Ktl-icon-tai-lieu

phân biệt say và tell

Được đăng lên bởi lananhanhanh1234-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc
say something to somebody. Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó.
Eg:’Sit down’, she said.
Chúng ta không thể nói say about, nhưng có thể nói say something about.
Eg: I want to say something/a few words/a little about my family.
*Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.
Eg: Have you told him the news yet?
Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.
Eg: Ann told me (that) she was tired.
Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...
Eg: Can you tell me when the movie starts?
Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.
Eg: The doctor told me to stay in bed.
hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed.
hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed.
Không dùng: The doctor said me to stay in bed.

“Contain” có giống với “include”?
- This suitcase contains my clothes and some books.-> Câu này sẽ được hiểu là: Cái vali này
đựng quần áo của tôi và vài quyển sách - ngoài ra không có gì khác nữa.
Nhưng nếu ta thay “contain” bằng “include” thì ý nghĩa sẽ trở thành: Vali này gồm có quần áo
của tôi với vài quyển sách – và có thể còn những thứ khác nữa.
* “Contain” nghĩa là chứa đựng:
- This suitcase contains my clothes.
(Chiếc vali này đựng quần áo của tôi.)
Hoặc là:

- The yellow notebook contains everything I’ve studied for 2 years.
(Quyển vở màu vàng chứa mọi thứ tôi học trong 2 năm qua.)
* Còn “include” là bao gồm:
- His conclusion includes all our ideas
(Kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi.)
- My computer includes many English songs.
(Máy tính của tôi bao gồm nhiều bài hát tiếng Anh.)
* Nếu chỉ có thế thì hai từ này hoàn toàn có thể thay thế cho nhau được không?
- This suitcase contains my clothes.
Câu này sẽ được hiểu là: Cái vali này đựng quần áo của tôi - ngoài ra không có gì khác nữa.
Nhưng nếu ta thay “include” vào câu:
- This suitcase includes my clothes.
Nghĩa của câu sẽ trở thành: Vali này gồm có quần áo của tôi - và có thể còn những thứ khác
nữa.
Ví dụ khác:
- The English test will contain listening and speaking.
-> Người nghe sẽ hiểu là: Bài kiểm tra tiếng Anh sẽ gồm phần nghe và nói, ngoài hai phần đó
ra không phải thi thêm kỹ năng gì nữa.
- The English test will include listening and speaking.
-> Thì vẫn có thể có thêm các phần thi khác (writing, …).
Các bạn hãy đọc thêm bài phân biệt SAY và TELL tại đây nhé

...
*Say không bao gi có tân ng ch ng i theo sau. B n có th s d ng say something ho c ườ
say something to somebody. Say th ng đ c dùng đ đ a ra l i nói chính xác c a ai đó.ườ ượ ư
Eg:’Sit down’, she said.
Chúng ta không th nói say about, nh ng có th nói say something about. ư
Eg: I want to say something/a few words/a little about my family.
*Tell th ng có tân ng ch ng i theo sau và th ng có 2 tân ng .ườ ườ ườ
Eg: Have you told him the news yet?
Tell cũng th ng đ c s d ng v i m nh đ that.ườ ượ
Eg: Ann told me (that) she was tired.
Tell đ c dùng đ đ a ra s ki n ho c thông tin, th ng dùng v i what, where,...ượ ư ườ
Eg: Can you tell me when the movie starts?
Tell cũng đ c dùng khi b n cho ai đó s h ng d n.ượ ướ
Eg: The doctor told me to stay in bed.
ho c The doctor told me (that) I had to stay in bed.
ho c The doctor said (that) I had to stay in bed.
Không dùng: The doctor said me to stay in bed.
“Contain” có gi ng v i “include”?
- This suitcase contains my clothes and some books.-> Câu này s đ c hi u là: Cái vali này ượ
đ ng qu n áo c a tôi và vài quy n sách - ngoài ra không có gì khác n a.
Nh ng n u ta thay “contain” b ng “include” thì ý nghĩa s tr thành: Vali này g m có qu n áo ư ế
c a tôi v i vài quy n sách – và có th còn nh ng th khác n a.
* “Contain” nghĩa là ch a đ ng:
- This suitcase contains my clothes.
(Chi c vali này đ ng qu n áo c a tôi.)ế
Ho c là:
phân biệt say và tell - Trang 2
phân biệt say và tell - Người đăng: lananhanhanh1234-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phân biệt say và tell 9 10 503