Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kinh doanh dịch vụ Viễn thông di động tại công ty thông tin Viễn thông Điện lực - EVNTELECOM

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

HOÀNG THỊ NHẪN

PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN
THÔNG ĐIỆN LỰC - EVNTELECOM
CHUYÊN NGÀNH :
MÃ SỐ
:

QUẢN TRỊ KINH DOANH
60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

2
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Viễn thông là một lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn và sự đổi mới liên tục về
công nghệ kĩ thuật để nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ và đa dạng
hoá các loại hình dịch vụ. Nhận thức được tầm quan trọng của các giải pháp phát
triển kinh doanh đối với doanh nghiệp viễn thông và có được những tìm hiểu thực tế
về hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian công tác tại đây, tôi đã lựa chọn
đề tài “Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động tại Công ty thông tin Viễn
thông Điện Lực - EVNTelecom”.
2. Mục đích nghiên cứu
Luận văn được hoàn thiện với mục đích nghiên cứu tổng quát cơ sở lý luận về
kinh doanh và phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông, trên cơ sở đó vận dụng linh
hoạt vào thực tế để phân tích, đánh giá và đề xuất phương hướng và một số giải pháp
nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động tại Công ty thông tin viễn
thông Điện lực – EVNTelecom.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các dịch vụ viễn thông di động trên nền
công nghệ CDMA và HSPA (3G).
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các dịch vụ viễn thông trên nền di động mà
Công ty thông tin viễn thông Điện lực cung cấp từ năm 2006 – 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sẽ vận dụng một cách logic và khoa học nhiều phương pháp nghiên
cứu khác nhau như: phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp tổng hợp – phân tích
dữ liệu, phương pháp thực nghiệm để tổng kết các kinh nghiệm thực tế trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp… Từ đó, có được cách nhìn toàn diện, tổng thể
nhất vấn đề mà đề tài nghiên cứu.
5. Những đóng góp của luận văn
- Hệ thống hóa và luận giải một số cơ sở lý luận chủ yếu về phát triển kinh
doanh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam.
- Trên cơ sở tổng quan kinh nghiệm phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông
di động của một số Tập đoàn Viễn thông lớn trên thế giới, rút ra năm bài học có giá
trị tham khảo cho phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động của
EVNTelecom.
- Từ các phân tích và đánh giá đầy đủ, có khoa học về thực trạng phát triển
kinh doanh của EVNTel...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN TNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
HOÀNG TH NHẪN
PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH V
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN
THÔNG ĐIỆN LC - EVNTELECOM
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUN LÝ
NI, NĂM 2011
Phát triển kinh doanh dịch vụ Viễn thông di động tại công ty thông tin Viễn thông Điện lực - EVNTELECOM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kinh doanh dịch vụ Viễn thông di động tại công ty thông tin Viễn thông Điện lực - EVNTELECOM - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phát triển kinh doanh dịch vụ Viễn thông di động tại công ty thông tin Viễn thông Điện lực - EVNTELECOM 9 10 962