Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại chi phí DN thương mại DV

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a.Phân loại theo đặc tính hình thành của chi phí
-Chí phí xác định: là những khoản thực chi, thực trả, thực thanh toán về vốn, lao động và các yếu tố khác của sx và KD của Dn trong 1 thời kỳ nhất định. Các khoản chi phí này đc phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán.
-Chi phí cơ hội: là những khoản thu bị mất đi do lựa chọn phương án này mà không lựa chọn phương án khác. Đây ko phải là những khoản thực chi, thực trả nên ko đc phản ánh trên sổ sách kế toán. Thực chất đây là những khoản thu bị mất đi 1 cách tượng trưng.
b.Phân loại theo mục đích của kế hoạch hóa:
-Chi phí chuẩn: còn gọi là chi phí định mức là chi phí đc xác định trước do kết quả của công tác thống kê và kế hoạch. Nó đc sử dụng như một số liệu dự báo ngắn hạn, hoặc đc xem như là một mục tiêu phấn đấu của DN trong KD. Trong quản lý nó đc xem như là một cái gốc để so sánh, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động KD của DN.
-Chi phí thực hiện: là chi phí phát sinh thực tế trong 1 thời kỳ nhất định, là những khoản thực chi thực trả của DN. Nếu chi phí chuẩn là số đc phép chi thì chi phí thực hiện là số đã chi, bởi vậy tron quản lý người ta thường so sánh giữa chi phí thực hiện với chi phí chuẩn để đánh giá chất lượng quản lý chi phí.
c.Phân loại theo tác động của chi phí đến hoạt động kinh doanh
-Chi phí trực tiếp: là những khoản chi phí phát sinh gắn liền với một SF hoặc 1 nghiệp vụ KD nhất định. Các khoản chi phí này đc hạch toán trực tiếp vào giá thành SF hoặc nghiệp vụ KD đó.
-Chi phí gián tiếp là những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều SF, hoặc nhiều nghiệp vụ KD khác nhau. Thông thường, trước khi tính các khoản nghiệp vụ KD phải tiến hành phân bổ theo 1 nguyên tắc nhất định đã đc xác định trước.
d.Phân loại để phục vụ cho mục đích hạch toán và lên phương án phân phối thu nhập
-Chi phí khấu hao tài sản cố định mà các tài sản cố định đó đc sử dụng cho họat động sx KD để tạo ra DT trong kỳ theo chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao hiện hành.
-Chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, h2 thực tế đã sử dụng vào sx KD, DV có liên quan đến DT tính thu nhập chịu thuế trong kỳ, căn cứ vào mức tiêu hao hợp lý và giá trị thực tế xuất kho.
-Chi phí về tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản màn tính chất tiền lương, tiền công mà Dn phải trả theo chế độ quy định. Riêng tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ hộ các thể và thu nhập của sáng lập viên công ty mà họ không trực tiếp tham gia điều hành sx KD không đc tính vào chi phí của DN.
-Chi phí về nghiên cứu khoa học công nghệ, chi sáng kiến, cải tiến, tài trợ cho giáo dục, y tế, đào tạo lao động theo chế độ quy định.
-Chi phí DV mua ngoài: điện nước, điện thoại, sửa chữa tài sản cố định, kiểm toán, kiểm kê tài sản, chi trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, chi trả DV kỹ thuật.
Phân loại chi phí DN thương mại DV - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân loại chi phí DN thương mại DV 9 10 280