Ktl-icon-tai-lieu

Phật học

Được đăng lên bởi thanhks
Số trang: 376 trang   |   Lượt xem: 6154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH
LỚP NGŨ GIỚI - ĐỨC HIẾU SINH
TẬP 3

Sách này chỉ kính biếu, không bán! Quý phật tử
hay bạn đọc có nhu cầu thỉnh sách, xin vui lòng liên
hệ Ban kinh sách của Tu Viện Chơn Như:
ĐT: (066) 389.2911 (Tu Viện Chơn Như)
098.809.4445 (Hà Nội)
Web: 
(Các thông tin đính chính có trên trang Web này)
Email: chonnhu2@gmail.com

Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC

GIAÙO AÙN

REØN NHAÂN CAÙCH
LÔÙP NGUÕ GIÔÙI

ÑÖÙC HIEÁU SINH
TAÄP III

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL: 2556 - DL: 2012
3

GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3

4

Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

L ỜI NÓI ĐẦU

Mỗi bài học trong tập sách này

đều là những hành động thân,
miệng, ý nói lên đức hạnh nhân bản
- nhân quả trong cuộc sống hằng
ngày của con người. Chính nhờ
những hành động đạo đức sống động
này đã đem lại cho mọi người có
một cuộc sống bình an, yên vui và
hạnh phúc.

5

GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3

Hình ảnh cậu bé Brian đi bắt
từng con sâu bỏ vào hang của chúng
để tránh khỏi những em bé vô tình
giậm chết. Thật là cậu bé thực
hiện đức hiếu sinh đa hướng tuyệt
vời! Với một cậu bé mới 7 tuổi mà
đã làm được những hành động đạo
đức hiếu sinh mang đầy đủ tính
chất tình thương yêu cao cả. Như
vậy, đức hiếu sinh của ông, bà, cô,
bác, anh, chị, em, v.v.. chúng ta có
sánh với cháu bé Brian này được
chăng? Không ai dạy, thế mà cậu
bé tự mình nghĩ ra và yêu thương
những con sâu tội nghiệp, rồi ra
công cứu giúp chúng với những
hành động nhẹ nhàng mang một
tình thương hồn nhiên trong trắng
của tuổi thơ ngây.
6

Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Lại một hình ảnh của một cậu bé
ăn nửa hộp kem, còn một nửa hộp
kem bố thí cho ông cụ già và em bé
ăn xin đứng trước cửa hàng cô bán
kem. Hình ảnh bố thí nhịn ăn để
cho ngưới khác thật là tuyệt vời.
Một hành động ban lòng yêu
thương cao cả của một cậu bé thơ
ngây không lấy gì so sánh được.
Bố thí với một lòng thương yêu
chân thật của cậu bé đối với những
người bất hạnh trong xã hội thì
không thể có ai ngờ được, mà cũng
không hề có cha mẹ nào dạy cậu.
Nếu cháu làm việc bố thí qua lời
dạy của người lớn thì đâu có mang
ý nghĩa thương yêu bố thí xuất phát
từ trong trái tim. Đó chẳng qua là
sự bắt buộc bố thí theo tiếng gọi
7

GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 3

của các tổ chức từ thiện, của cha
mẹ. Nó không không mang ý nghĩa
của tình thương chân thật từ trong
trái tim của mỗi người.
Hành động nhịn ăn nửa hộp kem
để bố thí, đó là lòng thương yêu từ
trong trái tim đã dạy cậu bé có
những hành độ...
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH
LỚP NGŨ GIỚI - ĐỨC HIẾU SINH
TẬP 3
Phật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật học - Người đăng: thanhks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
376 Vietnamese
Phật học 9 10 807