Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Đinh Hiền
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Lớp
Thời gian: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)
(Yêu cầu học viên nộp lại đề thi cùng với bài làm)
Họ và tên:__________________________
Giám thị 1

Mã số SV: _______________________

Giám thị 2

Điểm
Bằng chữ

GV chấm thi
Bằng số

Phần I: Chọn phương án trả lời đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi:
Câu 1: Bản chất của Nhà nước là:
a. Tính giai cấp
c. Tính dân tộc
b. Tính xã hội
d. Cả a và b đều đúng
Câu 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
c. Có chủ quyền quốc gia
d. Ban hành pháp luật
Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về Quốc hội:
a. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân
b. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
c. Là cơ quan trong hệ thống cơ quan tư pháp
d. Là cơ quan giám sát tối cao toàn bộ họat động của nhà nước
Câu 4: Hội đồng nhân dân là:
a. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
b. Do nhân dân địa phương gián tiếp bầu ra
c. Cơ quan chấp hành của Quốc hội
d. Cả a và b đều đúng
Câu 5: Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm:
a. Tòa án nhân dân tối cao
c. Tòa án quân sự các cấp
b. Tòa án nhân dân các cấp
d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 6: Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật cần phải có đầy đủ các loại năng lực sau:
a. Năng lực chủ thể
c. Năng lực hành vi
b. Năng lực pháp luật
d. Cả a, b, c đều sai
Câu 7: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
a. Do cơ quan nhà nước có thầm quyền ban hành
b. Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 8: Bộ phận giả định của quy phạm pháp luật nói đến các yếu tố sau:
a. Hoàn cảnh
b. Điều kiện
c. Cách thức xử sự
d. Hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, địa điểm

Câu 9: Điểm nào sau đây không phải và đặc điểm của quan hệ pháp luật là:
a. Là quan hệ xã hội
b. Không mang tính ý chí
c. Được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước
d. Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật
Câu 10: Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi:
a. Mặt khách quan
c. Chủ thể và khách thể
b. Mặt chủ quan
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 11: Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật bao gồm:
a. Lỗi
c. Mục đích
b. Động cơ
d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 12: Chủ tịch nước có quyền ban hành:
a. Lệnh, quyết định
c. Lệnh, nghị quyết, quyết định
b. Lệnh, quyết định, chỉ thị
d. Pháp lệnh, quyết định
Câu 13: Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền ban hành:
a. Hiến pháp, luật, pháp lệnh
b. Pháp...
ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Lớp
Thời gian: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)
(Yêu cầu học viên nộp lại đề thi cùng với bài làm)
Họ và tên:__________________________ Mã số SV: _______________________
Giám thị 1 Giám thị 2 Điểm GV chấm thi
Bằng chữ Bằng số
Phần I: Chọn phương án trả lời đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi:
Câu 1: Bản chất của Nhà nước là:
a. Tính giai cấp
b. Tính xã hội
c. Tính dân tộc
d. Cả a và b đều đúng
Câu 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
c. Có chủ quyền quốc gia
d. Ban hành pháp luật
Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về Quốc hội:
a. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân
b. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
c. Là cơ quan trong hệ thống cơ quan tư pháp
d. Là cơ quan giám sát tối cao toàn bộ họat động của nhà nước
Câu 4: Hội đồng nhân dân là:
a. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
b. Do nhân dân địa phương gián tiếp bầu ra
c. Cơ quan chấp hành của Quốc hội
d. Cả a và b đều đúng
Câu 5: Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm:
a. Tòa án nhân dân tối cao
b. Tòa án nhân dân các cấp
c. Tòa án quân sự các cấp
d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 6: Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật cần phải có đầy đủ các loại năng lực sau:
a. Năng lực chủ thể
b. Năng lực pháp luật
c. Năng lực hành vi
d. Cả a, b, c đều sai
Câu 7: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
a. Do cơ quan nhà nước có thầm quyền ban hành
b. Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 8: Bộ phận giả định của quy phạm pháp luật nói đến các yếu tố sau:
a. Hoàn cảnh
b. Điều kiện
c. Cách thức xử sự
d. Hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, địa điểm
Pháp luật đại cương - Trang 2
Pháp luật đại cương - Người đăng: Đinh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 458