Ktl-icon-tai-lieu

Phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước - nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phân quyền trong tổ chức quyền lục nhà nước…

PHÂN QUYỀN TRONG TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC – NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM CỦA ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
Phan Thị Hiên*
TÓM TẮT
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng đến mục tiêu: dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động của nhà nước theo
hướng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại và nhân văn, đòi hỏi xem xét và đổi
mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước – một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình
đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Trong các Văn kiện của Đảng trong thời kì đổi mới, đặc biệt từ Đại hội IX trở về sau, Đảng ta
luôn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ và lập trường nhất quán: xây dựng nhà nước Việt Nam văn minh,
hiện đại, phát triển; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân. Khẳng định điều
đó cho thấy sự thừa nhận tất yếu nguyên tắc phân quyền trong nhà nước pháp quyền Việt Nam.
DECENTRALIZATION IN STATE POWER ORGANIZATION – MAIN MISSION OF
INNOVATING POLITICAL SYSTEM IN VIETNAM
SUNNARY
Constructing a jurisprudential socialism government to extend to aims: rich people, strong
country, a justifiable, democratic, civilized society have requested to change from global activies of
the government to tend to the professional, result, contemporary and human activities. It requires to
test and change knowledges about the powerful government – an important political duties in the
changing process of the political system in Vietnam.
In the documents of the Communist Party in the changing period, especially from the 19th
Congress, the Party always affirms a strong determination and a resoluted viewpoint are to
construct a civilized, contemporary and developed Vietnamese government; a jurisprudential
socialized government of the people. That has recognized an essential principle of the seperations
of powers in the jurisprudential Vietnamese government.
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa hướng đến mục tiêu: dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh đặt ra yêu
cầu đổi mới toàn diện hoạt động của nhà nước
theo hướng hoạt động mang tính chuyên nghiệp,
hiệu quả, hiện đại và nhân văn, đòi hỏi xem xét
và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà
nước – một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong
quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.
∗

Trường đại học Trà Vinh.

56

Trong các Văn kiện của Đảng trong thời
kì đổi mới, đặc biệt từ Đại hội IX trở về sau,
Đảng ta luôn khẳng định quyế...
Phân quyn trong t chc quyn lc nhà nước…
56
PHÂN QUYN TRONG T CHC QUYN LC NHÀ NƯỚC – NHIM V
TRNG TÂM CA ĐỔI MI H THNG CHÍNH TR VIT NAM
Phan Th Hiên*
TÓM TT
Xây dng nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa hướng đến mc tiêu: dân giàu, nước
mnh, công bng, dân ch, văn minh đặt ra yêu cu đổi mi toàn din hot động ca nhà nước theo
hướng hot động mang tính chuyên nghip, hiu qu, hin đại và nhân văn, đòi hi xem xét và đổi
mi nhn thc v vn đề quyn lc nhà nước – mt nhim v chính tr
quan trng trong quá trình
đổi mi h thng chính tr Vit Nam.
Trong các Văn kin ca Đảng trong thi kì đổi mi, đặc bit t Đại hi IX tr v sau, Đảng ta
luôn khng định quyết tâm mnh m và lp trường nht quán: xây dng nhà nước Vit Nam văn minh,
hin đại, phát trin; nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa ca dân do dân và vì dân. Khng định điu
đó cho thy s tha nhn tt yếu nguyên tc phân quyn trong nhà nước pháp quyn Vit Nam.
DECENTRALIZATION IN STATE POWER ORGANIZATION – MAIN MISSION OF
INNOVATING POLITICAL SYSTEM IN VIETNAM
SUNNARY
Constructing a jurisprudential socialism government to extend to aims: rich people, strong
country, a justifiable, democratic, civilized society have requested to change from global activies of
the government to tend to the professional, result, contemporary and human activities. It requires to
test and change knowledges about the powerful government – an important political duties in the
changing process of the political system in Vietnam.
In the documents of the Communist Party in the changing period, especially from the 19
th
Congress, the Party always affirms a strong determination and a resoluted viewpoint are to
construct a civilized, contemporary and developed Vietnamese government; a jurisprudential
socialized government of the people. That has recognized an essential principle of the seperations
of powers in the jurisprudential Vietnamese government.
Xây dng nhà nước pháp quyn xã hi
ch nghĩa hướng đến mc tiêu: dân giàu, nước
mnh, công bng, dân ch, văn minh đặt ra yêu
cu đổi mi toàn din hot động ca nhà nước
theo hướng hot động mang tính chuyên nghip,
hiu qu, hin đại và nhân văn, đòi hi xem xét
đổi mi nhn thc v vn đề quyn lc nhà
nước – mt nhim v chính tr quan trng trong
quá trình đổi mi h thng chính tr Vit Nam.
Trường đại hc Trà Vinh.
Trong các Văn kin ca Đảng trong thi
đổi mi, đặc bit t Đại hi IX tr v sau,
Đảng ta luôn khng định quyết tâm mnh m
lp trường nht quán: xây dng nhà nước Vit
Nam giàu mnh, hin đại, phát trin; nhà nước
pháp quyn xã hi ch nghĩa ca dân do dân và
vì dân. Khng định điu đó cho thy s tha
nhn nguyên tc phân quyn trong nhà n
ước
pháp quyn, dù khái nim “phân quyn” chưa
được chính thc đề cp.
Phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước - nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam - Trang 2
Phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước - nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước - nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam 9 10 599