Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường
Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng
giới
Lương Hoài Nga
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh, PGS.TS. Đặng Bá Lãm
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý
(CBQL) các trường đại học (ĐH) nói chung và đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH
Y ở nước ta nói riêng theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực và quan điểm bình
đẳng giới. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ nữ CBQL các
trường ĐH Y ở nước ta theo quan điểm bình đẳng giới. Đề xuất một số giải pháp
phát triển đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y ở nước ta theo quan điểm bình đẳng
giới.
Keywords: Quản lý giáo dục; Cán bộ quản lý; Phát triển đội ngũ; Bình đẳng giới;
Cán bộ nữ
Content
1. Lý do chän ®Ò tµi
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng XI vÒ ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi (KT-XH) n¨m
2011- 2020 ®· ®Ò ra viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý gi¸o dôc, ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ
c¸n bé qu¶n lý lµ kh©u then chèt.
Tr-íc nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH cña ®Êt n-íc
vµ nh÷ng th¸ch thøc cña bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
(GD&§T) n-íc ta ®ang ®øng tr-íc nh÷ng nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ. V× vËy, ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc qu¶n lý gi¸o dôc (QLGD), trong ®ã cã ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý
(CBQL) n÷ lµ mét trong nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ngµnh gi¸o dôc n-íc ta trong nÒn
kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN.
Theo thèng kª, ®Õn th¸ng 12/2009, tû lÖ n÷ trong ngµnh GD&§T chiÕm tíi
76,1%, gi÷ vai trß quan träng trong ®êi sèng gia ®×nh vµ x· héi. B¸o c¸o Héi th¶o
khoa häc (2010) “N÷ trÝ thøc ViÖt Nam ®èi víi sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc” nªu râ

: “§éi ngò trÝ thøc n÷ ViÖt Nam cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n
ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng, ®èi ngo¹i..., trong ®ã chñ yÕu lµ ë lÜnh vùc gi¸o dôc
vµ ®µo t¹o (chiÕm 53,2%)".
Quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn phô n÷ lµ vÊn ®Ò cña mçi quèc gia vµ toµn cÇu. §ã lµ
vÊn ®Ò chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lµ th-íc ®o sù ph¸t triÓn, tr×nh ®é v¨n minh cña tõng quèc
gia. §¶ng ta ®· cã chñ tr-¬ng vÒ ph¸t triÓn c¸n bé n÷ nãi chung vµ ph¸t triÓn ®éi ngò
c¸n bé n÷ lµm c«ng t¸c qu¶n lý nãi riªng, Nhµ n-íc ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, t¹o
ra hµnh lang ph¸p lý cho viÖc thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi.
ChiÕn l-îc quèc gia vÒ b×nh ®¼ng giíi 2011- 2020 ®· ®Ò ra Môc tiªu 1: “T¨ng
c-êng sù tham gia cña phô n÷ vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n lý, l·nh ®¹o, nh»m tõn...
Phát triển đội nnữ cán b quản lý các trường
Đại hc Y Vit Nam theo quan điểm bình đẳng
gii
Lương Hoài Nga
Trường Đại hc Giáo dc
Lun án TS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 62 14 05 01
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Võ K Anh, PGS.TS. Đng Bá Lãm
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu các vấn đề lun phát triển đội nnữ cán b qun
(CBQL) các trường đi học (ĐH) nói chung đội ngũ n CBQL các trường ĐH
Y c ta nói riêng theo thuyết phát trin ngun nhân lực và quan điểm bình
đẳng giới. Phân tích, đánh giá thc trng công tác phát triển đội ngũ n CBQL các
trường ĐH Y ớc ta theo quan điểm bình đẳng giới. Đề xut mt s gii pháp
phát triển đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y nước ta theo quan điểm bình đẳng
gii.
Keywords: Qun giáo dc; Cán b qun lý; Phát triển đội ngũ; Bình đẳng gii;
Cán b n
Content
1. Lý do chän ®Ò tµi
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng XI ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh - héi (KT-XH) n¨m
2011- 2020 ®· ®Ò ra viÖc ®æi míi chÕ qu¶n lý gi¸o dôc, ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ
c¸n bé qu¶n lý lµ kh©u then chèt.
Tr-íc nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH cña ®Êt n-íc
nh÷ng th¸ch thøc cña bèi c¶nh héi nhËp quèc hiÖn nay, ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
(GD&§T) n-íc ta ®ang ®øng tr-íc nh÷ng nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ. V× vËy, ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc qu¶n gi¸o dôc (QLGD), trong ®ã cã ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý
(CBQL) mét trong nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ngµnh gi¸o dôc n-íc ta trong nÒn
kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN.
Theo thèng kª, ®Õn th¸ng 12/2009, tû lÖ n÷ trong ngµnh GD&§T chiÕm tíi
76,1%, gi÷ vai trß quan träng trong ®êi sèng gia ®×nh vµ x· héi. B¸o c¸o Héi th¶o
khoa häc (2010) “N÷ trÝ thøc ViÖt Nam ®èi víi sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc” nªu
Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới 9 10 640