Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 6857 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Phân tích tài chính Công ty cổ
phần Kinh Đô
Vũ Thị Bích Hà
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS.Nguyễn Thế Hùng
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính
tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng
vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trình bày
thực trạng tài chính của công ty cổ phần Kinh Đô từ đó chỉ ra
nhữngđiểm mạnh cũng như những hạn chế của công ty. Phân
tích biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà
có biện pháp đối phó thích hợp. Đề xuất một số giải pháp thực
tế và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động
quản lý tài chính tại công ty.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Tài chính công ty; Tài
chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin
quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những

tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh
trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu
hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc,
hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích tài chính là một
công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ Công ty nói riêng
và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Vì vậy, em lựa chọn đề
tài: “Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô” để làm luận văn
tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
- Phân tích tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của các doanh nghiệp là đề tài đã được sử quan tâm của nhiều tác giả
không chỉ ở nước ta mà còn ở tất cả các nước trên thế giới.
- Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phân Kinh Đô sẽ
đưa ra được những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tài chính của
công ty và là những thông tin cần thiết cho các đối tượng bên trong
và ngoài công ty.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các
doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích
tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Nhằm làm rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó
chỉ ra nhữngđiểm mạnh cũng như những hạn chế của công ty.
- Giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình
hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó
thích hợp.
- Đề xuất một số giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính tại công ty.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1.Đối tượng nghiên ...
Phân tích tài chính Công ty c
phần Kinh Đô
Vũ Thị Bích
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành:i chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người ng dn: TS.Nguyn Thế Hùng
m bảo v: 2012
Abstract: H thống hóa s lun v phân tích i chính
ti các doanh nghip xây dng khung phân tích áp dng
o phân tích tình hình tài chính ca doanh nghip. Trình y
thc trng tài chính ca ng ty c phần Kinh Đô t đó chỉ ra
nhữniểm mạnh cũng như nhng hn chế ca ng ty. Phân
tích biến động tình hình tài chính trong tương lai ca nh
biện pháp đối phó tch hợp. Đề xut mt s gii pp thc
tế và các kiến ngh nhm ng cao hiu qu ca hoạt động
qun tài chính ti công ty.
Keywords: i chính ngân hàng; i chính ng ty; i
chính doanh nghip; Phân tích tài chính
Content
LI M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Phân ch tình nh tài chính không nhng cung cp thông tin
quan trng nht cho ch doanh nghip trong việc đánh giá những
Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô 9 10 452