Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội
nhập kinh tế quốc tế
Vũ văn Hùng
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các
siêu thị trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các siêu thị
bán lẻ tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến nay để đánh gía
thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay cho hệ thống siêu thị bán lẻ Việt Nam về: hệ
thống pháp lý, chính sách nhà nước, các mô hình hoạt động và cách thức tổ chức kinh
doanh. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính
sách, vận dụng và phát triển các mô hình và phương thức tổ chức kinh doanh vào việc
phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam một cách hiệu quả, hiện đại và phù hợp với điều
kiện thực tiễn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay
Keywords: Bán lẻ; Kinh tế Việt Nam; Kinh tế nội thương; Siêu thị

Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
DÞch vô b¸n lÎ lµ ho¹t ®éng quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµ m¾t xÝch kh«ng thÓ
thiÕu trong hÖ thèng ph©n phèi hµng hãa tõ kh©u s¶n xuÊt tíi ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, tõ ®ã
thóc ®Èy s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gia t¨ng lîi Ých cho ng-êi tiªu dïng.
Sau 20 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, ViÖt Nam ®· cã b-íc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi
v-ît bËc víi tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 2001 – 2007 trªn 7,5%. Cïng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng
kinh tÕ cao lµ sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi, quy m« thÞ tr-êng víi h¬n 85 triÖu d©n, møc ®é tiªu
dïng ngµy cµng lín khiÕn cho ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ tr-êng b¸n lÎ hÊp dÉn nhÊt thÕ giíi
hiÖn nay. ViÖc nghiªn cøu nh»m ®-a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn siªu thÞ b¸n lÎ ViÖt Nam theo h-íng
hiÖu qu¶, phï hîp víi nhu cÇu cña ng-êi d©n ®· trë nªn cÊp thiÕt.
ViÖc ph©n phèi theo kiÓu truyÒn thèng th«ng qua c¸c chî, cöa hµng t¹p hãa nhá, c¸c tiÓu
th-¬ng cã vai trß rÊt quan träng trong l-u th«ng hµng hãa nh-ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng

bÊt cËp nh-: gi¸ cao, hµng hãa l-u th«ng chËm, b¸n hµng mang tÝnh tù ph¸t, thiÕu chuyªn nghiÖp
vµ khã qu¶n lý,… ChÝnh v× vËy, viÖc ph¸t triÓn c¸c siªu thÞ b¸n lÎ ViÖt Nam theo theo h­íng
thuËn tiÖn, hiÖn ®¹i vµ hiÖu qu¶ lµ nhu cÇu cÊp thiÕt hiÖn nay.
Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh tÕ, tr-íc yªu cÇu cña héi nhËp s©u réng trªn tÊt c¶
c¸c mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi, c¸c siªu thÞ b¸n lÎ ViÖt Nam ®· vµ ®ang béc lé nhiÒu h¹n
chÕ, bÊt cËp. V× vËy...
Phát trin các siêu th bán l Vit Nam trong hi
nhp kinh tế quc tế
văn Hùng
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Kinh tế Chính tr; Mã s: 60 31 01
Người ng dn: PGS.TS. Phmn Dũng
m bảo v: 2008
Abstract: H thng hóa làm nhng vn đề luận cơ bản v dch v bán l ti các
siêu th trong hi nhp kinh tế quc tế; Nghiên cu hoạt động kinh doanh ca các siêu th
bán l ti Thành ph Ni và Thành ph H C Minh t 1996 đến nay đ đánh gía
thc trng nhng vấn đề đặt ra hin nay cho h thng siêu th n l Vit Nam v: h
thống pháp , chính sách nhà nước, c mô hình hoạt động và cách thc t chc kinh
doanh. Đề xut mt s gii pháp nhm góp phần đổi mi hoàn thin h thng chính
sách, vn dng phát triển các mô hình và phương thức t chc kinh doanh vào vic
phát trin các su th bán l Vit Nam mt cách hiu qu, hiện đi php với điều
kin thc tin hi nhp kinh tế thế gii hin nay
Keywords: Bán l; Kinh tế Vit Nam; Kinh tế nội thương; Siêu th
Content
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
DÞch vô b¸n ho¹t ®éng quan träng cña nÒn kinh quèc d©n. m¾t xÝch kh«ng thÓ
thiÕu trong thèng ph©n phèi ng hãa kh©u sn xuÊt tíi ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, ®ã
thóc ®Èy s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gia t¨ng lîi Ých cho ng-êi tiªu dïng.
Sau 20 m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, ViÖt Nam ®· cã b-íc ph¸t triÓn kinh x· héi
v-ît bËc víi tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 2001 2007 trªn 7,5%. Cïng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng
kinh cao æn ®Þnh chÝnh trÞ - héi, quy thÞ tr-êng víi h¬n 85 triÖu d©n, møc ®é tiªu
dïng ngµy cµng lín khiÕn cho ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ thÞ tr-êng b¸n lÎ hÊp dÉn nhÊt thÕ giíi
hiÖn nay. ViÖc nghiªn cøu nh»m ®-a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn siªu thÞ n ViÖt Nam theo h-íng
hiÖu qu¶, phï hîp víi nhu cÇu cña ng-êi d©n ®· trë nªn cÊp thiÕt.
ViÖc ph©n phèi theo kiÓu truyÒn thèng th«ng qua c¸c chî, cöa ng t¹p hãa nhá, c tiÓu
th-¬ng cã vai trß rÊt quan träng trong l-u th«ng ng hãa nh-ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 318