Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động logistics đầu vào của amazo

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
I . Cơ sở lý thuyết............................................................................................ 2
1. Khái niệm Logistics Thương mại điện tử....................................................2
1.1 Khái niệm Logistics.................................................................................. 2
1.2 Khái niệm Logistics Thương mại điện tử (E-Logistics)..........................3
1.3 Các hoạt động logistics đầu vào trong thương mại điện tử.....................3
1.3.1 Quá trình mua hàng...............................................................................3
1.3.2 Quản trị dự trữ hàng hóa......................................................................7
1.3.2.1 Khái quát về dự trữ hàng hóa..............................................................7
1.3.2.2 Nghiệp vụ kho và bao bì.....................................................................8
1.3.2.2.2 Hệ thống bảo quản và các loại kho hàng hoá...................................9
1.3.2.2.3 Các quyết định cơ bản của quản trị kho và quá trình nghiệp vụ kho
......................................................................................................................... 9
II. Hoạt động Logistics đầu vào của Amazon.com......................................11
1.
Giới thiệu về Amazon.com.................................................................11
2. Hoạt động Logistics đầu vào của Amazon.com.......................................14
2.1 Quá trình mua hàng............................................................................ 14
2.2 Quản lý dự trữ hàng hóa....................................................................17
2.2.1. Hệ thống kho hàng của Amazon.....................................................17
2.2.1.2 Phân tích hệ thống kho hàng của Amazon....................................19
2.2.1.3 Quá trình hệ thống kho xử lí đơn đặt hàng...................................21
2.2.1.4 Nhận xét của nhóm, ưu, nhược điểm của hệ thống kho hàng.......31
2.2.1.5 Lợi thế cạnh tranh trong thương mại điện tử..............................32
III. Kết luận.................................................................................................. 37

1

I . Cơ sở lý thuyết
1. Khái niệm Logistics Thương mại điện tử
1.1 Khái niệm Logistics
Logistics là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di
chuyển của hàng hoá, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản
phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trư...
MỤC LỤC
I . Cơ sở lý thuyết............................................................................................ 2
1. Khái niệm Logistics Thương mại điện tử....................................................2
1.1 Khái niệm Logistics..................................................................................2
1.2 Khái niệm Logistics Thương mại điện tử (E-Logistics)..........................3
1.3 Các hoạt động logistics đầu vào trong thương mại điện tử.....................3
1.3.1 Quá trình mua hàng...............................................................................3
1.3.2 Quản trị dự trữ hàng hóa......................................................................7
1.3.2.1 Khái quát về dự trữ hàng hóa..............................................................7
1.3.2.2 Nghiệp vụ kho và bao bì.....................................................................8
1.3.2.2.2 Hệ thống bảo quản và các loại kho hàng hoá...................................9
1.3.2.2.3 Các quyết định cơ bản của quản trị kho và quá trình nghiệp vụ kho
......................................................................................................................... 9
II. Hoạt động Logistics đầu vào của Amazon.com......................................11
1. Giới thiệu về Amazon.com.................................................................11
2. Hoạt động Logistics đầu vào của Amazon.com.......................................14
2.1 Quá trình mua hàng............................................................................14
2.2 Quản lý dự trữ hàng hóa....................................................................17
2.2.1. Hệ thống kho hàng của Amazon.....................................................17
2.2.1.2 Phân tích hệ thống kho hàng của Amazon....................................19
2.2.1.3 Quá trình hệ thống kho xử lí đơn đặt hàng...................................21
2.2.1.4 Nhận xét của nhóm, ưu, nhược điểm của hệ thống kho hàng.......31
2.2.1.5 Lợi thế cạnh tranh trong thương mại điện tử..............................32
III. Kết luận..................................................................................................37
1
Phân tích hoạt động logistics đầu vào của amazo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động logistics đầu vào của amazo - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phân tích hoạt động logistics đầu vào của amazo 9 10 399