Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam
Nguyễn Hồng Điệp
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đến ngành Dầu khí và kinh nghiệm của
một số nước Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản trong việc phát triển ngành Dầu khí;
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng như: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện kinh tế
xã hội, chính sách Nhà nước, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và các tác động của
thị trường thế giới trong lĩnh vực dầu mỏ, chính sách năng lượng của các nước trong khu
vực cũng như các nước OPEC, đưa ra những nhận xét đánh giá những thành tựu, hạn chế
về quá trình phát triển ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam; đề xuất các giải pháp về:
môi trường pháp lý, mở cửa hội nhập, kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực
Keywords: Kinh tế Việt Nam; Kinh tế công nghiệp; Ngành Dầu khí

Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghiệp dầu khí là một Ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng trong chiến lược phát
triển kinh tế của đất nước. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X đã xác định rõ
tầm quan trọng và khẳng định vị trí của của ngành kinh tế mũi nhọn Dầu khí trong nền kinh tế
quốc dân. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Ngành Dầu khí Việt Nam đã có những bước
tiến vượt bậc, nhất là từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành, đã thu hút
được hàng chục công ty dầu khí thế giới đầu tư vào thăm dò dầu khí với số vốn lên đến trên 7 tỷ
USD, phát hiện nhiều mỏ dầu khí mới, sản lượng khai thác dầu khí tăng nhanh, đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia, góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 80 của
thế kỷ 20 và đưa Việt Nam vào danh sách các nước xuất khẩu dầu trên thế giới.
Trữ lượng và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích của Việt Nam dự báo là rất đáng kể
(khoảng 4600 triệu tấn quy dầu, khí chiếm khoảng 50%, phân bố chủ yếu ở thềm lục địa). Trữ
lượng dầu khí đã phát hiện vào khoảng trên 1200 triệu tấn quy dầu, trong đó đã phát triển và đưa
vào khai thác 11 mỏ dầu, khí. Tiềm năng dầu khí chưa phát hiện ở các diện tích còn lại khá lớn.
Đó là tài sản có giá trị và là cơ sở xây dựng định hướng phát triển ngành dầu khí trong thời gian
tới. Với những nỗ lực phấn đấu, phát triển mạnh mẽ, ngành dầu khí đã và đang từng bước trở
thành một ngành kinh tế hoàn chỉnh, có nhiều đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và góp phần
vào sự ổn định, phát triển của nền kinh tế đất nướ...
Phát trin ngành công nghip du khí Vit Nam
Nguyn Hp
i hc Kinh t
Lu Kinh t chính tr; Mã s: 60 31 01
ng dn: PGS.TS. Ph
o v: 2008
Abstract: H thng hóa các nhân t n ngành Du khí kinh nghim ca
mt s c Malaysia, Trung Quc, Nht Bn trong vic phát trin ngành Du khí;
nghiên cu các nhân t u kin t nhiên, v u kin kinh t
hng ca
th ng th gic du mng cc trong khu
vng nhng thành tu, hn ch
v quá trình phát trin ngành ng nghip Du khí Vi xut các gii pháp v:
ng pp , m ca hi nhp, kt cu h tng và phát trin ngun nhân lc
Keywords: Kinh t Vit Nam; Kinh t công nghip; Ngành Du khí
Content
PHN M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Công nghip du khí là mt Ngành kinh t-k thut quan trng trong chi c phát
trin kinh t ci hng toàn quc ln th nh rõ
tm quan trng khnh v t ca ca ngành kinh t n Du ktrong nn kinh t
quc dân. ng phát trin, Ngành Du k Vit Nam c
tit bc, nht t khi Luc ngoài ti Vit Nam 
c hàng chc ng ty du khí th gio m du khí vi s vn trên 7 t
USD, phát hin nhiu m du khí mi, sng khai thác dm bo an ninh
ng quc gia, p phc ra khi khng hong kinh t cui thp niên 80 ca
th k t Namc xut khu du trên th gii.
Tr ng tiu khí các b trm tích ca Vit Nam d báo là r
(khong 4600 triu tn quy du, k chim khong 50%, phân b ch yu thm la). Tr
ng dn vào khong trên 1200 triu tn quy d
o khai thác 11 m du, k. Tin các din tích còn li khá ln.
n có giá tr  xây dng phát trin ngành du khí trong thi gian
ti. Vi nhng n lc phu, phát trin mnh m, ngành dc tr
thành mt ngành kinh t hoàn chnh, có nhic và góp phn
o s nh, phát trin ca nn kinh t c. Ch tính riêng 7 va qua,
Ngành Dt doanh thu trên 180 nghìn t  và chim
Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 9 10 473