Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các hình thức thức trả lương

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích các hình thức trả lương tại Công Ty Cơ Khí An Giang

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra các
của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và
hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
Để tuyển dụng và giữ lại đúng người làm đúng việc, ban giám đốc cần
có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công bằng. Mặt dù tiền không phải là lý
do duy nhất để nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp, nhưng những
phương pháp trả lương không công bằng vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự
bất mãn của nhân viên và làm tăng tình trạng bỏ việc, giảm hiệu quả quan hệ
lao động và gây ra những chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.
Hệ thống tiền lương và tiền công sẽ cho phép doanh nghiệp tuyển dụng
các nhân viên mới với mức lương thỏa đáng, tăng mức lương phù hợp cho
nhân viên và hình thành một con đường sự nghiệp cho các cá nhân. Để thực
hiện được tất cả các công việc này, cần phải có một hệ thống tiền lương và
tiền công có tổ chức hợp lý. Mục đích của một hệ thống tiền lương và tiền
công là đảm bảo rằng những người thực hiện các nhiệm vụ được coi là có giá
trị như nhau sẽ nhận được mức thù lao như nhau.Thù lao bao hàm tất cả các
hình thức thu nhập mà các cá nhân nhận được cho phần lao động của họ.
Bản chất của tiền lương cũng thay đổi tùy theo các điều kiện, trình độ
phát triển kinh tế xã hội và nhận thức của con người. Trước đây, tiền lương
được coi là giá cả sức lao động trong nền kinh tế thị trường. Giờ đây, với việc
áp dụng quản trị nguồn nhân lực vào các doanh nghiệp, tiền lương không chỉ
đơn thuần là giá cả sức lao động nữa. Quan hệ giữa người chủ sử dụng sức lao
động và người lao động đã có những thay đổi căn bản. Liệu rằng với việc áp
dụng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, quan hệ này có thể chuyển
từ hình thức bóc lột, mua bán hàng hóa sang hình thức quan hệ hợp tác song
phương, đôi bên cùng có lợi hay không và bản chất tiền lương là gì, hiện vẫn
còn là những vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu phát triển.
Ở Việt nam, hiện nay có sự phân biệt giữa các yếu tố trong tổng thu
nhập của người lao động từ công việc: tiền lương (dụng ý chỉ lương cơ bản),
phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi.Theo quan điểm của cải cách tiền lương năm
1993, “tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành qua thỏa thuận giữa
người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức
lao động trong nền kinh tế thị trường”,”Tiền lương của người lao ...
Phân tích các hình thc tr lương ti Công Ty Cơ Khí An Giang
PHN M ĐẦU
I. Lý do chn đề tài:
Lao động là hot động quan trng nht ca con người nhm to ra các
ca ci vt cht và tinh thn cho xã hi. Lao động có năng sut, cht lượng và
hiu qu cao là nhân t quyết định s phát trin ca đất nước.
Để tuyn dng và gi li đúng người làm đúng vic, ban giám đốc cn
có mt h thng thù lao cnh tranh và công bng. Mt dù tin không phi là lý
do duy nht để nhân viên làm vic cho mt doanh nghip, nhưng nhng
phương pháp tr lương không công bng vn là nguyên nhân chính gây ra s
bt mãn ca nhân viên và làm tăng tình trng b vic, gim hiu qu quan h
lao động và gây ra nhng chi phí không cn thiết cho doanh nghip.
H thng tin lương và tin công s cho phép doanh nghip tuyn dng
các nhân viên mi vi m
c lương tha đáng, tăng mc lương phù hp cho
nhân viên và hình thành mt con đường s nghip cho các cá nhân. Để thc
hin được tt c các công vic này, cn phi có mt h thng tin lương và
tin công có t chc hp lý. Mc đích ca mt h thng tin lương và tin
công là đảm bo rng nhng người thc hin các nhim v đượ
c coi là có giá
tr như nhau s nhn được mc thù lao như nhau.Thù lao bao hàm tt c các
hình thc thu nhp mà các cá nhân nhn được cho phn lao động ca h.
Bn cht ca tin lương cũng thay đổi tùy theo các điu kin, trình độ
phát trin kinh tế xã hi và nhn thc ca con người. Trước đây, tin lương
được coi là giá c sc lao động trong nn kinh tế th trường. Gi
đây, vi vic
áp dng qun tr ngun nhân lc vào các doanh nghip, tin lương không ch
đơn thun là giá c sc lao động na. Quan h gia người ch s dng sc lao
động và người lao động đã có nhng thay đổi căn bn. Liu rng vi vic áp
dng qun tr ngun nhân lc trong doanh nghip, quan h này có th chuyn
t hình thc bóc lt, mua bán hàng hóa sang hình th
c quan h hp tác song
phương, đôi bên cùng có li hay không và bn cht tin lương là gì, hin vn
còn là nhng vn đề đòi hi phi tiếp tc nghiên cu phát trin.
Vit nam, hin nay có s phân bit gia các yếu t trong tng thu
nhp ca người lao động t công vic: tin lương (dng ý ch lương cơ bn),
ph cp, tin thưởng và phúc l
i.Theo quan đim ca ci cách tin lương năm
1993, “tin lương là giá c sc lao động, được hình thành qua tha thun gia
người s dng lao động và người lao động phù hp vi quan h cung cu sc
lao động trong nn kinh tế th trường”,”Tin lương ca người lao động do hai
GVHD:Nguyn Tri Như Qunh_ SVTH:Đoàn Hà Hng Nhung -1 -
Phân tích các hình thức thức trả lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các hình thức thức trả lương - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích các hình thức thức trả lương 9 10 89