Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tieuyeu210-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
- Trong nền kinh tế thị trường , các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều
có quyền tự do kinh doanh và bình đẳng trước pháp luật. Quyền tự do kinh doanh
và bình đẳng của các doanh nghiệp chỉ thực sự được đảm bảo trên cơ sở một hệ
thống pháp luật hoàn thiện, mà trước hết là hệ thống pháp luật về tổ chức doanh
nghiệp.
- Trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới cơ cấu kinh tế, pháp luật kinh tế nói
chung và pháp luật về các hình thức tổ chức doanh nghiệp nói riêng, được xây
dựng trên nền tảng những đặc thù về chính trị, kinh tế- xã hội, có tính chất giải
pháp tình thế, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do thực tiễn kinh doanh đặt
ra. Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp ngày càng được gia tăng nhanh chóng
cả về số lượng và hình thức văn bản. Tuy nhiên chất lượng của văn bản này nhiều
khi còn khác nhau.
- Với quan điểm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội
chủ nghĩa, những năm gân đây Nhà nước ta rất quan tâm xây dựng và hoàn thiện
pháp luật về doanh nghiệp. Việc ban hành Luật Doanh nghiệp 1999 được xem như
một bước phát triển quan trọng, với những tư duy pháp lý mới trong xây dựng
pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành
vẫn chưa đạt được mức độ hoàn thiện cần thiết, chưa đáp ứng được tốt các yêu cầu
mà thực tiễn kinh doanh đặt ra. Những vấn đề pháp lý về tổ chức doanh nghiệp
được quy định trong nhiều văn bản luật khác nhau. Nọi dung các văn bản pháp luật
này bộc lộ nhiều bất cập cả về nội dung pháp lý và kỹ thuật lập pháp. Tính phức
tạp, mâu thuẫn, chồng chéo là những biều hiện không hiếm thấy trong pháp luật
hiện hành về doanh nghiệp. Thực tế này là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến kiềm
hãm sự phát triển của hoạt động kinh doanh, tạo ra sự phân bổ nguồn lực không
hợp lí, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và tính công bằng trong môi
trường kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình nước ta hội nhập quốc tế, chúng
tôi đưa ra một số quy định về loại hình donh nghiệp của một sớ nước trên thế giới,
để có cái nhìn bao quát hơn về quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp
hiện nay không chỉ ở thế giới mà còn của Việt Nam.
- Đảng và Nhà nước ta chủ trương” Đổi mới và hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ
mọi trở ngại về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để huu động tối đa mọi
1

nguồn lực, tạo sức bật mới cho sự phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế
với các hình thức sở hữu khác nhau…”. Trên tinh thần đó, Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đ...
LỜI MỞ ĐẦU
- Trong nền kinh tế thị trường , các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều
quyền tự do kinh doanh nh đẳng trước pháp luật. Quyền tự do kinh doanh
bình đẳng của các doanh nghiệp chỉ thực s được đảm bảo trên cơ s một hệ
thống pháp luật hoàn thiện, trước hết hệ thống pháp luật về tổ chức doanh
nghiệp.
- Trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới cấu kinh tế, pháp luật kinh tế i
chung pháp luật về các hình thức tổ chức doanh nghiệp nói riêng, được xây
dựng trên nền tảng những đặc thù về chính trị, kinh tế- hội, tính chất giải
pháp tình thế, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do thực tiễn kinh doanh đặt
ra. Các văn bản pháp luật về doanh nghiệp ngày càng được gia tăng nhanh chóng
cả về số lượng hình thức văn bản. Tuy nhiên chất lượng của văn bản này nhiều
khi còn khác nhau.
- Với quan điểm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng hội
chủ nghĩa, những năm gân đây Nhà nước ta rất quan tâm xây dựng hoàn thiện
pháp luật về doanh nghiệp. Việc ban hành Luật Doanh nghiệp 1999 được xem n
một bước phát triển quan trọng, với những duy pháp mới trong xây dựng
pháp luật về doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành
vẫn chưa đạt được mức độ hoàn thiện cần thiết, chưa đáp ứng được tốt các yêu cầu
thực tiễn kinh doanh đặt ra. Những vấn đề pháp v tổ chức doanh nghiệp
được quy định trong nhiều văn bản luật khác nhau. Nọi dung các văn bản pháp luật
này bộc lộ nhiều bất cập c về nội dung pháp lý kỹ thuật lập pháp. Tính phức
tạp, mâu thuẫn, chồng chéo những biều hiện không hiếm thấy trong pháp luật
hiện hành về doanh nghiệp. Thực tế này nguyên nhân không nhỏ dẫn đến kiềm
hãm s phát triển của hoạt động kinh doanh, tạo ra sự phân bổ nguồn lực không
hợp lí, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh nh công bằng trong i
trường kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình nước ta hội nhập quốc tế, chúng
tôi đưa ra một số quy định về loại hình donh nghiệp của một sớ nước trên thế giới,
để cái nhìn bao quát hơn về quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp
hiện nay không chỉ ở thế giới mà còn của Việt Nam.
- Đảng Nhà nước ta chủ trương” Đổi mới hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ
mọi trở ngại về cơ chế, chính sách thủ tục hành chính để huu động tối đa mọi
1
pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp - Người đăng: tieuyeu210-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp 9 10 605