Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vĩ mô và phân tích ngành vận tải

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG
MÔN: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
SV: VÕ PHƯỚC HÙNG

PHÂN TÍCH VĨ MÔ
VÀ PHÂN TÍCH NGÀNH VẬN TẢI
I. KINH TẾ CHÂU MỸ:
1. Kinh tế Mỹ dự báo còn nhiều khó khăn
Mặc dù GDP của kinh tế Mỹ trong hai quý cuối của năm 2009 tăng hơn so với dự đoán, nhưng
từ đầu năm tới nay, những lo lắng của thị trường đối với viễn cảnh kinh tế Mỹ vẫn còn. Kinh tế Mỹ đã
vượt qua được thời kỳ tồi tệ nhất từ trước tới nay nhưng sự phục hồi kinh tế sẽ vẫn rất chậm.
2.
Tăng
trưởng
kinh
tế
tạm
thời
khó
đạt
chỉ
tiêu
Tình hình kinh tế Mỹ đang được cải thiện, nhưng do các nhà tiêu dùng vẫn thận trọng chi tiêu,
sự phát triển của các ngành nghề trong nhiều lĩnh vực còn chậm chạp, sự phục hồi tương đối cũng sẽ
rất chậm. Các hoạt động kinh doanh khác hầu như không tiến triển, đặc biệt là biểu hiện của ngành
bán
lẻ
và
ngành
chế
tạo
đều
không
bằng
mức
trước
khủng
hoảng.
Ông Buffett còn đặc biệt chỉ ra rằng, hệ thống bảo hiểm hiện thời của Mỹ đã phá hỏng sự phát
triển kinh tế và cần phải cải cách mang tính cơ bản. Theo ông, việc tiếp tục đầu tư 17% GDP vào chi
tiêu bảo hiểm y tế là cách làm không thiết thực, trái lại, đa số các quốc gia khác chỉ cần đầu tư 9%
GDP, hơn nữa dịch vụ y tế mỗi người được hưởng còn nhiều hơn. Ông hy vọng, Quốc hội Mỹ sẽ hoạch
định lại các phương án cải cách y tế, để bất kỳ phương án hiện tại này tiết kiệm được nhiều chi phí
hơn.
Từ đầu tháng 2 đến nay, thị trường cổ phiếu Mỹ đi lên mạnh mẽ, cho dù nền kinh tế có phần
được cải thiện, cũng sẽ không giúp cho thị trường cổ phiếu hấp dẫn hơn.
Ngày 1/3, cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ FED và hiện đang là cố vấn kinh tế cấp cao
của Nhà Trắng – ông Paul Volcker cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian nhất định sẽ
không thể đạt được chỉ tiêu, do đó hiện tại chưa đến lúc để FED rút bớt tính thanh khoản.
3.

Thị

trường

việc

làm

vẫn

còn

ảm

đạm

Ông Buffett dự đoán, ít nhất trước khi nhu cầu thị trường được khôi phục, tình hình việc làm
Mỹ vẫn sẽ chưa được cải thiện. Do việc xây dựng nhà ở còn chậm chạp.
Theo báo cáo kinh tế mới nhất của công ty chứng khoán Nomura, thị trường lao động Mỹ chỉ
cải thiện dần dần, sản xuất dư thừa do tỷ lệ thất nghiệp cao gây ra rất có thể sẽ tạo áp lực cho tiền
lương và giá cả, dự đoán, tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng giảm mang tính chu kỳ.
Nomura dự báo, trong cả năm nay, FED sẽ vẫn giữ mức lãi suất ngắn hạn “cực thấp” trong “thời gian
dài”.
Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói kích thích việc làm trị giá 15 tỷ USD...
TR NG ĐHQT H NG NG L P: TÀI CNH – NGÂN HÀNG ƯỜ
MÔN: Đ U T TÀI CHÍNH SV: VÕ PH C HÙNG Ư ƯỚ
PHÂN CH MÔ
PHÂN TÍCH NGÀNH V N T I
I. KINH T CU M :
1. Kinh t M d o còn nhi u kkhănế
M c GDP c a kinh t M trong hai q cu i c a năm 2009 tăng h n so v i d đoán, nh ng ế ơ ư
t đ u năm t i nay, nh ng lo l ng c a th tr ng đ i v i vi n c nh kinh t M v n còn. Kinh t M đã ườ ế ế
v t qua đ c th i kỳ t i t nh t t tr c t i nay nh ng s ph c h i kinh t s v n r t ch m.ượ ượ ư ư ế
2. Tăng tr ng kinh t t m th i khó đ t ch tiêuưở ế
Tình hình kinh t M đang đ c c i thi n, nh ng do các nhà tiêu dùng v n th n tr ng chi tiêu,ế ượ ư
s phát tri n c a các ngành ngh trong nhi u lĩnh v c còn ch m ch p, s ph c h i t ng đ i cũng s ươ
r t ch m. Các ho t đ ng kinh doanh khác h u nh không ti n tri n, đ c bi t bi u hi n c a ngành ư ế
bán l ngành ch t o đ u không b ng m c tr c kh ng ho ng. ế ướ
Ông Buffett còn đ c bi t ch ra r ng, h th ng b o hi m hi n th i c a M đã p h ng s phát
tri n kinh t c n ph i c i cách mang tính c b n. Theo ông, vi c ti p t c đ u t 17% GDP vào chi ế ơ ế ư
tiêu b o hi m y t cách làm kng thi t th c, trái l i, đa s các qu c gia khác ch c n đ u t 9% ế ế ư
GDP, h n n a d ch v y t m i ng i đ c h ngn nhi u h n. Ông hy v ng, Qu c h i M s ho chơ ế ườ ượ ưở ơ
đ nh l i các ph ng án c i ch y t , đ b t kỳ ph ng án hi n t i y ti t ki m đ c nhi u chi phí ươ ế ươ ế ượ
h n.ơ
T đ u tháng 2 đ n nay, th tr ng c phi u M đi lên m nh m , cho dù n n kinh t ph n ế ườ ế ế
đ c c i thi n, cũng s không gp cho th tr ng c phi u h p d n h n. ượ ườ ế ơ
Ngày 1/3, c u Ch t ch C c d tr liên bang M FED và hi n đang là c v n kinh t c p cao ế
c a Nhà Tr ng – ông Paul Volcker cho r ng, t c đ tăng tr ng kinh t M trong th i gian nh t đ nh s ưở ế
không th đ t đ c ch tiêu, do đó hi n t i ch a đ n lúc đ FED rút b t tính thanh kho n. ượ ư ế
3. Th tr ng vi c làm v n n m đ m ườ
Ông Buffett d đoán, ít nh t tr c khi nhu c u th tr ng đ c khôi ph c, tình hình vi c làm ư ườ ượ
M v n s ch a đ c c i thi n. Do vi c xây d ng nhà còn ch m ch p. ư ượ
Theo báoo kinh t m i nh t c a công ty ch ng khn Nomura, th tr ng lao đ ng M chế ườ
c i thi n d n d n, s n xu t d th a do t l th t nghi p cao gây ra r t th s t o áp l c cho ti n ư ẽ ạ
l ng giá c , d đoán, t l l m phát s ti p t c đi theo chi u h ng gi m mang tính chu kỳ.ươ ệ ạ ế ướ
Nomura d o, trong c năm nay, FED s v n gi m c i su t ng n h n “c c th p trong “th i gian
dài”.
Tu n tr c, Th ng vi n M đã thông qua gói kích thích vi c làm tr giá 15 t USD, theo ướ ượ
ph ng án y, các doanh nghi p m i tăng c h i vi c làm s nh n đ c s u đãi thu . Văn phòngươ ơ ượ ư ế
ngân sách Qu c h i M d đoán, ph ng án này th c u vãn ho c tăng thêm 234000 c h i vi c ươ ơ
làm. H vi n M trong tu n y s ti n hành xét duy t ph ng án này, n u không thay đ i s ế ươ ế
đ c trình lên ượ T ng th ng M Barack Obama duy t đ chính th c thành lu t.
Ngi ra, B Lao đ ng M o 5/3 t i s công b o cáo th t nghi p phi nông nghi p M .
c nhà phân tích d đoán, do o tuy t nên vi c sa th i c a các doanh nghi p gi m thi u, s ng i ế ườ
th t nghi p phi nông nghi p trong tháng 2 c a M sau khi gi m 2 tri u ng i trong tháng 1, s ti p t c ườ ế
gi m thêm 5 tri u ng i ti p t c gi m ti p trong tháng 3. Song, tháng 2, t l th t nghi p c a toàn ườ ế ế
n c M s tăng t 9,7%n 9,8%, m c tăng đ u tiên k t tháng 10 năm ngi đ n nay.ướ ế
Page 1 of 20
Phân tích vĩ mô và phân tích ngành vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích vĩ mô và phân tích ngành vận tải - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích vĩ mô và phân tích ngành vận tải 9 10 312