay không nên dùng thử những công
cụ kiểm tra số serial trực tuyến từ website của nhà sản xuất. Xác định hàng chính hãng.

Thông thường, khi mua một sản phẩm IT, người dùng sẽ chú ý nhiều đến những yếu tố bên
ngoài như bao bì, phụ kiện đi kèm, số serial, phiếu hoặc tem bảo hành của nhà phân phối.
Nếu muốn biết chắc sản phẩm định mua có phải hàng chính hãng hay không, bạn hãy dùng
thử những công cụ kiểm tra số serial trực tuyến từ website của nhà sản xuất. Sau khi vào
trang web, bạn đăng ký thông tin ghi trên tem của sản phẩm, trang web sẽ cho bạn câu trả lời
ngay rằng sản phẩm bạn tìm có phải là hàng chính hãng hay là hàng giả.
Trong quá trình đăng ký sản phẩm tại các trang web, bạn có thể gặp phải hai tình huống. Nhà
sản xuất sẽ yêu cầu bạn đăng ký và điền các thông tin. Trên thực tế, username, password và email để đăng ký. Các thông tin khác không cần thiết phải khai báo đúng. Nếu trang web báo
lỗi khi nhập thông tin, có thể do bạn nhập sai thông tin, thông tin đã được đăng ký hoặc sản
phẩm bạn tìm không phải là hàng chính hãng.
Kiểm tra thông tin sản phẩm
Đôi khi bạn khó kiểm chứng được nội dung tư vấn về thông số sản phẩm của nhân viên bán
hàng có đúng hay không. Ngay cả các thông tin trên web cũng chưa chắc chính xác. Có một
cách tìm hiểu được cấu hình đúng của máy do một số nhà sản xuất máy tính có cách đặc tên
sản phẩm khá đặc biệt. Với những ký tự, con số theo quy ước sẵn, bạn dễ dàng nhận biết
được các sản phẩm của hãng có cấu hình, thông số ra sao.

Ví dụ nếu có ý định mua một sản phẩm của Lenovo, bạn hãy chú ý đến mã số sản phẩm
(product number - PN) có dạng xxxx-yyy (trong đó xxxx là dãy số, yyy là số hoặc ký tự
alphabet). Sau đó bạn truy cập vào website  và nhập số PN là
7659-A21 để tra cứu. Kết quả gửi về trang web cho bạn biết đây là dòng máy ThinkPad T61
có cấu hình như sau: Bộ xử lý Intel Core2 Duo T7100, RAM 1 GB, ổ cứng 120 GB 5400rpm…
Có thể nói đây là cách kiểm tra thông tin trước khi mua má...
Mt s website đăng ký kim tra sn phm
Asus: http://member.asus.com/
Gigabyte: https://passport.gigabyte.com.tw/
HP: http://www.register.hp.com/
Intel: https://registrationcenter.intel.com
Kingston: www.kingston.com/asia/verifynew
Lenovo: http://www.pc.ibm.com/ww/scripts/support/index.html
MSI: www.msicomputer.com/msi_user/msi_login.asp
Sony: https://productregistration.sony.com/
Transcend: www.transcendusa.com/TsClub/Regproduct.asp
M o phân bi t laptop hàng chính hãng
Mu n bi t ch c s n ph m đ nh mua có ph i chính hãng hay không nên dùng th nh ng công ế
c ki m tra s serial tr c tuy n t website c a nhà s n xu t. Xác đ nh hàng chính hãng. ế
Thông th ng, khi mua m t s n ph m IT, ng i dùng s chú ý nhi u đ n nh ng y u t bênườ ườ ế ế
ngoài nh bao bì, ph ki n đi kèm, s serial, phi u ho c tem b o hành c a nhà phân ph i.ư ế
N u mu n bi t ch c s n ph m đ nh mua có ph i hàng chính hãng hay không, b n hãy dùngế ế
th nh ng công c ki m tra s serial tr c tuy n t website c a nhà s n xu t. Sau khi vào ế
trang web, b n đăng ký thông tin ghi trên tem c a s n ph m, trang web s cho b n câu tr l i
ngay r ng s n ph m b n tìm có ph i là hàng chính hãng hay là hàng gi .
Trong quá trình đăng ký s n ph m t i các trang web, b n có th g p ph i hai tình hu ng. Nhà
s n xu t s yêu c u b n đăng ký và đi n các thông tin. Trên th c t , username, password và e- ế
mail đ đăng ký. Các thông tin khác không c n thi t ph i khai báo đúng. N u trang web báo ế ế
l i khi nh p thông tin, có th do b n nh p sai thông tin, thông tin đã đ c đăng ký ho c s n ượ
ph m b n tìm không ph i là hàng chính hãng.
Ki m tra thông tin s n ph m
Đôi khi b n khó ki m ch ng đ c n i dung t v n v thông s s n ph m c a nhân viên bán ượ ư
hàng có đúng hay không. Ngay c các thông tin trên web cũng ch a ch c chính xác. Có m t ư
cách tìm hi u đ c c u hình đúng c a máy do m t s nhà s n xu t máy tính có cách đ c tên ượ
s n ph m khá đ c bi t. V i nh ng ký t , con s theo quy c s n, b n d dàng nh n bi t ướ ế
đ c các s n ph m c a hãng có c u hình, thông s ra sao. ượ
Phân biệt laptop hàng chính hãng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt laptop hàng chính hãng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân biệt laptop hàng chính hãng 9 10 75