Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích 1 số yếu tố cấu thành năng lực ạnh tranh của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ
CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
ThS. NGÔ THANH HOA
Bộ môn Quản trị Kinh doanh
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận cạnh tranh và coi cạnh
tranh không những là môi trường và động lực của sự phát triển mà còn là yếu tố quan trọng
làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sản xuất và
cung cấp những sản phẩm mà thị trường cần để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong
phú của người tiêu dùng. Trong quá trình cạnh tranh doanh nghiệp cần khẳng định được vị trí
và uy tín của mình trên thương trường. Bài báo xem xét một số yếu tố cơ bản cấu thành nên
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cụ thể là: trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp,
nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực, nguồn vốn và trình độ khoa học công
nghệ, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thị phần của doanh nghiệp, năng suất sản xuất kinh
doanh, thương hiệu của doanh nghiệp…
Summary: Nowadays, almost all countries all over the world admit the competitiveness
and consider it as not only an environment and motivation of the development but also an
important factor making healthy for social relationships. The competitiveness forces
enterprises to produce and supply the products required by the market in order to meet the
demands of consumers more and more diversified. In competing, the enterprises shall affirm
their position and prestige on the market. The article mentions about the number of
fundamental factors which constitute the competitiveness of the enterprises, particularly the
level of organization, management of the enterprises, resources of the enterprises including
human resources, capital resources and level of technological sciences, competitive

capacity of the products, market shares of the enterprises, productivity of production,
business, and trademark of the enterprises.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong môi trường cạnh tranh, sức mạnh
của các tổ chức kinh tế không chỉ được đo
bằng chính năng lực nội tại của từng chủ thể,
mà điều quan trọng hơn là trong sự so sánh
tương quan giữa các chủ thể với nhau. Do đó,
đạt được vị thế cạnh tranh mạnh trên thị
trường là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp.
Ngày nay, các doanh nghiệp phải nhanh

chóng thay đổi một cách cơ bản những suy
nghĩ của mình về công việc kinh doanh. Hầu
hết doanh nghiệp trên toàn thế giới đều thừa
nhận cạnh tranh và coi cạnh tranh không
những là môi trường và động lực ...
PHÂN TÍCH MT S YU T
CU THÀNH NĂNG LC CNH TRANH CA DOANH NGHIP
ThS. NGÔ THANH HOA
B môn Qun tr Kinh doanh
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Ngày nay, hu hết các nước trên thế gii đều tha nhn cnh tranh và coi cnh
tranh không nhng là môi trường và động lc ca s phát trin mà còn là yếu t quan trng
làm lành mnh hoá các quan h xã hi. Cnh tranh buc các doanh nghip phi sn xut và
cung cp nhng sn phm mà th trường cn để đáp ng nhu cu ngày càng đa dng và phong
phú ca người tiêu dùng. Trong quá trình cnh tranh doanh nghip cn khng định được v trí
và uy tín ca mình trên thương trường. Bài báo xem xét mt s yếu t cơ bn cu thành nên
năng lc cnh tranh ca doanh nghip, c th là: trình độ t chc qun lý ca doanh nghip,
ngun lc ca doanh nghip bao gm ngun nhân lc, ngun vn và trình độ khoa hc công
ngh, năng lc cnh tranh ca sn phm, th phn ca doanh nghip, năng sut sn xut kinh
doanh, thương hiu ca doanh nghip…
Summary: Nowadays, almost all countries all over the world admit the competitiveness
and consider it as not only an environment and motivation of the development but also an
important factor making healthy for social relationships. The competitiveness forces
enterprises to produce and supply the products required by the market in order to meet the
demands of consumers more and more diversified. In competing, the enterprises shall affirm
their position and prestige on the market. The article mentions about the number of
fundamental factors which constitute the competitiveness of the enterprises, particularly the
level of organization, management of the enterprises, resources of the enterprises including
human resources, capital
resources and level of technological sciences, competitive
capacity of the products, market shares of the enterprises, productivity of production,
business, and trademark of the enterprises.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Trong môi trường cnh tranh, sc mnh
ca các t chc kinh tế không ch được đo
bng chính năng lc ni ti ca tng ch th,
điu quan trng hơn là trong s so sánh
tương quan gia các ch th vi nhau. Do đó,
đạt được v thế cnh tranh mnh trên th
trường là yêu cu sng còn ca doanh nghip.
Ngày nay, các doanh nghip phi nhanh
chóng thay đổi mt cách cơ bn nhng suy
nghĩ ca mình v công vic kinh doanh. Hu
hết doanh nghip trên toàn thế gii đều tha
nhn cnh tranh và coi cnh tranh không
nhng là môi trường và động lc ca s phát
trin mà còn là yếu t quan trng làm lành
mnh hoá các quan h xã hi. Cnh tranh
buc các doanh nghip phi sn xut và cung
cp nhng sn phm mà th trường cn để đáp
ng nhu cu ngày càng đa dng và phong phú
Phân tích 1 số yếu tố cấu thành năng lực ạnh tranh của doanh nghiệp - Trang 2
Phân tích 1 số yếu tố cấu thành năng lực ạnh tranh của doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích 1 số yếu tố cấu thành năng lực ạnh tranh của doanh nghiệp 9 10 981