Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ để đáp ứng nguồn nhân lao động cho công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i ...

,

~

1\..

"fTTI

'1\..1\.

..

.

PHAT
TRIEN
NHANll1CKHOAHOCVACONGNGHE

d~ dap U'ngnguin lao dt)ng eho
eong nghi~p hoa . hi~n d:,tihoa dit nude

K

hong ngU'ng
ungdyng tien bQ
khoa h9Cva cong ngh$ vao
m9i hOi?t ong kinhte - xa hQi
d
la dieu kien CC1 an de day nhanh
b
cong nghiep h6a, hi$n dai hoa dat
nLfac(CNH, HDH). Trong tien trlnh
d6, con ngLfC1i nhEmto trung tam,
la
d6ng vai tro chu dong va quyet dinh
muc do thanh cong cua bat ky mQt
bien d6i nao co lien quan den khoa
hoc va cong nghe.

TS. Nguyt1:n Tit! Ihic'lng

*

Nguon nhan ILfckhoa hoc va cong
nghe co vai tro quyet dinh kha nang
dong hoa cong ngh$ nh~p khau va
nang Il,fcsan sinh ra cong nghe nQi
sinh de ungdung chung vao CNH,
HDH. NhLfng de co nhCtngdong gap
d6, nhCtngcon ngLfC1i
nay phai dLf9c
hOi?t dQng trong mot moi trLfC1ng
thu~n 19icho vi$c phat huy tri Il,fCcua
minh. Do la phai dLfC1C vi$c dung
lam
Vai chinh sach ma cLta va hQi
vai nang Il,fCva chuyen man da dao
nh~p vao nen kinh te the giai, Vi$t
ti?O, co khong khi dan chu de tl,f do
Namhoantoan co dieu ki$nt~n dl:mg
phat kien va quan tr9ng nhat la phai
nhG'ngthanh tI!U cua khoa h9C va
co thu nh~p va dieu ki$n sinh hoat
cong ngh$ hi$n di?ide thl,fC
hi$n cac
ml,]ctieu phat trien dat nLfac.NhLfng can thietde bao dam cho cUQcsong
VIsac nLfacta dLf<;JC gia la c6 l<;Ji v~t chat va tinh than cua gia dlnh va
danh
ban than. nLfac ta, trong m9t tMi
the ve nguon nhi:ml\,l'C'.
di:mso dong,

a

COCaUdtJns6 tre, tll chat bam sinh
kha thong minh va ty 1$ lac dong
dLf<;JC ti?Okhong thua kem nhieu
dao
nLfactrong khu vl,fcma toc dQCNH,
HDH Ii?idi§n ra ch~m hC1n
nhieu so
vai muc trung binh cua khu vl,fCva
the giai? Lam the nao de khik phyc
tinh tri?ngdo?

gian Kha dai, thieu di nhO'ng tien de
CC1
ban d6 nen da danh mat m9t Il,fC
ILf<;Jng
khong nhe can bQ khoa hoc va
cong ngh$ dLf<;JC
dao ti?O kha bai ban
va co chat ILf<;Jng trLfac nhG'ng nam
W

T~P c!Ji NcAN !JANC -

7 NAM 2004

dLfC1c lam vi$c

a khu

vl,fC Nha nLfac tai

cac trung tam do th[ lan, bat ke c6
phu hcJpv(ji chuyen ngimh OLfOC
oao
ti?O hay sa trLfC1ng
cua ca nhan hay
khong. Tlnh tri?ng nay khong chi xay
ra voi sinh vien mai ra trLfC1ng
ma
ngay ca nhG'ng ngLfC1i a co cong tac
d

a cac

lau nam

hi$n la nguon nhan Il,fCtrong cac CC1

dLfC1nge voi Ha NQi, Thanh pho Ho
v
Chi Minh va mQt so thanh pho khac.
Theo ket qua dieu tra dan so nam
1999 thi ty 1$lao dQng co trlnh dQ cao
d~ng, di?i h9C va tren di?i h9C dLf9c

quan

M~c dau cong cUQc d6i moi da

86

Vai che dQ tien ILfC1ng
theo ngach
b~...