Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5904 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
tỉnh Thái Nguyên
Hà Thị Thu Hằng
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80.
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận giải và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn lực con người và
phát huy vai trò của nó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phân tích, đánh giá
thực trạng phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá ở tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu có tính định hướng
cho việc phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá ở tỉnh Thái Nguyên.
Keywords. Triết học; Nguồn lực con người; Thái Nguyên; Lực lượng lao động; Công
nghiệp hóa; Hiện đại hóa

Content.
MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thế kỷ XXI bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều quan tâm đến các
nguồn lực nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, một trong những nguồn lực quan trọng đó
là con người. Thế nhưng nhân tố con người tự nó không thể tạo ra được sức mạnh to lớn
nếu không được phát huy có hiệu quả. Phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay thực
chất là phát huy một trong những thế mạnh của nội lực đất nước trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta chú trọng yếu tố con người,
coi con người vừa mục tiêu, vừa là động lực phát triển của xã hội. Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ X đã chỉ rõ: “Nội lực có vai trò quyết định đối với sự phát triển. Có phát huy
được nội lực mới thu hút và sử dụng có hiệu quả ngoại lực. Nội lực được tăng cường mới
bảo đảm được độc lập tự chủ về kinh tế và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành công.
Phát huy nội lực trước hết là phát huy nguồn lực con người, nguồn lực của toàn dân tộc,

khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng tốt nhất các nguồn lực của
Nhà nước”. Trong Văn kiện “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” (Đại hội
XI của Đảng) tiếp tục khẳng định vấn đề trên một cách sâu sắc hơn: “Phát triển và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá
chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ
cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng
nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững” [3, tr.130]. Vì vậy,...
Phát huy vai trò nguồn lực con người trong s
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
tỉnh Thái Nguyên
Hà Th Thu Hằng
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80.
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận giải làm những vấn đề luận bản về nguồn lực con người
phát huy vai trò của nó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phân tích, đánh giá
thực trạng phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
htỉnh Thái Nguyên. Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tính định hướng
cho việc phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá ở tỉnh Thái Nguyên.
Keywords. Triết học; Nguồn lực con người; Thái Nguyên; Lực lượng lao động; Công
nghiệp hóa; Hiện đại hóa
Content.
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thế kỷ XXI bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều quan tâm đến các
nguồn lực nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, một trong những nguồn lực quan trọng đó
con người. Thế nhưng nhân tố con người tự không thể tạo ra được sức mạnh to lớn
nếu không được phát huy có hiệu quả. Phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay thực
chất phát huy một trong những thế mạnh của nội lực đất ớc trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta chú trọng yếu tố con người,
coi con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển của hội. Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ X đã chỉ rõ: “Nội lực vai trò quyết định đối với sự phát triển. phát huy
được nội lực mới thu hút sử dụng hiệu quả ngoại lực. Nội lực được tăng cường mới
bảo đảm được độc lập tự chủ về kinh tế thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành công.
Phát huy nội lực trước hết phát huy nguồn lực con người, nguồn lực của toàn dân tộc,
Phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phát huy vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên 9 10 829