Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển ngân hàng việt nam trước nhu cầu hội nhập

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRI N H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM TRƯ C
YÊU C U H I NH P KINH T QU C T

PGS., TS. Nguy n Th Mùi
H c vi n Tài chính

1. H th ng ngân hàng Vi t nam hi n nay
Sau g n hai năm Vi t nam tr thành thành viên c a WTO, n n kinh t
Vi t nam có nhi u chuy n bi n tích c c, trong ñó h th ng ngân hàng ñã có s
phát tri n m nh c v s lư ng và ch t lư ng. Vi c th c hi n các cam k t WTO
ñã mang l¹i nhiÒu thêi c¬ míi, nh÷ng hiÖu øng tÝch cùc cña viÖc gia nhËp
WTO lªn t¨ng tr−ëng kinh tÕ sÏ t¹o thªm nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho h
th ng ngân hàng. Tính ñ n 31 tháng 8 năm 2008, h th ng ngân hàng Vi t nam
g m 4 NHTMNN; 06 NHLD; 37 NHTMCP; 44 chi nhánh NHTM nư c ngoài;
14 công ty tài chính; 13 công ty cho thuê tài chính; 998 QTDND1, ñã và ñang
t ng bư c chuy n d n t i m t h th ng tương thích c a các n n kinh t ñang n i
và m i phát tri n. S phát tri n c a h th ng ngân hàng ñã ñóng góp tích c c
vào quá trình ñ i m i và thúc ñ y tăng trư ng kinh t , ñ y nhanh quá trình th c
hi n công nghi p hoá - hi n ñ i hoá, t o nhi u vi c làm m i cho ngư i lao ñ ng,
t ng bư c n ñ nh s c mua ñ ng ti n. Năm 2007 và 8 tháng ñ u năm 2008, m c
dù b i c nh kinh t trong nư c và qu c t di n bi n r t ph c t p, nhưng H
th ng ngân hàng Vi t Nam v n ti p t c kh ng ñ nh là m t kênh d n v n ch y u
cho n n kinh t . S c nh tranh gay g¾t trong ho t ñ ng ngân hàng ñã t¹o
®éng lùc to lín cho c¶i c¸ch vµ ®æi míi triÖt ®Ó hơn. Có th ñi m qua nh ng
k t qu n i b t c a h th ng ngân hàng trên các m t cơ b n sau:
- V huy ñ ng v n và cho vay: H th ng ngân hàng ñã cung c p m t
lư ng v n l n cho n n kinh t , chi m kho ng 17 -18% GDP và trên 50% v n
ñ u tư toàn xã h i. ð c bi t, năm 2007, t ng ngu n v n huy ñ ng ñ t 1.404
1
Hi n có trên 30 b h sơ c a NH nư c ngoài ( xin m chi nhánh và NH 100% v n nư c ngoài t i Vi t nam),
NHNN ñã ch p thu n v nguyên t c m t s NH: HSBC; ANZ; Stardard chereted; Citibank. Có 21 h sơ xin
thành l p NHTMCP trong nư c. V a qua ñã có hai ngân hàng ñư c c p phép, ñó là Ngân hàng Liên Vi t và
Ngân hàng Tiên phong c a FPT. Ngu n Báo ti n phong ngày 2.8.2008

1

ngàn t ñ ng, tăng g n 40% so v i năm 2006, trong ñó v n huy ñ ng t dân cư
và các t ch c kinh t chi m 80%.
B ng 1: T c ñ tăng huy ñ ng v n và cho vay
Huy ñ ng v n và cho vay
60%
53.0%

50%
40%

39.6%
34.6%

30%
20%

27.2%
20.9%

27.5%

Huy ñ ng v n

24.8%

Tăng trư ng tín d ng

20.6%

10%
0%
2004

2005

2006

2007

T ng dư n tín d ng năm 2007 tăng 53%, là năm có t c ñ tăng trư ng
tín d ng cao nh t trong th i gian qua, trong ñó dư n thương m i tăn...
1
PHÁT TRIN H THNG NGÂN HÀNG VIT NAM TRƯỚC
YÊU CU HI NHP KINH T QUC T
PGS., TS. Nguyn Th Mùi
Hc vin Tài chính
1. H thng ngân hàng Vit nam hin nay
Sau gn hai năm Vit nam tr thành thành viên ca WTO, nn kinh tế
Vit nam nhiu chuyn biến tích cc, trong ñó h thng ngân hàng ñã s
phát trin mnh c v s lượng cht lượng. Vic thc hin các cam kết WTO
ñã mang l¹i nhiÒu thêi míi, nh÷ng hiÖu øng tÝch cùc a viÖc gia nhËp
WTO lªn t¨ng tr−ëng kinh t¹o thªm nhiÒu héi kinh doanh cho h
thng ngân hàng. Tính ñến 31 tháng 8 năm 2008, h thng ngân hàng Vit nam
gm 4 NHTMNN; 06 NHLD; 37 NHTMCP; 44 chi nhánh NHTM nước ngoài;
14 công ty tài chính; 13 công ty cho thuê tài chính; 998 QTDND
1
, ñã ñang
tng bưc chuyn dn ti mt h thng tương thích ca các nn kinh tế ñang ni
mi phát trin.
S phát trin ca h thng ngân hàng ñã ñóng góp tích cc
vào quá trình ñổi mi thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, ñẩy nhanh quá trình thc
hin công nghip hoá - hin ñại hoá, to nhiu vic làm mi cho người lao ñộng,
tng bước n ñịnh sc mua ñng tin. Năm 2007 và 8 tháng ñầu năm 2008, mc
bi cnh kinh tế trong nước quc tế din biến rt phc tp, nhưng H
thng ngân hàng Vit Nam vn tiếp tc khng ñịnh là mt kênh dn vn ch yếu
cho nn kinh tế. S cnh tranh gay g¾t trong hot ñộng ngân hàng ñã t¹o
®éng lùc to lín cho c¶i c¸ch vµ ®æi míi triÖt ®Ó hơn. th ñim qua nhng
kết qu ni bt ca h thng ngân hàng trên các mt cơ bn sau:
- V huy ñộng vn cho vay: H thng ngân hàng ñã cung cp mt
lượng vn ln cho nn kinh tế, chiếm khong 17 -18% GDP trên 50% vn
ñầu tư toàn hi. ðặc bit, năm 2007, tng ngun vn huy ñộng ñạt 1.404
1
Hin có trên 30 b h sơ ca NH nước ngoài ( xin m chi nhánh và NH 100% vn nước ngoài ti Vit nam),
NHNN ñã chp thun v nguyên tc mt s NH: HSBC; ANZ; Stardard chereted; Citibank. Có 21 h sơ xin
thành lp NHTMCP trong nước. Va qua ñã có hai ngân hàng ñược cp phép, ñó là Ngân hàng Liên Vit và
Ngân hàng Tiên phong ca FPT. Ngun Báo tin phong ngày 2.8.2008
Phát triển ngân hàng việt nam trước nhu cầu hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển ngân hàng việt nam trước nhu cầu hội nhập - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phát triển ngân hàng việt nam trước nhu cầu hội nhập 9 10 838