Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm sữ liệu thống nhất ngành bảo hiểm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C N XÂY D NG PH N M M D

LI U TH NG NH T C A

NGÀNH B O HI M VI T NAM
Nguy n Vi t H i
Trư ng ban B o hi m Nhân th
Hi p h i B o hi m Vi t Nam

1, S phát tri n c a ngành B o hi m trong th i gian qua.
Ngày 18/12/1993 Chính ph ban hành Nð100/CP là cơ sơ pháp lý ñ thành l p và
t ch c ho t ñ ng c a các Doanh nghi p B o hi m (DNBH) t i Vi t Nam. Ngoài B o
Vi t ñư c thành l p năm 1964, sau năm 1993 ñã ra ñ i hàng lo t các DNBH, hình
thành nên th trư ng B o hi m Vi t Nam (BHVN). ð n nay ñã có 25 DNBH phi nhân
th và 10 DNBH nhân th , 8 Doanh nghi p môi gi i B o hi m ñư c ho t ñ ng trên th
trư ng BHVN.
Năm 2007 kh i DNBH phi nhân th có v n ñi u l 4.445 t ñ ng, doanh thu 8.360
t ñ ng (tăng 31% so v i 2006) b i thư ng 3.229 t ñ ng, d phòng nghi p v 4.330 t
ñ ng, ñ u t vào nên kinh t qu c dân 11.495 t ñ ng.
Kh i DNBH nhân th có v n ñi u l 4.380 t ñ ng, doanh thu 9.400 t ñ ng (tăng
12% so v i 2006) tr ti n b o hi m 3.483 t ñ ng, 3.828.768 h p ñ ng chính và
3.290.977 h p ñ ng b tr , d phòng nghi p v 31.152 t ñ ng, ñ u t vào n n kinh t
qu c dân 32.568 t ñ ng.
Có th nói ngành b o hi m ñã phát tri n v i t c ñ tăng trư ng cao, có nhi u s n
ph m b o hi m cơ b n ñã ñáp ng ñư c nhu c u c a n n kinh t xã h i và ñ c bi t ñã
thu hút ñư c ngu n v n nhàn d i t phí b o hi m ñ u tư vào phát tri n kinh t qu c
dân.
Ngành b o hi m hi n ñang khai thác và qu n lý m t kh i lư ng h p ñ ng b o
hi m r t l n: G n 4 tri u h p ñ ng b o hi m nhân th và 3,3 tri u h p ñ ng b tr ,
trên 6 tri u h p ñ ng B o hi m trách nhi m dân s (BHTNDS) ch xe mô tô, g n 1
tri u h p ñ ng BHTNDS ch xe mô tô, trên 15 tri u ngư i tham gia b o hi m h c
sinh, 2 tri u ngư i tham gia B o hi m thân th toàn di n và trên 1 tri u h p ñ ng B o

1

hi m tài s n và gián ño n kinh doanh cho các cơ s s n xu t kinh doanh, t ch c kinh
t xã h i.
ð qu n lý giám sát quá trình h p ñ ng kinh doanh b o hi m v i kh i lư ng h p
ñ ng b o hi m ña d ng phong phú nói trên ñòi h i ph i có h th ng công ngh thông
tin ph n m m d li u tiên ti n.

2, Vai trò c a ph n m m d li u th ng nh t c a ngành b o hi m
C p nh p k p th i và ñ y ñ v s lư ng khách hàng, s lư ng h p ñ ng, giá tr
b o hi m hay s ti n b o hi m, th i h n hi u l c, tình hình thu phí b o hi m, khi u n i
ñòi b i thư ng ñang phát tri n m nh, nguyên nhân t n th t (r i ro ñư c b o hi m gây
ra) s ti n b o hi m, tình hình trích l p d phòng nghi p v , biên kh năng thanh toán,
tình hình ñ u tư và kh năng tài chính c a doanh nghi p. T ñó lãnh ñ o DNBH có th
t ng h p phân tích ñánh giá và ñưa ra nh n...
1
CN XÂY DNG PHN MM D LIU THNG NHT CA
NGÀNH BO HIM VIT NAM
Nguyn Vit Hi
Trưởng ban Bo him Nhân th
Hip hi Bo him Vit Nam
1, S phát trin ca ngành Bo him trong thi gian qua.
Ngày 18/12/1993 Chính ph ban hành Nð100/CP cơ sơ pháp ñể thành lp
t chc hot ñộng ca c Doanh nghip Bo him (DNBH) ti Vit Nam. Ngoài Bo
Vit ñược thành lp năm 1964, sau năm 1993 ñã ra ñời hàng lot các DNBH, hình
thành nên th trường Bo him Vit Nam (BHVN). ðến nay ñã 25 DNBH phi nhân
th và 10 DNBH nhân th, 8 Doanh nghip môi gii Bo him ñược hot ñộng trên th
trường BHVN.
Năm 2007 khi DNBH phi nhân th vn ñiu l 4.445 t ñng, doanh thu 8.360
t ñồng (tăng 31% so vi 2006) bi thường 3.229 t ñồng, d phòng nghip v 4.330 t
ñồng, ñầu t vào nên kinh tế quc dân 11.495 t ñng.
Khi DNBH nhân th vn ñiu l 4.380 t ñồng, doanh thu 9.400 t ñồng (tăng
12% so vi 2006) tr tin bo him 3.483 t ñồng, 3.828.768 hp ñồng chính
3.290.977 hp ñng b tr, d phòng nghip v 31.152 t ñồng, ñầu t vào nn kinh tế
quc dân 32.568 t ñồng.
th nói ngành bo him ñã phát trin vi tc ñộ tăng trưởng cao, nhiu sn
phm bo him cơ bn ñã ñáp ng ñưc nhu cu ca nn kinh tế hi ñc bit ñã
thu hút ñược ngun vn nhàn di t phí bo him ñầu tư vào phát trin kinh tế quc
dân.
Ngành bo him hin ñang khai thác và qun mt khi lượng hp ñồng bo
him rt ln: Gn 4 triu hp ñồng bo him nhân th và 3,3 triu hp ñồng b tr,
trên 6 triu hp ñồng Bo him trách nhim dân s (BHTNDS) ch xe mô tô, gn 1
triu hp ñồng BHTNDS ch xe tô, trên 15 triu người tham gia bo him hc
sinh, 2 triu người tham gia Bo him thân th toàn din trên 1 triu hp ñng Bo
Phần mềm sữ liệu thống nhất ngành bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm sữ liệu thống nhất ngành bảo hiểm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phần mềm sữ liệu thống nhất ngành bảo hiểm 9 10 793