Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã
Sơn Tây
Đỗ Thị Ngân
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Văn Hiền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ quan niệm cũng như vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa nhỏ trong
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ ra được tiêu chí xác định
quy mô của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta. Phân tích, đánh giá thực trạng phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây giai đoạn 2000 - 2010, những kết
quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại. Đề ra một số giải pháp khả thi nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn
Tây trong thời gian tới.
Keywords. Kinh tế chính trị; Doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp nhỏ; Thị xã Sơn Tây
Content

̉
MƠ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã
đóng một vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết đại hội
lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ “khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát
triển sản xuất công nghiệp với nhiều quy mô, nhiều trình độ, chú trọng các doanh nghiệp vừa
và nhỏ, phù hợp với định hướng chung và lợi thế của từng địa phương”.
Từ khi thực hiện luật doanh nghiệp (1999) tới nay, với sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta tăng lên nhanh chóng, đạt được nhiều
thành tựu. Theo kết quả điều tra của Tổng cục thống kê, hiện nay ở nước ta các doanh nghiệp
vừa và nhỏ chiếm tới 99% số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh của cả nước, thu hút 77% lực
lượng lao động phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn góp phần
không nhỏ vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vừa và
nhỏ có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội. Vì vậy, ưu tiên phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một yêu cầu cần thiết và
khách quan đối với nền kinh tế đất nước.
Sơn Tây là một Thị xã thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội, cách trung tâm
Hà Nội hơn 40km về phía tây. Sơn Tây có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tiềm năng để phát
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
Thị xã đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thị xã nói riêng
và của thành phố nói chung, thu hút được nhiều lao động trong và ngoài Thị xã, thúc...
Phát triển doanh nghip vừa và nhỏ th
Sơn Tây
Đỗ Th Ngân
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dn: GS.TS. Vũ Văn Hiền
Năm bảo v: 2012
Abstract. Làm rõ quan niệm cũng như v trí, vai trò của doanh nghip va nh trong
nn kinh tế th trường định hướng hội ch nghĩa. Chỉ ra được tiêu chí xác định
quy mô của doanh nghip vừa và nhỏ nước ta. Phân tích, đánh giá thực trng phát
trin doanh nghip vừa nhỏ th Sơn Tây giai đoạn 2000 - 2010, nhng kết
qu đã đạt được những vấn đ còn tn ti. Đề ra mt s giải pháp kh thi nhm
nâng cao hiệu qu hoạt động và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ th Sơn
Tây trong thi gian ti.
Keywords. Kinh tế chính trị; Doanh nghip va; Doanh nghip nh; Th xã Sơn Tây
Content
̉
ĐÂ
̀
U
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 25 năm thc hiện đưng lối đi mi của Đảng, các doanh nghiệp vừa nhỏ đã
đóng một vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế hội của đất nước. Ngh quyết đi hi
ln th IX của Đảng đã chỉ “khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu phát
trin sn xuất công nghiệp vi nhiều quy mô, nhiều trình độ, chú trọng các doanh nghiệp va
và nhỏ, phù hợp với định hướng chung và lợi thế ca từng địa phương”.
T khi thc hin lut doanh nghip (1999) ti nay, vi s quan tâm của Đảng Nhà
nước, s ợng các doanh nghiệp vừa nhỏ ớc ta tăng lên nhanh chóng, đạt được nhiu
thành tựu. Theo kết qu điều tra ca Tng cc thống kê, hiện nay ớc ta các doanh nghiệp
vừa nhỏ chiếm ti 99% s ợng s sn xut kinh doanh ca c nước, thu hút 77% lc
ợng lao động phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp va nhỏ còn góp phần
không nhỏ vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Điều này cho thấy các doanh nghip vừa
nh vai trò rất quan trọng đối vi nn kinh tế của nước ta trong thi k quá độ lên chủ
nghĩa hội. vậy, ưu tiên phát trin doanh nghip va nhỏ một yêu cầu cn thiết
khách quan đối vi nn kinh tế đất nước.
Sơn Tây là một Th xã thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội, cách trung tâm
Nội hơn 40km v phía y. Sơn y v trí địa thuận lợi, nhiu tiềm năng đ phát
triển các doanh nghiệp vừa nhỏ. Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động trên địa n
Th xã đã đóng góp mt phn quan trọng vào sự phát trin kinh tế xã hội ca Th nói riêng
và của thành phố nói chung, thu hút được nhiều lao động trong và ngoài Th xã, thúc đẩy các
ngành kinh tế khác phát triển, góp phần chuyn dịch cấu kinh tế ca th xã theo hướng
hiện đại và hợp lý.
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây 9 10 285