Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mạch chứa diode

Được đăng lên bởi tuyentiensinhspkt-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Biên soạn: Võ Kỳ Châu – Bộ môn Điện tử, Khoa Điện – Điện tử
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn

2
Phân tích mạch chứa
diode
2-1 Giới thiệu
Trong chương 1 ta đã học về cấu trúc và tính chất của chuyển tiếp PN và đã tìm hiểu qua linh
kiện diode. Diode là một chuyển tiếp PN được đặt vào trong một vỏ linh kiện và kết nối với bên
ngoài thông qua các chân linh kiện. Diode bán dẫn cũng có thể là một phần của một mạch tích hợp
(integrated circuit) lớn hơn, trong trường hợp này, diode có thể có hoặc không có các chân nối với
bên ngoài.
Trong chương này, ta sẽ xây dựng mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong diode. Dựa vào
đó, chúng ta sẽ học các phân tích mạch chứa diode bằng cách thay diode bằng một mạch tương
đương đơn giản hơn. Ta sẽ thấy rằng việc chọn phần tử mạch tương đương là phụ thuộc vào điện áp
và dòng điện qua diode, tức là phụ thuộc vào điểm làm việc của diode, và phụ thuộc vào độ chính
xác mà ta cần khi phân tích mạch.
2-2 Diode là một linh kiện phi tuyến
Sự tuyến tính là một khái niệm quan trọng trong điện tử. Khái niệm này rất rộng, tuy nhiên,
trong khía cạnh mà ta đang xem xét, ta có thể xem một linh kiện tuyến tính là một linh kiện mà đồ
thị quan hệ của điện áp và dòng điện của linh kiện là một đường thẳng. Quan hệ này có thể được
biểu diễn dưới dạng
V = K1 I + K 2
(2-1)

I = K1'V + K 2'

(2-2)

Trong mối quan hệ này, tần số được giả sử là không đổi. Hình 2-1 là đồ thị vẽ điện áp trên một
điện trở 200 Ω và dòng điện qua nó. Đây là một quan hệ tuyến tính với V = 200 I . Cần lưu ý rằng
∆V
độ dốc của đặc tuyến là r =
= 200 , và mối quan hệ tuyến tính là đúng cho cả phần âm lẫn phần
∆I
dương của đặc tuyến. Việc thay đổi cực tính của điện áp trên điện trở và dòng điện ngang qua nó
không làm thay đổi tính chất tuyến tính. Cũng cần chú ý là độ dốc của đặc tuyến (nghịch đảo của
đạo hàm) tại mọi điểm trên đặc tuyến là không đổi.

1/14

Biên soạn: Võ Kỳ Châu – Bộ môn Điện tử, Khoa Điện – Điện tử
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn

Hình 2-1
Đồ thị điện áp – dòng điện
của điện trở. Điện trở là
linh kiện tuyến tính, và giá
trị ∆V ∆I là như nhau tại
mọi điểm.

Thông thường, trong điện tử, khi biểu diễn mối quan hệ của điện áp – dòng điện, người ta
thường vẽ dòng điện là trục tung và điện áp là trục hoành, đảo ngược so với hình 2-1. Dĩ nhiên
trong trường hợp này đồ thị vẫn là đường thẳng; dạng biểu diễn của nó tương đương với biểu thức
∆I
2-2, với độ dốc có đơn vị là điện dẫn, G =
= 1/ R (siemens) , thay vì điện trở.
∆V
Trong chương 1 ta đã biết là mối quan hệ của ...
Biên son: Võ K Châu – B môn Đin t, Khoa Đin – Đin t
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn
1/
14
2
Phân tích mch cha
diode
2-1 Gii thiu
Trong chương 1 ta đã hc v cu trúc và tính cht ca chuyn tiếp PN và đã tìm hiu qua linh
kin diode. Diode là mt chuyn tiếp PN được đặt vào trong mt v linh kin và kết ni vi bên
ngoài thông qua các chân linh kin. Diode bán dn cũng có th là mt phn ca mt mch tích hp
(integrated circuit) ln hơn, trong trường hp này, diode có th có hoc không có các chân ni vi
bên ngoài.
Trong chương này, ta s xây dng mi quan h gia dòng đin và đin áp trong diode. Da vào
đó, chúng ta s hc các phân tích mch cha diode bng cách thay diode bng mt mch tương
đương đơn gin hơn. Ta s thy rng vic chn phn t mch tương đương là ph thuc vào đin áp
và dòng đin qua diode, tc là ph thuc vào đim làm vic ca diode, và ph thuc vào độ chính
xác mà ta cn khi phân tích m
ch.
2-2 Diode là mt linh kin phi tuyến
S tuyến tính là mt khái nim quan trng trong đin t. Khái nim này rt rng, tuy nhiên,
trong khía cnh mà ta đang xem xét, ta có th xem mt linh kin tuyến tính là mt linh kin mà đồ
th quan h ca đin áp và dòng đin ca linh kin là mt đường thng. Quan h này có th được
biu din dưới dng
12
VKIK=+ (2-1)
''
12
I
KV K=+
(2-2)
Trong mi quan h này, tn s được gi s là không đổi. Hình 2-1 là đồ th v đin áp trên mt
đin tr
200
và dòng đin qua nó. Đây là mt quan h tuyến tính vi
200VI=
. Cn lưu ý rng
độ dc ca đặc tuyến là 200
V
r
I
==
, và mi quan h tuyến tính là đúng cho c phn âm ln phn
dương ca đặc tuyến. Vic thay đổi cc tính ca đin áp trên đin tr và dòng đin ngang qua nó
không làm thay đổi tính cht tuyến tính. Cũng cn chú ý là độ dc ca đặc tuyến (nghch đảo ca
đạo hàm) ti mi đim trên đặc tuyến là không đổi.
Phân tích mạch chứa diode - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mạch chứa diode - Người đăng: tuyentiensinhspkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phân tích mạch chứa diode 9 10 390