Ktl-icon-tai-lieu

Phần I: Bí mật kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần I: Bí mật kinh doanh
1) Bí mật kinh doanh là những thông tin kinh doanh bí mật bất kỳ mà tạo

cho một DN những lợi thế trong cạnh tranh.
Bí mật trong kinh doanh có thể là các số liệu, dữ liệu, các chương trình
, kế hoạch của công ty về sản xuất sản phẩm, về thị trường mục tiêu …
các bí quyết kinh doanh, công thức sản phẩm, và quy trình công nghệ,
thiết kế … chúng có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp.
2) Theo điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ, những thông tin được coi là bí mật
kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện:
- Không là hiểu biết thông thường;
- Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và khi được sử dụng sẽ tạo cho
người nắm giữ thông tin đó lợi thế hơn so với người không nắm giữ
hoặc không sử dụng nó;
- Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để không bị
tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được
VD: Một DNVVN phát triển một quy trình sản xuất sản phẩm, cho
phép sản xuất ra hàng hóa với chi phí thấp hơn. Quy trình này tạo cho DN một
lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ của mình. Do vậy, DN này đã đánh giá bí
quyết kỹ thuật của mình như một bí mật kinh doanh và không muốn để đối thủ
cạnh tranh biết được nó. Phải đảm bảo rằng chỉ một số lượng hạn chế người
biết về bí mật này, và những người được biết này phải nhận thức rằng đó là bí
mật. Khi giao dịch với các bên thứ ba hoặc chuyển giao quyền sử dụng bí quyết
kỹ thuật của mình, DN phải yêu cầu các bên ký các hợp đồng bảo mật để đảm
bảo rằng tất cả các bên biết thông tin đó là bí mật. Trong trường hợp này, việc
chiếm đoạt thông tin bởi một đối thủ cạnh tranh hoặc của bên thứ ba bất kỳ
đều bị coi là xâm phạm bí mật kinh doanh của DN.
3) Lợi và bất lợi của bí mật kinh doanh:
• Bí mật cạnh tranh có lợi:
Giúp doanh nghiệp xác định vị trí sản xuất từng thời kỳ.
Định đoạt tương lai cho sản phẩm cân đối các nguồn lực, vốn, thời gian lao
động hợp lý.
Giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
• Bất lợi:
- Những bất lợi về bí mật kinh doanh (theo điều 125-khoản 3 luật sở
hữu trí tuệ 2005): Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm:
người sử dụng bí mật kinh doanh không biết do người khác thu được
bất hợp pháp.bộc lộ dữ liệu nhằm bảo vệ công chúng, không nhằm
mục đích thương mại.bộc lộ sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra
1

4)

5)
-

6)

một cách độc lập hoặc do phân tích, đánh giá sản phẩm được phân
phối hợp pháp.
- Một khi bí mật đã bị tiết lộ thì dẫn đến sự không còn nắm thế chủ
động trên thương trường do thông tin đã đến với đối thủ cạnh tranh và
các đối thủ này ngay lập tức có ...
Ph n I: Bí m t kinh doanh
1) m t kinh doanh nh ng thông tin kinh doanh m t b t kỳ t o
cho m t DN nh ng l i th trong c nh tranh. ế
Bí m t trong kinh doanh có th là các s li u, d li u, các ch ng trình ươ
, k ho ch c a công ty v s n xu t s n ph m, v th tr ng m c tiêuế ườ
các quy t kinh doanh, công th c s n ph m, quy trình công ngh ,ế
thi t k … chúng có ý nghĩa to l n đ i v i ho t đ ng c a doanh nghi p.ế ế
2) Theo đi u 84 Lu t S h u trí tu , nh ng thông tin đ c coi m t ượ
kinh doanh ph i đáp ng các đi u ki n:
- Không là hi u bi t thông th ng; ế ườ
- Có kh năng áp d ng trong kinh doanhkhi đ c s d ng s t o cho ượ
ng i n m gi thông tin đó l i th h n so v i ng i không n m giườ ế ơ ườ
ho c không s d ng nó;
- Đ c ch s h u b o m t b ng các bi n pháp c n thi t đ không bượ ế
ti t l và không d dàng ti p c n đ cế ế ượ
VD: M t DNVVN phát tri n m t quy trình s n xu t s n ph m, cho
phép s n xu t ra hàng hóa v i chi phí th p h n. Quy trình này t o cho DN m t ơ
l i th c nh tranh h n các đ i th c a mình. Do v y, DN này đã đánh giá ế ơ
quy t k thu t c a mình nh m t m t kinh doanh không mu n đ đ i thế ư
c nh tranh bi t đ c nó. Ph i đ m b o r ng ch m t s l ng h n ch ng i ế ượ ượ ế ườ
bi t v m t này, nh ng ng i đ c bi t này ph i nh n th c r ng đó ế ườ ượ ế
m t. Khi giao d ch v i các bên th ba ho c chuy n giao quy n s d ngquy t ế
k thu t c a mình, DN ph i yêu c u các bên các h p đ ng b o m t đ đ m
b o r ng t t c các bên bi t thông tin đó m t. Trong tr ng h p này, vi c ế ư
chi m đo t thông tin b i m t đ i th c nh tranh ho c c a bên th ba b t kỳế
đ u b coi là xâm ph m bí m t kinh doanh c a DN .
3) L i và b t l i c a bí m t kinh doanh:
m t c nh tranh có l i:
Giúp doanh nghi p xác đ nh v trí s n xu t t ng th i kỳ.
Đ nh đo t t ng lai cho s n ph m cân đ i các ngu n l c, v n, th i gian lao ươ
đ ng h p lý.
Gi v ng l i th c nh tranh trên th tr ng. ế ườ
B t l i:
- Nh ng b t l i v bí m t kinh doanh (theo đi u 125-kho n 3 lu t s
h u trí tu 2005): Ch s h u bí m t kinh doanh không có quy n c m:
ng i s d ng m t kinh doanh không bi t do ng i khác thu đ cườ ế ườ ượ
b t h p pháp.b c l d li u nh m b o v công chúng, không nh m
m c đích th ng m i.b c l s d ng m t kinh doanh đ c t o ra ươ ư
1
Phần I: Bí mật kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần I: Bí mật kinh doanh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phần I: Bí mật kinh doanh 9 10 990