Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

A.MỞ ĐẦU
Cơ sở dữ liệu là hạt nhân không thể thiếu trong các hệ thống,
trong đó có các hệ thống máy tính và truyền thông. Cùng với sự phát
triển không ngừng của Internet, việc trao đổi thông tin và truyền dữ
liệu trên mạng là một nhu cầu tất yếu đặt ra. Với khối lượng thông tin
lớn được trao đổi, dữ liệu lưu trữ phân tán, các yêu cầu truy xuất có
thể xảy ra ở nhiều nơi, việc đảm bảo tính nhất quán, tránh dư thừa dữ
liệu, dị thường khi thêm, xóa bộ cũng như các bài toán liên quan đến
tổ chức, xử lý, nén dữ liệu,… luôn là vấn đề được quan tâm.

LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HOÀNG HOA

Bên cạnh yêu cầu đảm bảo dữ liệu không bị mất mát trên đường
truyền, một vấn đề khác đặt ra là tổ chức, thiết kế, quản lý dữ liệu sao
cho việc lưu trữ tốn ít bộ nhớ nhất, khai thác hiệu quả và thời gian
truyền dữ liệu được giảm tối đa.

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHỤ THUỘC
LOGIC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu ta có thể dùng nhiều mô
hình tổ chức dữ liệu khác nhau như: mô hình phân cấp, mô hình
mạng, mô hình quan hệ… Trong các mô hình đó, mô hình quan hệ

Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã ngành:
62 48 15 01

nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu vì được xây dựng
trên một cơ sở toán học chặt chẽ, áp dụng rộng các công cụ đại số và

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT

logic. Trong mô hình quan hệ, việc nghiên cứu các ràng buộc dữ liệu
hay còn gọi là các phụ thuộc dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong
việc mô tả thế giới thực, phản ánh ngữ nghĩa dữ liệu của cơ sở dữ
liệu. Việc nghiên cứu này là một vấn đề cần thiết, có ý nghĩa và giữ
một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
Mục đích của việc nghiên cứu này là để bảo đảm cho dữ liệu trong cơ
sở dữ liệu không mâu thuẫn, phản ánh đúng thế giới thực

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TSKH NGUYỄN XUÂN HUY
2. PGS. TS TỪ MINH PHƯƠNG

Hà Nội - 2012

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Công trình được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

[1]

Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS.TSKH NGUYỄN XUÂN HUY

[2]

Hướng dẫn 2: PGS.TS TỪ MINH PHƯƠNG

Phản biện 1:
Phản biện 2:
Phản biện 3:

[3]

[4]

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại
Học viện Công nghệ Bưu chính viễ thông
Vào hồi:
giờ, ngày tháng năm 200
[5]

Có thể tìm hiểu luận án tại:
1. Thư viện Quốc gia
2. Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

[6]

Bùi Đức Minh, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Cao Tùng Anh,
Nguyễn Gia Như, Nguyễn Xuâ...
1
A . M Đ Ầ U
Cơ sở dữ liệu là hạt nhân không thể thiếu trong các hệ thống,
trong đó có các hệ thống máy nh và truyền thông. Cùng với sự phát
triển không ngừng của Internet, việc trao đổi thông tin truyền d
liệu trên mạng là một nhu cầu tất yếu đặt ra. Với khối lượng thông tin
lớn được trao đổi, dliệu lưu trphân tán, các u cầu truy xuất
thể xảy ra ở nhiều nơi, việc đảm bảonh nhất qn, tránh dư thừa dữ
liệu, dị thường khi thêm, xóa bộ cũng như các bài toán liên quan đến
tổ chức, xử lý, nén dữ liệu,… luôn vấn đề được quan tâm.
Bên cạnh u cầu đm bảo d liệu không bị mất mát trên đường
truyền, một vấn đề khác đặt ra là tổ chức, thiết kế, quản lý dữ liệu sao
cho vic lưu trữ tốn ít bộ nhớ nhất, khai thác hiệu quả thời gian
truyền dữ liệu được gim tối đa.
Để lưu trữ, quản khai thác dữ liệu ta có thể dùng nhiều
hình tổ chức dữ liệu khác nhau như: hình phân cấp, mô hình
mng, hình quan hệ… Trong các hình đó, hình quan h
nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu vì được xây dựng
trên một sở toán học chặt chẽ, áp dụng rộng các công cụ đại số
logic. Trong hình quan hệ, việc nghiên cứu các ng buộc dữ liệu
hay còn gọi các phthuộc dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong
việc tả thế giới thực, phản ánh ngnghĩa dữ liệu của sở dữ
liệu. Việc nghiên cứu y là mt vấn đề cần thiết, có ý nghĩa giữ
một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
Mục đích của việc nghiên cứu này là để bảo đảm cho dữ liệu trong
sở dữ liệu không mâu thuẫn, phản ánh đúng thế giới thực
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HOÀNG HOA
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHỤ THUỘC
LOGIC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
ngành: 62 48 15 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TSKH NGUYỄN XUÂN HUY
2. PGS. TS TỪ MINH PHƯƠNG
Hà Nội - 2012
Phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu 9 10 961