Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học
phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hằng
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hậu
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển đội ngũ giáo viên trường
trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường
THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên
trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Keywords: Quản lý giáo dục; Đội ngũ giáo viên; Phổ thông trung học; Giáo dục trung
học; Mê Linh

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đội ngũ giáo viên luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục
và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến giáo
dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng thành hiện thực. Do vậy, muốn phát triển giáo
dục và đào tạo, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo
viên. Trong nhà trường THPT, việc phát triển ĐNGV đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất
lượng ngày càng cao phải được coi là một giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng
giáo dục.
Đội ngũ giáo viên trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội luôn được quan tâm xây
dựng và phát triển. Trong những năm gần đây kết quả đào tạo học sinh của trường đứng ở tốp
cao trong huyện và ở tốp khá cao trong thành phố. Song vẫn còn có những hạn chế, bất cập do
mới được sáp nhập về Hà Nội: số lượng giáo viên thừa chỉ tiêu biên chế so với tỷ lệ giáo viên
theo qui định nhưng môn thừa môn thiếu, ĐNGV chưa đồng bộ về cơ cấu, về năng lực chuyên
môn, năng lực giảng dạy. Đặc biệt, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều hạn
chế chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục Thủ đô. Chất lượng giáo dục của trường
đang tiến dần đến đỉnh cao nhưng ĐNGV của nhà trường lại thay đổi chậm, ngại đổi mới, chưa
phát huy hết tiềm năng hiện có, chưa thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ. Với mong muốn tìm ra những biện pháp thiết thực nhằm phát triển ĐNGV của nhà

1

trường đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục nói chung, thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục- đào tạo của Thủ đô nói riêng nên tôi chọn đề tài:
“Phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội ”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất những biện pháp phát triển ĐNGV ở trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội
nhằm nâng cao chất lượng ...
1
Phát tring trung hc
ph thông Mê Linh, thành ph Hà Ni
Nguyn Th Hng
i hc Giáo dc
Lu Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
ng dn: TS. Nguyn Trng Hu
o v: 2012
Abstract: Trình bày các v lun pt tring
trung hc ph thông (THPT). Nghiên cu thc trng phát tring
THPT Linh, thành ph N xut các bin pháp phát tri
ng THPT Mê Linh, thành ph Hà Nn hin nay.
Keywords: Qun giáo dc; ; Ph thông trung hc; Giáo dc trung
hc; Mê Linh
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
c xem lng ct cán ca s nghip phát trin giáo dc
o, là nhân t quan trng nht quynh vic nâng cao chng go dc, bin giáo
dc, bin mc tu phát trin giáo dc cng thành hin thc. Do vy, mun phát trin go
du quan trc tiên là phng phát tri
viên. ng THPT, vic phát tri v s ng b v u, cht
ng ngày càng cao phc coi là mt gii pháp quan tr nâng cao chng
giáo dc.
 ng THPT Linh, thành ph Nc quan tâm xây
dng và phát trin. Trong nht qu o hc sinh cng tp
cao trong huyn tp khá cao trong thành ph. Song vn n nhng hn ch, bt cp do
mc sáp nhp v Ni: s ng giáo viên tha ch tu biên ch so vi t l giáo viên
a môn thing b v u, v c chuyên
c ging dc bit, vic thc hii my hc n nhiu hn
ch ng yêu ci mi ca ngành giáo dc Th ng giáo dc cng
n dng li chm, ngi m
phát huy ht ti     ng xuyên hc h    chuyên môn
nghip v. Vi mong mun tìm ra nhng bin pháp thit thc nhm pt tria nhà
Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội 9 10 382