Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để
hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Lê Thị Hồng Điệp
Trường Đai học Kinh tế
Luận án Tiến sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 62.31.01.01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thị Mai Hoa
Năm bảo vệ: 2009
Abstract: Hệ thống hoá và phát triển một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao (CLC) gắn với quá trình hình thành nền kinh tế tri thức (KTTT). Đưa
ra nội dung, các tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực
CLC để hình thành nền KTTT. Xem xét kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CLC
để hình thành nền KTTT của một số quốc gia tiêu biểu. Đánh giá quá trình phát triển
nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay theo
những nội dung và tiêu chí đã xác định. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm
phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT ở Việt Nam.
Keywords: Kinh tế; Việt Nam; Nguồn nhân lực; Nền kinh tế tri thức
Content
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Bước vào thế kỷ XXI, xu hướng hình thành nền KTTT được coi là một xu hướng phát
triển kinh tế chủ yếu của thời đại ngày nay. Đó là xu hướng mà tri thức, trí tuệ trở thành
nguồn gốc và sức mạnh quan trọng nhất quyết định trình độ phát triển của mỗi quốc gia.
Nguồn nhân lực CLC và nhân tài được xem là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự
thành bại của bất kỳ quốc gia nào trong quá trình hòa nhập vào xu hướng phát triển mới của
thời đại.
Bước vào thế kỷ XXI, Việt Nam vẫn là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp lạc
hậu. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua vẫn
chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư và lao động trình độ thấp, giá rẻ.
Cách thức phát triển không dựa chủ yếu vào tri thức và nguồn nhân lực CLC làm cho nguy cơ
tụt hậu ngày càng lớn hơn. Việt Nam có thể lạc ra khỏi xu hướng phát triển của thời đại ngày
nay. Nếu điều này xảy ra thì thách thức không chỉ dừng lại ở sự tụt hậu về kinh tế mà còn là
sự tụt hậu về văn hóa và phát triển con người trong thế kỷ XXI. Tất cả những sự tụt hậu này
còn tạo ra những thách thức về chính trị mà Việt Nam có thể phải đối mặt.

Những thách thức này buộc dân tộc Việt Nam phải tìm ra con đường và cách thức
thoát nghèo, từng bước thích ứng và hòa nhập vào xu hướng hình thành nền KTTT của thời
đại ngày nay. Thực hiện con đường đó là thực hiện một quá trình phát triển đột phá đối với
một nước nghèo và lạc hậu như Việt Nam. Sự thành công của nó phụ thuộc vào rất nhiều điều
kiện n...
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để
hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Thị Hồng Điệp
Trường Đai học Kinh tế
Luận án Tiến ngành: Kinh tế chính trị; số: 62.31.01.01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thị Mai Hoa
m bảo vệ: 2009
Abstract: Hệ thống hvà phát triển một số lý thuyết vphát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao (CLC) gắn với quá trình nh thành nền kinh tế tri thức (KTTT). Đưa
ra ni dung, các tiêu c đánh g các yếu tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực
CLC để hình thành nền KTTT. Xem xét kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CLC
để hình thành nền KTTT của một số quốc gia tiêu biểu. Đánh giá quá trình phát trin
nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT Việt Nam từ năm 2001 đến nay theo
những nội dung tiêu c đã xác định. Đề xuất một số quan điểm giải pháp nhm
phát triển nguồn nhân lực CLC để hình thành nền KTTT Việt Nam.
Keywords: Kinh tế; Việt Nam; Nguồn nhân lực; Nền kinh tế tri thức
Content
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Bước vào thế kỷ XXI, xu hướng nh thành nền KTTT được coi là một xu hướng phát
triển kinh tế chủ yếu của thời đại ngày nay. Đó xu hướng tri thức, trí tuệ trở thành
nguồn gốc sức mạnh quan trọng nhất quyết đnh trình độ phát triển của mi quốc gia.
Nguồn nhân lực CLC và nhân tài được xem nhân tố quan trng hàng đầu quyết định sự
thành bại của bất kỳ quốc gia nào trong quá tnh hòa nhập vào xu hướng phát triển mới của
thời đại.
Bước vào thế k XXI, Việt Nam vẫn là mt quc gia nền kinh tế nông nghiệp lạc
hậu. Những thành tựu Việt Nam đạt được trong ng cuộc đổi mới n 20 năm qua vẫn
chyếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư và lao động tnh độ thấp, giá rẻ.
Cách thức phát triển không dựa chủ yếu vào tri thức và nguồn nhân lực CLC làm cho nguy cơ
tt hậu ngày càng lớn hơn. Việt Nam thể lạc ra khi xu hướng phát triển của thời đại ngày
nay. Nếu điều này xảy ra t thách thức không chỉ dừng lại sự tụt hậu về kinh tế mà còn
sự tụt hậu về văn hóa phát triển con người trong thế k XXI. Tất cả những s tụt hu này
còn to ra những thách thức vchính tr mà Vit Nam có thphải đối mặt.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam 9 10 641