Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích lực lượng bán hàng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3996 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP K08407A
MÔN: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG


ĐỀ TÀI :

PHÂN TÍCH
LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
Giảng viên hướng dẫn

: ThS. NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Nhóm sinh viên thực hiện :
Võ Thành Đô
Dương Thúy Huỳnh
Lê Vĩnh Lộc
Phan Thanh Long
Lưu Thị Nhật Quang
Lê Tiến Quân
Đặng Minh Tân
Phan Hồng Thắng
Lê Phước Thọ
Lại Tấn Vũ
Phan Tuấn Vũ
Nguyễn Phi Yến
Huỳnh Long Phi
Trần Thanh Tuấn

TP. HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2011

K084071168
K084071186
K084071198
K084071199
K084071219
K084071221
K084071230
K084071236
K084071240
K084071267
K084071268
K084071273
K074071251
K074071289

GV: ThS. Nguyễn Khánh Trung

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 4
I.

MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG:....... 5
1. Mục tiêu: ................................................................................................................ 5
2. Ý nghĩa:.................................................................................................................. 5

II. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG:.................................................................. 7
1. Định nghĩa về lực lượng bán hàng:........................................................................ 7
2. Sơ đồ tổ chức lực lượng bán hàng: ........................................................................ 8
3. Nhiệm vụ trong lực lượng bán hàng: ................................................................... 16
4. Phân tích lực lượng bán hàng của tổ chức: .......................................................... 23
5. Phân tích lực lượng hỗ trợ: .................................................................................. 27
III.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG:................................................................... 32
1. Tuyển dụng lực lượng bán hàng: ......................................................................... 32
2. Tuyển chọn lực lượng bán hàng: ......................................................................... 33
3. Hòa nhập lực lượng bán hàng mới vào tổ chức: .................................................. 35
4. Huấn luyện lượng bán hàng: ............................................................................... 36

IV.

ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI VIỆT NAM: ................................. 40

TỔNG KẾT ......................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP K08407A
MÔN: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

ĐỀ TÀI :
PHÂN TÍCH
LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN KHÁNH TRUNG
Nhóm sinh viên thực hiện :
Võ Thành Đô
K084071168
Dương Ty Huỳnh
K084071186
Lê Vĩnh Lộc
K084071198
Phan Thanh Long
K084071199
Lưu Thị Nhật Quang
K084071219
Lê Tiến Quân
K084071221
Đặng Minh Tân
K084071230
Phan Hồng Thắng
K084071236
Lê Phước Th
K084071240
Lại Tấn Vũ
K084071267
Phan Tuấn Vũ
K084071268
Nguyễn Phi Yến
K084071273
Huỳnh Long Phi
K074071251
Trần Thanh Tuấn
K074071289
TP. HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2011
Phân tích lực lượng bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích lực lượng bán hàng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích lực lượng bán hàng 9 10 293