Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển bền vững

Được đăng lên bởi Thông Phạm Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1: Định hướng phát triển bền vững của VN
Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 153/2004/QĐ-TTg,
về việc ban hành Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững đất nước trên cơ sở kết hợp chặt
chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.
Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam là một Chiến lược khung, bao gồm
những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân
có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cam kết của Việt Nam với quốc tế.
Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn
thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam.
Các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào Định hướng Chiến lược về phát
triển bền vững ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện định hướng phát triển bền vững của Bộ, ngành
và địa phương mình.
Nội dung của Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam gồm 5 phần:
1. Phát triển bền vững con đường tất yếu của Việt Nam.
2. Những lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
3. Những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
4. Những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần
ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
5. Tổ chức thực hiện phát triển bền vững.
I. Những mục tiêu, nguyên tắc chính để đảm bảo sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã xác định mục tiêu tổng quát của phát
triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng
của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên; phát triển
phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa được ba mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo
vệ môi trường.
Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế là đạt được sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu kinh tế hợp
lý, đáp ứng được yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân, tránh được suy thoái hoặc đình trệ
trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần lớn cho các thế hệ mai sau.
Mục tiêu phát triển bền vững về xã hội là đạt được kết quả cao trong việc thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày
càng được nâng cao, mọi người đều có cơ hội được học hành và có việc làm, giảm tình trạng đói
nghèo và hạn chế...
Câu 1: Định hướng phát triển bền vững của VN
Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định số 153/2004/QĐ-TTg,
về việc ban hành Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững đất nước trên sở kết hợp chặt
chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.
Định hướng Chiến ợc Phát triển bền vững Việt Nam một Chiến lược khung, bao gồm
những định hướng lớn m sở pháp để các Bộ, ngành, địa phương,c tổ chức nhân
có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cam kết của Việt Nam với quốc tế.
Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn
thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam.
Các Bộ, thủ trưởng quan ngang Bộ, thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào Định hướng Chiến lược về phát
triển bền vững ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện định hướng phát triển bền vững của Bộ, ngành
và địa phương mình.
Nội dung của Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam gồm 5 phần:
1. Phát triển bền vững con đường tất yếu của Việt Nam.
2. Những lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
3. Những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
4. Những lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo v môi trường kiểm soát ô nhiễm cần
ưu tiên nhằm phát triển bền vững.
5. Tổ chức thực hiện phát triển bền vững.
I. Những mục tiêu, nguyên tắc chính để đảm bảo sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Định hướng Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam đãc định mục tiêu tổng quát của phát
triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng
củac công dân sự đồng thuận của hội, sự hài hòa giữa con người tự nhiên; phát triển
phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa được ba mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo
vệ môi trường.
Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế là đạt được sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu kinh tế hợp
lý, đáp ứng được yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân, tránh được suy thoái hoặc đình trệ
trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần lớn cho các thế hệ mai sau.
Mục tiêu phát triển bền vững về hội đạt được kết quả cao trong việc thực hiện tiến bộ
công bằng hội, bảo đảm chế độ dinh dưỡng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày
càng được nâng cao, mọi người đều hội được học hành việc làm, giảm tình trạng đói
nghèo hạn chế khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp nhóm hội, giảm các tệ nạn
hội, nâng cao mức độ công bằng về quyền lợi nghĩa vụ giữa các thành viên giữa các thế hệ
trong mộthội, duy trìphát huy được tính đa dạng và bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng
nâng cao trình độ văn minh về đời sống vật chất và tinh thần.
Mục tiêu của phát triển bền vững về môi trường khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu
quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi
trường, bảo vệ tốt môi trường sống; bảo vệ được các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu
dự trữ sinh quyển bảo tồn sự đa dạng sinh học; khắc phục suy thoái cải thiện chất ợng
môi trường.
Phát triển bền vững - Trang 2
Phát triển bền vững - Người đăng: Thông Phạm Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phát triển bền vững 9 10 308