Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế công việc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1866 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2

PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ
CÔNG VIỆC

I. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. Khái niệm
2. Nội dung phân tích công việc
3. Sơ đồ phân tích công việc
4. Tiến trình phân tích công việc

1. Khái niệm
Phân tích công việc là
tiến trình nghiên cứu nội
dung công việc nhằm xác
định nhiệm vụ tiến hành,
các điều kiện, trách
nhiệm, quyền hạn khi
thực hiện công việc và
các phẩm chất, kỹ năng
cần thiết mà người lao
động cần có để có thể
thực hiện tốt công việc.

2. Nội dung phân tích công việc
• Nhận dạng
–
–
–
–

Tên công việc
Mối quan hệ báo cáo
Phòng ban
Nơi chốn

• Tóm tắt chung

– Mô tả những nhiệm vụ
và cấu thành của công
việc

• Các chức năng và
nhiệm vụ nền tảng
– Liệt kê các phần việc,
nhiệm vụ và trách
nhiệm chính

• Bảng tiêu chuẩn
công việc

– Kiến thức, kỹ năng và
khả năng
– Giáo dục và kinh
nghiệm
– Yêu cầu thể lực

3. Sơ đồ phân tích công việc

HOẠCH ĐỊNH NNL
BẢNG
MÔ TẢ
C.VIỆC

PHÁN
TÊCH
CÄNG
VIÃÛC

TUYỂN DỤNG
ÂAÌO TAÛO & PHAÏT TRIÃØN
NNL

BẢNG
TIÊU
CHUẨN
THỰC
HIỆN
C.VIỆC

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
LÆÅNG BÄØNG & PHUÏC LÅÜI
AN TOAÌN & Y TÃÚ

4. Tiến trình phân tích công việc
1

2

Xác định mục đích sử dụng thông tin
• Xác định mục tiêu ptcv

Chuẩn bị phân tích công việc
• Xác định công việc và phương pháp pt
• Xem xét lại các dữ liệu của cv
• Liên hệ với nhà qt và nv liên quan đến cv

3

Thu thập dữ liệu

4

Phát triển bảng MTCV và TCTHCV

• Tập hợp các dữ liệu ptcv
• Xem xét lại và hoàn thành dữ liệu

• Phát thảo bảng MTCV và TCTHCV
• Xem xét lại bản thảo cùng với NQT và NV
• Xác nhận các sai sót
• Hoàn thiện

5

Quản trị và cập nhật thông tin
•Cập nhật thông tin khi tổ chức thay đổi
•Thường xuyên xem xét lại tất cả công việc

4.1. Xác định mục đích sử dụng thông tin
Thiết lập các
thủ
tục
cho
việc lựa chọn
nhân viên, đào
tạo nhân sự,
phát triển các
công
cụ
để
đánh giá thành
tích và thiết
lập hệ thống
trả thù lao.

4.2. Lựa chọn công việc cần phân tích
• Công việc nền tảng
cho thành công của tổ
chức
• Công việc còn chưa
nắm bắt cách thực hiện
• Công việc bị ràng
buộc bởi các quy định
pháp luật
• Những công việc mới

4.3. Thu thập thông tin phân tích công việc
4.1.1. Phương pháp phỏng vấn
4.1.2. Phương pháp bảng câu hỏi
4.1.3. Phương pháp quan sát
4.1.4. Phương pháp nhật ký ngày làm việc

4.4. Những vấn đề liên quan câu hỏi trong
phân tích công việc
• Những nhiệm vụ và thời gian phân bổ
– Những nhiệm vụ thường xuyên
– Những nhiệm vụ đặc biệt, ít thực hiện

• Giám sát

– Giám sát
– Chịu sự giám sát

• Thực hiện công việc

– Chuẩn bị ghi nhận và báo cáo
– Sử dụng ...
Chương 2
PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ
CÔNG VIỆC
Phân tích và thiết kế công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế công việc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích và thiết kế công việc 9 10 68