Ktl-icon-tai-lieu

Phật học_Người Phật tử cần biết II

Được đăng lên bởi thanhks
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÖÔØI PHAÄT TÖÛ CAÀN BIEÁT
(NHÖÕNG ÑIEÀU PHI PHAÄT PHAÙP)

TAÄP II

Sách này chỉ kính biếu, không bán! Quý phật tử
hay bạn đọc có nhu cầu thỉnh sách, xin vui lòng liên
hệ Ban kinh sách của Tu Viện Chơn Như:
ĐT: (066) 389.2911 (Tu Viện Chơn Như)
098.809.4445 (Hà Nội)
Web: 
Các thông tin đính chính có trên trang Web này

Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

NGÖÔØI PHAÄT TÖÛ
CAÀN BIEÁT
TAÄP II

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
PL: 2556 - DL: 2012
3

NGÖÔØI PHAÄT TÖÛ CAÀN BIEÁT - TAÄP 2

LÔØI
NOÙI ÑAÀU

K

ính thöa caùc baïn thaân meán! Sau khi

ñoïc xong taäp saùch Ngöôøi Phaät Töû Caàn Bieát
Taäp II (Nhöõng kinh saùch khoâng phaûi Phaät
thuyeát) do caùc baïn nhoùm Nguyeân Thuûy
Khaùnh Hoøa söu taäp töø trong nhöõng taäp saùch
cuûa tu vieän Chôn Nhö, ñeå noái tieáp taäp saùch
Ngöôøi Phaät Töû Caàn Bieát Taäp I (Nhöõng ñieàu
phi Phaät phaùp) do nhoùm phaät töû ôû Myõ söu
taäp vaø aán haønh naêm roài. Vaäy, hoâm nay chuùng
ta ñaõ coù hai taäp saùch Ngöôøi Phaät Töû Caàn
Bieát, vaø tieáp tuïc nhöõng taäp III, IV, v.v... seõ ra
ñôøi ñeå chæ nhöõng caùi sai vaø nhöõng caùi khoâng
ñuùng cuûa Phaät giaùo quaù nhieàu trong ba taïng
kinh saùch nhö röøng, nhö nuùi.
4

Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Nhöõng taäp saùch naøy ñöôïc ra ñôøi laø ñeå
chaán chænh laïi kinh saùch Phaät giaùo vaø cuõng
ñeå noùi leân cho moïi ngöôøi bieát roõ nhöõng kinh
saùch naøo do Phaät thuyeát vaø nhöõng kinh saùch
naøo khoâng phaûi Phaät thuyeát, ñoù laø muïc ñích
ñeå loaïi tröø nhöõng kinh saùch taø giaùo, ngoaïi
ñaïo ñang pha troän trong giaùo lyù cuûa ñöùc
Phaät.
Kính thöa caùc baïn! Trong khi chuùng toâi
vieát lôøi giôùi thieäu taäp saùch naøy thì ñöôïc ñoïc
moät taäp saùch töïa ñeà “Giaëc Thaày Chuøa” ôû haûi
ngoaïi göûi veà. Khi ñoïc xong taäp saùch, chuùng
toâi cöù nghó raèng quyù thaày tu sai phaùp, neân
khoâng laøm chuû sanh, giaø, beänh, cheát maø thoâi,
chöù ñaâu ngôø quyù Thaày toaøn laø nhöõng baäc
tieàn boái, chöùc saéc, laõnh ñaïo maø laïi teä haïi ñeán
möùc naøy, ñeå laïi moät veát nhô cho Phaät giaùo
muoân ñôøi khoâng bao giôø röûa saïch. Ai ñoïc taäp
saùch Giaëc Thaày Chuøa maø khoâng ñau loøng khi
thaáy Phaät giaùo ñaõ, ñang bò caùc baäc toân tuùc,
Hoøa thöôïng, Thöôïng toïa ra tay taän dieät Phaät
giaùo baèng nhöõng haønh ñoäng phaïm giôùi, phaù
giôùi, beû vuïn giôùi, soáng phi Phaïm haïnh.
Kính thöa caùc baïn! Giaùo phaùp kieán giaûi,
töôûng giaûi cuûa caùc toå sö Trung Quoác ñeå laïi
thaät laø moät tai haïi to lôùn, chính noù...
NGÖÔØI PHAÄT TÖÛ CAÀN BIEÁT
(NHÖÕNG ÑIEÀU PHI PHAÄT PHAÙP)
TAÄP II
Phật học_Người Phật tử cần biết II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật học_Người Phật tử cần biết II - Người đăng: thanhks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
Phật học_Người Phật tử cần biết II 9 10 122