Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2789 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao
động trong các doanh nghiệp may mặc
Việt Nam
Với hình thức sản xuất chủ yếu là gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng,
nhân lực được coi là yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong các doanh nghiệp may
mặc Việt Nam hiện nay. Những doanh nghiệp này sử dụng một số lượng lớn lao
động, chủ yếu là lao động nữ.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, toàn ngành đang phải đối mặt với rủi ro do biến động lao
động với tỷ lệ cao (đặc biệt là do lao động tự ý bỏ việc hoặc nghỉ việc). Rủi ro này gây ra
những tổn thất đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hơn thế
nữa, nó làm giảm đi đáng kể năng lực cạnh tranh của ngành may mặc Việt Nam so với
các đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vì vậy, các nhà quản lý trong doanh
nghiệp may mặc Việt nam cần phải chủ động trong việc nhận diện, phân tích, đánh giá,
từ đó đưa ra những giải pháp để kiểm soát có hiệu quả loại rủi ro này.
Khi đề cập đến rủi ro, người ta thường quan niệm đó là những sự kiện không
mong muốn có thể xảy ra ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến các những chủ thể phải đón
nhận những sự kiện đó. Rủi ro thường không thể xác định một cách chắc chắn và kéo
theo nó là những tổn thất về con người hoặc của cải.
Trong quản lý doanh nghiệp, khi nhà quản lý đặt ra các mục tiêu cho các hoạt
động mà doanh nghiệp cần phải đạt được thì rủi ro mà các nhà quản lý thường phải đối
mặt đó là khả năng tồn tại các sai lệch bất lợi so giữa thực tế so với kết quả hay dự tính
được mong chờ[1]. Theo đó, nguyên nhân gây ra sự sai lệch là khách quan còn dự tính
của con người là chủ quan và khác nhau trong từng tình huống cụ thể. Rủi ro được phân
loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, tuỳ thuộc vào tính chất, phạm vi ảnh hưởng của rủi
ro, theo nguyên nhân của rủi ro có thể là khách quan hoặc chủ quan hoặc theo từng tác
nhân cụ thể gây ra rủi ro cho doanh nghiệp. Các chi phí phát sinh do rủi ro xuất hiện bao
gồm cả những chi phí trực tiếp và gián tiếp, thể hiện toàn bộ những thiệt hại, mất mát về
vật chất và tinh thần trong việc gánh chịu, khắc phục, bồi thường tổn thất, kể cả phòng
ngừa và hạn chế rủi ro. Nhìn chung trong kinh doanh, kể cả trong ngắn hạn và dài hạn,
rủi ro là căn nguyên gây ra sự giảm sút lợi nhuận của doanh nghiệp khi nó không được
quan tâm và xử lý đúng đắn. Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra, nhà quản lý cần

phải nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro, từ đó lựa chọn, ra quyết định cách thức và
biện pháp để kiểm soát rủi ro ở mức độ có thể chấp n...
Phân tích và kim soát ri ro do biến đng lao
đng trong các doanh nghip may mc
Vit Nam
Vi hình thc sn xut ch yếu là gia công theo đơn đt hàng ca khách hàng,
nhân lc được coi là yếu t đu vào quan trng nht trong các doanh nghip may
mc Vit Nam hin nay. Nhng doanh nghip này s dng mt s lượng ln lao
đng, ch yếu là lao đng n.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, toàn ngành đang phải đối mặt với rủi ro do biến động lao
động với tỷ lệ cao (đặc biệt là do lao động tự ý bỏ việc hoặc nghỉ việc). Rủi ro này gây ra
những tổn thất đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hơn thế
nữa, làm giảm đi đáng kể năng lực cạnh tranh của ngành may mặc Việt Nam so với
các đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vì vậy, các nhà quản trong doanh
nghiệp may mặc Việt nam cần phải chủ động trong việc nhận diện, phân tích, đánh giá,
từ đó đưa ra những giải pháp để kiểm soát có hiệu quả loại rủi ro này.
Khi đề cập đến rủi ro, người ta thường quan niệm đó những sự kiện không
mong muốn có thể xảy ra ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến các những chủ thể phải đón
nhận những sự kiện đó. Rủi ro thường không thể xác định một ch chắc chắn kéo
theo nó là những tổn thất về con người hoặc của cải.
Trong quản doanh nghiệp, khi nhà quản đặt ra các mục tiêu cho các hoạt
động doanh nghiệp cần phải đạt được thì rủi ro các nhà quản thường phải đối
mặt đó khả năng tồn tại các sai lệch bất lợi so giữa thực tế so với kết quả hay dự tính
được mong chờ[1]. Theo đó, nguyên nhân y ra sự sai lệch khách quan còn dự tính
của con người chủ quan khác nhau trong từng tình huống cthể. Rủi ro được phân
loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, tuthuộc vào tính chất, phạm vi ảnh hưởng của rủi
ro, theo nguyên nhân của rủi ro thể khách quan hoặc chủ quan hoặc theo từng tác
nhân cụ thể y ra rủi ro cho doanh nghiệp. Các chi phí phát sinh do rủi ro xuất hiện bao
gồm cả những chi phí trực tiếp gián tiếp, thể hiện toàn bộ những thiệt hại, mất mát về
vật chất tinh thần trong việc gánh chịu, khắc phục, bồi thường tổn thất, kể cả phòng
ngừa hạn chế rủi ro. Nhìn chung trong kinh doanh, kể cả trong ngắn hạn dài hạn,
rủi ro căn nguyên gây ra sự giảm sút lợi nhuận của doanh nghiệp khi không được
quan tâm xử đúng đắn. Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra, nhà quản cần
Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc 9 10 88