Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một của liên thông: Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH NGHIEM - THlTC TIEN D D D

PHAN

TfcH Sir HAI

L 6 N G COA DOANH NGHIDP

061 v d l CO CHf MOT CCTA LI6N THONG:

KHdl s u DOANH NGHlEP TAI THANH P H 6
• ::iHi

CAN

THO

('•
••

Huynh Van Tung'
Vo Thanh Danh^

i . . \ , ,

Phdn tich sU hdi ldng cua doanh
nghiep doi vdi ca che mpt eda lien thong
- khdi sU doanh nghiep tgi thdnh pho
Cdn Tha nhdm muc tieu ddnh gid thUc
trgng vi tinh hinh thUc hien ca che mpt
eda lien thdng - khdi sU doanh nghiep,
phdn tich mUc dp hdi ldng eua doanh
nghiep dd'i vdi ca che mpt eda lien thong
nhdm di xudt mpt so gidi phdp de ndng
cao han nda chdt lugng dich vu tgi bp
phdn ndy.
Cung vdi sff tien bg cua xa hgi, sff phat
trien cua thdi dai va sff canh t r a n h ngay
cang manh me, chung ta khong the
khdng thffa n h a n la viec thda m a n nhu
cau khach hang se d i n den boat dgng
kinh doanh t h i n h eong trong linh vffe tff
nhan. Cae doanh nghiep xuat sac la
nhffng doanh nghiep cd kha n a n g phat
trien nhffng nguyen t i c va nhffng chien
Iffgc nham dat dffgc sff thda m a n cua
khach hang. Cac nghien effu da xac dinh
cac yeu td va h a n h dgng cua eac td chffc
dich vu khach h a n g t h a n h eong trong ndn
3634(7/2010)

i h :

••:•

•••

^

^"

kinh te thi trffdng. Cac nha cung cap
hang hoa hoac dich vu p h i i tap trung dat
dffgc mffe thda man eua khach h a n g toi
da va dffa van de quan trgng n h a t nay
trong toan bg td chffc tff t r e n xud^ng dffdi
vdi mgt khung ehinh sach, nguyen t i e va
thdng tin vffng chic.
Trong khi cae doanh nghiep boat dgng
de thu hut va thda man khach hang, ban
t h a n khach hang lai sff dung t i m a n h
hffdng tdi thffgng nay. Sff thda m a n cua
hg phu thuge vao sff ky vgng va cam
n h a n eua hg. Thong qua sff Iffa chgn cua
hg, cac khach h a n g quyet dinh td chffc
nao so'ng con va phat trien thinh vffgng,
xac dinh hang hda va dich vu nao tdn tai
va dinh dang ehung dffgc cung cap nhff
the nao. Tat ea nhffng dieu t r e n da the
hien t i m quan trgng eua viec thda m a n

Huynh Van Tung, Sd Ke hoach va Dau ta thanh pho
Can Tha.
Vo Thanh Danh, Pho gido sxi, Tien si, Khoa Kinh te
va Quan tri kinh doanh, Trudng Dai hoc Cin Tha.
QUAN LY KINH TE

[TOI KINH NGHIEM - THIfC TIEN

PHAN TICH S U HAI LONG COA DOANH NGHlEP DOI VOI CO CHE MOT ClfA LlEN THONG..

khach h a n g trong hoat dgng kinh doanh
cua doanh nghiep.
Vay ddi vdi cac eg quan n h a nffde thi
viee thda m a n nhu ciu eua khach h a n g
eung khong kem p h i n quan trgng. Hffn
nffa, viec thda m a n nhu elu dich vu se
giup ngffdi dan/ khach h a n g tin...
KINH NGHIEM
-
THlTC
TIEN
DDD
PHAN
TfcH Sir
HAI
L6NG
COA
DOANH
NGHIDP
061
vdl CO
CHf
MOT
CCTA
LI6N
THONG:
KHdl
su
DOANH
NGHlEP
TAI THANH PH6
CAN
THO
::iHi
(•'•
Huynh Van Tung'
Vo Thanh
Danh^
Phdn tich sU hdi ldng cua doanh
nghiep doi vdi ca che mpt eda lien thong
- khdi sU doanh nghiep tgi thdnh pho
Cdn Tha nhdm muc tieu ddnh gid thUc
trgng vi tinh hinh thUc hien ca che mpt
eda
lien thdng - khdi sU doanh nghiep,
phdn tich mUc dp hdi ldng eua doanh
nghiep dd'i vdi ca che mpt
eda
lien thong
nhdm di xudt mpt so gidi phdp de ndng
cao han nda chdt lugng dich vu tgi bp
phdn ndy.
Cung vdi sff tien bg cua xa hgi, sff phat
trien cua thdi dai va sff canh tranh ngay
cang manh me, chung ta khong the
khdng thffa nhan la viec thda man nhu
cau khach hang se
din
den boat dgng
kinh doanh thinh eong trong linh
vffe
tff
nhan. Cae doanh nghiep xuat sac la
nhffng doanh nghiep cd kha nang phat
trien nhffng nguyen
tic
va nhffng chien
Iffgc nham dat dffgc sff thda man cua
khach hang. Cac nghien effu da xac dinh
cac yeu td va hanh dgng cua eac td chffc
dich vu khach hang thanh eong trong ndn
i..\,,
ih:
••:•
••• -^ ^"
kinh te thi trffdng. Cac nha cung cap
hang hoa hoac dich vu
phii
tap trung dat
dffgc mffe thda man eua khach hang toi
da va dffa van de quan trgng nhat nay
trong toan bg td chffc tff tren
xud^ng
dffdi
vdi mgt khung ehinh sach, nguyen
tie
va
thdng tin vffng
chic.
Trong khi cae doanh nghiep boat dgng
de thu hut va thda man khach hang, ban
than khach hang lai sff dung
tim
anh
hffdng tdi thffgng nay. Sff thda man cua
hg phu thuge vao sff ky vgng va cam
nhan eua hg. Thong qua sff
Iffa
chgn cua
hg,
cac khach hang quyet dinh td chffc
nao so'ng con va phat trien thinh vffgng,
xac dinh hang hda va dich vu nao tdn tai
va dinh dang ehung dffgc cung cap nhff
the nao. Tat ea nhffng dieu tren da the
hien
tim
quan trgng eua viec thda man
Huynh Van Tung, Sd Ke hoach va Dau ta thanh pho
Can Tha.
Vo Thanh Danh, Pho gido
sxi,
Tien
si,
Khoa Kinh te
va Quan tri kinh doanh, Trudng Dai hoc
Cin
Tha.
3634(7/2010)
QUAN
LY
KINH
TE
Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một của liên thông: Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một của liên thông: Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một của liên thông: Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ 9 10 944