Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 3G của Công ty Thông tin di động VMS - Mobifone

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B

GIÁO D C VÀ ðÀO T O

T P ðOÀN BƯU CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM

H C VI N CÔNG NGH BƯU CHÍNH VI N THÔNG
---------------------------------------

ð

THÀNH TRUNG

PHÁT TRI N D CH V GIÁ TR GIA TĂNG
TRÊN N N CÔNG NGH 3G
C A CÔNG TY VMS MOBIFONE
CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05

TÓM T T LU N VĂN TH C K QU N TR KINH DOANH

HÀ N I – 2012

Lu n văn ñư c hoàn thành t i:
H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
T p ñoàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam
Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Vũ Tr ng Phong
Ph n bi n 1:
.................................................................................................
.................................................................................................
Ph n bi n 2:
.................................................................................................
.................................................................................................
Lu n văn s ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m lu n văn t i H c
vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông.
Vào lúc:15 gi , ngày 20 tháng 01 năm 2013.
Có th tìm hi u lu n văn t i:
- Thư vi n H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông

-1-

L IM

ð U

MobiFone hi n là m t trong nh ng nhà cung c p hàng ñ u d ch v di
ñ ng t i Vi t Nam, vi c phát tri n d ch v GTGT trên n n công ngh 3G là
m t trong nh ng bư c hoàn thi n cung c p d ch v c a m ng cũng như t o
ch l p v ng ch c và ưu th c nh tanh trên th trư ng. ð ñ t ñư c nh ng k t
qu ñó MobiFone ph i liên t c nghiên c u ng d ng công ngh m i, phát
tri n d ch v và th c hi n các gi i pháp ñ ng b . ðây là v n ñ c p thi t giúp
MobiFone có th chi m lĩnh th trư ng, tăng doanh thu, kh ng ñ nh ưu th
c nh tranh trong th i gian t i.
V i ý nghĩa ñó, tác gi ch n ñ tài “Phát tri n d ch v giá tr gia tăng
trên n n công ngh 3G c a Công ty Thông tin di ñ ng VMS – MobiFone”
cho lu n văn t t nghi p c a mình, nh m nghiên c u nh ng v n ñ liên quan
ñ n phát tri n d ch v giá tr gia tăng và ñưa ra m t s gi i pháp có hi u qu
cho s phát tri n d ch v này hi n t i và trong tương lai.
Lu n văn g m 3 ph n chính:
Chương 1. M t s v n ñ cơ b n v phát tri n d ch v giá tr gia tăng trên
m ng Vi n thông.
Chương 2. Th c tr ng kinh doanh d ch v giá tr gia tăng c a Công ty VMS –
MobiFone.
Chương 3. Gi i pháp phát tri n d ch v giá tr gia tăng cho Công ty VMS –
MobiFone.
Do th i gian và trình ñ có h n, nên ch c ch n nh ng v n ñ ñư c ñ
c p trong lu n văn này s không tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong
nh n ñư c s c m thông và ý ki n ñóng góp c a các th y cô, cũ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TẬP ðOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ðỖ THÀNH TRUNG
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TRÊN NỀNNG NGHỆ 3G
CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE
CHUYÊN NNH: QUN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
TÓM TT LUẬN N THẠC KQUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ NỘI – 2012
Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 3G của Công ty Thông tin di động VMS - Mobifone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 3G của Công ty Thông tin di động VMS - Mobifone - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 3G của Công ty Thông tin di động VMS - Mobifone 9 10 205