Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển bền vững

Được đăng lên bởi vanluongdhv
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
1. Kh¸i niÖm.
“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm
tổn hại tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai”
Phát triển bền vững có nghĩa là cả ba khía cạnh chủ yếu liên quan tới đời sống của nhân loại
là kinh tế, xã hội và môi trường phải được tổng hòa, kết hợp, lồng ghép khi có thể và được
cân đối một cách có hiệu quả qua các chính sách, cơ chế, công cụ và qua quá trình thực hiện
chính sách.

Lồng ghép 3 trụ cột phát triển: tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và công bằng xã hội, bảo vệ
tài nguyên môi trường.
MÆt nµo (kinh tÕ, x· héi hay m«i trêng) cÇn ®îc u tiªn?
Tïy theo tõng níc, tõng x· héi, tõng nÒn văn ho¸ vµ tõng hoµn cảnh vµ tïy theo thêi gian mµ
trËt tù u tiªn vµ lé trinh thùc hiÖn cã sù kh¸c nhau. ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, tăng trëng
kinh tÕ thêng ®îc u tiªn cïng víi viÖc xo¸ ®ãi giảm nghÌo.
2. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam
• Việt Nam đã phát triển bền vững chưa? Cã thÓ nãi lµ cha. V× ViÖt Nam cßn tån t¹i rÊt
nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi còng nh m«i trêng (h×nh díi).
• Những điểm nào có ảnh hưởng tốt và không tốt tới triển vọng phát triển bền vững?
o Tiềm lực kinh tế còn yếu, Sức cạnh tranh của nền kinh tế yÕu
o Tăng trưởng theo chiều rộng, Nợ nước ngoài
o Sao chép lối sống tiêu thụ của các nước phát triển, trong đó có nhiều điều không
có lợi cho việc tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững. Lối sống tiêu dùng xa
hoa, lãng phí ngày càng phổ biến trong một số tầng lớp xã hội
o D©n sè thõa vµ viÖc lµm thiÕu
o §« thÞ hãa vµ di d©n: Quy ho¹ch vµ ®Çu t x©y dùng ®« thÞ cha ®¸p øng yªu cÇu
PTBV. ==> ¤ nhiÔm, thiÕu h¹ tÇng kü thuËt. Luång di d©n ngµy cµng lín ==> T¸c
®éng tÝch cùc vÒ t¨ng trëng kinh tÕ + NhiÒu tiªu cùc vÒ x· héi vµ m«i trêng.

o Giảm nghèo chưa bền vững, còn tái nghèo do mức sống còn thấp. Tốc độ giảm
nghèo chậm lại. Tăng chênh lệch mức sống (giàu – nghèo)
o BÖnh dÞch ngµy cµng nhiÒu, viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ h¹n chÕ.
o Xét về độ an toàn của môi trường, Việt Nam đứng cuối bảng trong số 8 nước
ASEAN, và xếp thứ 98 trên tổng số 117 nước đang phát triển vµo n¨m 2005.
o Tho¸i ho¸ ®Êt, Tho¸i hãa ®Êt phæ biÕn ë nhiÒu vïng do xãi mßn, röa tr«i, b¹c mÇu,
mÊt c©n b»ng dinh dìng, chua hãa, mÆn hãa, phÌn hãa, h¹n, óng, lò, ®Êt trît vµ xãi
lë, v.v. Nh©n d©n cßn nghÌo, tr×nh ®é canh t¸c thÊp ==> §Êt bÞ khai th¸c vµ sö
dông qu¸ t¶i, kh«ng ®ù¬c b¶o vÖ ®óng møc.
o Tµi nguyªn ®Êt, níc, rõng, biÓn vµ kho¸ng s¶n ®ang bÞ khai th¸c qu¸ møc, dÔ dÉn
®Õn c¹n kiÖ...
II. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
1. Kh¸i niÖm.
“Phát triển bền vững sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại không làm
tổn hại tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai”
Phát triển bền vững có nghĩa cả ba khía cạnh chủ yếu liên quan tới đời sống của nhân loại
kinh tế, hội môi trường phải được tổng hòa, kết hợp, lồng ghép khi thể được
cân đối một cách có hiệu quả qua các chính sách, cơ chế, công cụqua quá trình thực hiện
chính sách.
Lồng ghép 3 trụ cột phát triển: tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo công bằng hội, bảo vệ
tài nguyên môi trường.
MÆt nµo (kinh tÕ, x· héi hay m«i trêng) cÇn ®îc u tiªn?
Tïy theo tõng níc, tõng x· héi, tõng nÒn văn ho¸ vµ tõng hoµn cnh vµ tïy theo thêi gian mµ
trËt u tiªn vµ trinh thùc hiÖn cã kh¸c nhau. ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, tăng trëng
kinh tÕ thêng ®îc u tiªn cïng víi viÖc xo¸ ®ãi gim nghÌo.
2. HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam
Việt Nam đã phát triển bền vững chưa? Cã thÓ nãi cha. V× ViÖt Nam cßn tån t¹i rÊt
nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi còng nh m«i trêng (h×nh díi).
Những điểm nào có ảnh hưởng tốt và không tốt tới triển vọng phát triển bền vững?
o Tiềm lực kinh tế còn yếu, Sức cạnh tranh của nền kinh tế yÕu
o Tăng trưởng theo chiều rộng, Nợ nước ngoài
o Sao chép lối sống tiêu thụ của các nước phát triển, trong đó nhiều điều không
lợi cho việc tiết kiệmi nguyên phát triển bền vững. Lối sống tiêu dùng xa
hoa, lãng phí ngày càng phổ biến trong một số tầng lớp xã hội
o D©n sè thõa vµ viÖc lµm thiÕu
o §« thÞ hãa din: Quy ho¹ch vµ ®Çu t x©y dùng ®« thÞ cha ®¸p øng yªu cÇu
PTBV. ==> ¤ nhiÔm, thiÕu h¹ng kü thuËt. Luång di d©n ngµy cµng lín ==> T¸c
®éng tÝch cùc vÒ t¨ng trëng kinh tÕ + NhiÒu tiªu cùc vÒ x· héi vµ m«i trêng.
Phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển bền vững - Người đăng: vanluongdhv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phát triển bền vững 9 10 818