Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học
Kinh tế - ĐHQGHN
Cảnh Chí Dũng
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Hải
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong
các trường đại học công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL ở Trường
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN qua tìm hiểu về thực tiễn phát triển NNL ở trường như:
công tác hoạch định, xác định các tiêu chí phát triển và một số chính sách chính trong
tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và đãi ngộ NNL; tìm hiểu kết quả phát triển NNL ở
trường về số lượng, trình độ, chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và
cơ cấu NNL. Nêu một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển NNL ở Trường ĐHKT –
ĐHQGHN: Lựa chọn mô hình; áp dụng cơ chế thị trường vào phát triển NNL; đề xuất
thực hiện cơ chế thí điểm; khắc phục một số bất cập trong quá trình phát triển NNL
Keywords: Nguồn nhân lực; Quản lý nhân sự; Trường đại học Kinh tế

Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Sứ mạng giáo dục đại học ở bất kỳ quốc gia nào cũng là đào tạo nhân lực trình độ cao và
sáng tạo tri thức mới cho xã hội. Để thực hiện được sứ mạng này, một trong những yếu tố quyết
định (ngoài các yếu tố khác như chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo,...) là
nguồn nhân lực của chính các trường đại học đó.
Phát triển giáo dục đại học ở các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
trong những năm gần đây đã và đang đặt ra những cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời cũng
đặt ra những thách thức to lớn để tồn tại và phát triển. Để có thể vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, các
trường đại học phải cam kết được chất lượng đầu ra đối với xã hội. Muốn có được chất lượng
đầu ra tốt, mấu chốt là nguồn nhân lực của các trường phải tốt.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg
ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng đào tạo các chuyên gia kinh tế ở bậc
đại học và sau đại học có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngay sau khi thành lập, lãnh đạo Nhà trường cùng với toàn
thể cán bộ quyết tâm xây dựng Trường Đại học Kinh tế đến năm 2022 trở thành một trong những
trường đại học hàng đầu của Việt Nam, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín
trong khu vực và trên thế giới về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, quản
lý và quản trị kinh doanh.
Đối với một...
Phát trin ngun nhân lc Trường Đại hc
Kinh tế - ĐHQGHN
Cnh Chí Dũng
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Người hướng dn: TS. Hoàng Văn Hải
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày s lun và thc tin v phát trin ngun nhân lc (NNL) trong
các trường đại hc công lp Vit Nam. Nghiên cu thc trng phát trin NNL Trường
Đại hc Kinh tế - ĐHQGHN qua tìm hiu v thc tin phát trin NNL trường như:
công tác hoạch định, xác đnh các tiêu c phát trin mt s cnh sách chính trong
tuyn dng, b t, s dng, đào tạo đãi ngộ NNL; tìm hiu kết qu phát trin NNL
trường v s ng, trình độ, cht lượng hoạt động chuyên môn, nghiên cu khoa hc
cấu NNL. Nêu mt s giải pháp bản nhm phát trin NNL Trường ĐHKT
ĐHQGHN: La chn mô nh; áp dụng chế th trường vào phát triển NNL; đề xut
thc hiện cơ chế thí điểm; khc phc mt s bt cp trong quá trình phát trin NNL
Keywords: Ngun nhân lc; Qun lý nhân s; Trường đại hc Kinh tế
Content
M ĐẦU
1. TÍNH CP THIT CA ĐỀ TÀI
S mng giáo dc đại hc bt k quc gia o cũng đào to nhân lc trình độ cao
sáng to tri thc mi cho hi. Để thc hin đưc s mng này, mt trong nhng yếu t quyết
định (ngoài các yếu t khác như chương trình đào to, cơ s vt cht phc v đào to,...) là
ngun nhân lc ca chính các trường đại hc đó.
Phát trin giáo dc đại hc các nước trên thế gii i chung và Vit Nam nói riêng
trong nhng năm gn đây đã đang đặt ra nhng cơ hi phát trin chưa tng có, đồng thời cũng
đặt ra nhng thách thc to ln đ tn ti phát trin. Để th va hp tác, va cnh tranh, các
trường đại hc phi cam kết được cht lượng đầu ra đi vi hi. Mun được cht lượng
đầu ra tt, mu cht là ngun nhân lc ca các trường phi tt.
Trường Đại hc Kinh tế - ĐHQGHN đưc thành lp theo Quyết định s 290/QĐ-TTg
ngày 06/3/2007 ca Th tướng Chính ph, vi chc năng đào to các chuyên gia kinh tế bc
đại hc sau đại hc cht lưng cao, đáp ng nhu cu ngun nhân lc cho s nghip ng
Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 9 10 530