Ktl-icon-tai-lieu

Phân tSánh lược đồ cho khám phá dịch vụ WEB

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN
THÔNG
--------------------------------------------------

BÙI VĂN CÔNG

SÁNH LƯỢC ĐỒ CHO KHÁM PHÁ DỊCH VỤ WEB

Chuyên Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ:

60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
SĨ

Hà Nội - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH QUẾ

Phản biện 1: …………………………………………………….
Phản biện 2: …………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện
Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Dịch vụ Web là các thành phần ứng dụng sử dụng các giao thức mở như
HyperText Transfer Protocol (HTTP), Extensible Markup Language (XML) và
Simple Object Access Protocol (SOAP) [2]. Chúng được thiết kế để hỗ trợ khả
năng tương tác giữa các máy tính với nhau trong mạng. Cho đến nay, nhiều
công ty cung cấp dịch vụ Web tới các khách hàng. Ví dụ như dịch vụ web APIs
của Google cho phép các nhà phát triển phần mềm truy vấn trực tiếp hàng tỉ
trang web từ các chương trình máy tính cá nhân của họ. Nhà phát triển có thể sử
dụng ngôn ngữ lập trình mà họ ưa thích ví dụ như Java, Perl, Visual Studio.Net
để phát triển các ứng dụng truy cập tới các dịch vụ web của Google.
Số lượng các dịch vụ Web đang tăng trưởng với một tốc độ bùng nổ, điều
này đặt ra những thách thức lớn về độ chính xác, tính hiệu quả và tự động truy
xuất dịch vụ cho người dùng. Khám phá dịch vụ là quá trình đánh giá một truy
vấn cho một dịch vụ và trả về một tập hợp các dịch vụ tương thích. Mục đích
của khám phá dịch vụ là để tìm dịch vụ Web thích hợp với một tập hợp các yêu
cầu của người dùng.
Luận văn tập trung vào kỹ thuật sánh lược đồ, nghiên cứu kỹ thuật sánh
lược đồ cho khám phá dịch vụ web, tập trung vào vấn đề mô hình hóa các thao
tác sánh dịch vụ Web bằng lược đồ cây và các vấn đề liên quan. Qua đó áp
dụng kỹ thuật đã nghiên cứu, tiến hành cài đặt, thử nghiệm để đưa ra đánh giá,
so sánh từ các kết quả đạt được.
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và các phụ lục, nội dung luận văn
được trình bày trong ba chương.
 Chương 1: Dịch vụ web và khám phá dịch vụ web. Phần này trình
bày về lý do sự ra đời của dịch vụ web; một số khái niệm trong dịch vụ
web; kiến trúc; cách biểu diễn dịch vụ web; các giai đoạn trong vòng đời
của dịch vụ web.

2

 Chương 2: Kỹ thuật sánh lược đồ cho khám phá dịch vụ web.
...
HC VIỆN NG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN
THÔNG
--------------------------------------------------
I VĂN CÔNG
SÁNH LƯỢC ĐỒ CHO KHÁM PHÁ DỊCH VỤ
WEB
Chuyên Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
SỐ:
60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
Nội - 2012
Phân tSánh lược đồ cho khám phá dịch vụ WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tSánh lược đồ cho khám phá dịch vụ WEB - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tSánh lược đồ cho khám phá dịch vụ WEB 9 10 891